NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«
Broj: 89; Datum: 15.06.2018.
Žarka Zrenjanina br. 7; 26000 Pančevo

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 7/2018
– USLUGA ŠTAMPANJA KNJIGA NA RUMUNSKOM JEZIKU –

Sadržaj konkursne dokumentacije:

POZIV za podnošenje ponuda za JNMV 7/2018
1. Opšti podaci o javnoj nabavci;
2. Podaci o predmetu javne nabavke;
3. Tehničke karakteristike;
4. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu;
5. Obrazac ponude;
6. Uslovi za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
7. Obrazac izjave po čl. 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS«br.124/2012) o ispunjenosti uslova utvrdjenih konkursnom dokumenta- cijom;
8. Izjava o nezavisnoj ponudi.
9. Model ugovora.Na osnovu člana 55,57,60. i 61. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012 i 14/2015), a u vezi sa članom 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumenta-cije u postupcima javnih nabavku i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl.glasnik RS« broj 29/2013 i 68/2015) i Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke male vrednos-ti broj 7/2018 od 15.06.2018. broj 87, Komisija za javnu nabavku obrazovana rešenjem broj 88 od 15.06.2018 godine pripremila je

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JNMV br. 7/2018

Naziv naručioca: NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«.
Adresa naručioca: Žarka Zrenjanina br. 7, Pančevo.
Vrsta naručioca: Ustanova
Internet stranica naručioca: www.libertatea.rs
Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta nabavke: Usluge
Opis predmeta nabavke: Štampanje knjiga. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
79810000 – Usluge štampanja. Dopunski rečnik: TAO1 – Za knjige
Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.
Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursnu dokumentaciju zaintereso-
vana lica mogu preuzeti lično kod naručioca,u Pančevu,Ulica Žarka Zrenjanina br. 7,
ili se ista može preuzeti sa internet stranice naručioca www.libertatea.rs,odnosno sa
Portala javnih nabavki: www.portal.ujn.gov.rs
Način podnošenja ponude i rok: Ponude se dostavljaju poštom. Rok za podnošenje
ponude je 03.07.2018. do 12:00 časova. Ponuda mora biti jasna i nedvosmislena, ove-
rena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača na datim obrascima, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa vidljivom naznakom: »NE OTVARATI – Ponuda za javnu nabavku male vrednosti br. 7/2018”. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv i adresu ponuđa-
ča, ime kontakt osobe i kontakt telefon.
U postupku javne nabavke male vrednosti ponuđači mogu da podnesu samo jednu
ponudu.
Važnost ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od
dana otvaranja ponuda.
Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti javno pred
komisijom za javnu nabavku, dana 03.07.2018. u 12:30 časova, u prostorijama naru-
čioca u Pančevu, u Ulici Žarka Zrenjanina broj 7.
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: do 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Aurel Brađan
adresa: NIU “LIBERTATEA”
Pančevo,Žarka Zrenjanina broj 7
Tel. 013/346-451, Mob. 063/439-782
e-mail:liber.racun@gmail.com

1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1.1 PODACI O NARUČIOCU
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, 26000 Pančevo.
Internet adresa naručioca: www.libertatea.rs

1.2 PODACI O VRSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Javna nabavka JNMV-7/2018 sprovodi se u postupku javne nabavke male vrednosti
u skladu sa Zakonom I podzakonskim aktima kojima se uredjuju javne nabavke..

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Predmet Javne nabavke male vrednosti je štampanje knjiga na rumunskom jeziku. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79810000 – Usluge štampanja. Dopunski rečnik: TAO1 – Za knjige.

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)

1. KNJIGA na rumunskom jeziku pod naslovom »ALMANAH LIBERTATEA 2019.«, grupa autora

FORMAT 12,5 x 19,5 cm
OBIM 240 strana
ŠTAMPA korice 4 + 0 + plastika sjajna,
tabaci 32 str. 2 + 2 boja, ostalo 1 + 1 boja
HARTIJA korice bindekot 250 g
tabaci ofsetna 90 g
POVEZ broširano, lepljeno u korice
PRIPREMA NIU »LIBERTATEA« – prelom: tabaci u PDF formatu na CD-u, korice u PDF formatu na CD-u
TIRAŽ 350 primeraka

2. KNJIGA na rumunskom jeziku pod naslovom »POGLED NA DETINJSTVO«, autor Brinduša Žujka

FORMAT 19,5 x 13,5 cm
OBIM 176 strana
ŠTAMPA korice 4 + 0 + plastika sjajna
tabaci I tab. 2 + 1 boja, ostalo 1 + 1 boja
HARTIJA korice bindekot 250 g
tabaci ofsetna 90 g
POVEZ broširano, lepljeno u korice
PRIPREMA NIU »LIBERTATEA« – prelom: tabaci u PDF formatu na CD-u, korice u PDF formatu na CD-u
TIRAŽ 250 primeraka

3. KNJIGA na rumunskom jeziku pod naslovom »PAŽLJIVO SA SNOVIMA«, autor Mirćea Lelea

FORMAT 19,0 x 11,0 cm
OBIM 64 strana
ŠTAMPA korice 4 + 0 + plastika sjajna
tabaci I tab. 2 + 1 boja, ostalo 1 + 1 boja
HARTIJA korice bindekot 250 g
tabaci ofsetna 90 g
POVEZ broširano, lepljeno u korice
PRIPREMA NIU »LIBERTATEA« – prelom: tabaci u PDF formatu na CD-u, korice u PDF formatu na CD-u
TIRAŽ 250 primeraka

4. KNJIGA na srpskom jeziku pod naslovom »SUDBINA LETA«, autor Lazar P. Malaimare

FORMAT 14,5 x 20,5 cm
OBIM 90 strana
ŠTAMPA korice 4 + 0 + plastika sjajna
tabaci I tab. 2 + 1 boja, ostalo 1 + 1 boja
HARTIJA korice bindekot 250 g
tabaci ofsetna 90 g
POVEZ broširano, lepljeno u korice
PRIPREMA NIU »LIBERTATEA« – prelom: tabaci u PDF formatu na CD-u, korice u PDF formatu na CD-u
TIRAŽ 250 primeraka

5. KNJIGA na rumunskom jeziku pod naslovom »KUĆA OD PESKA«, autor Marioara Stojanović

FORMAT 19,5 x 13,5 cm
OBIM 136 strana
ŠTAMPA korice sa klapnama (širine 7,5 cm) 4 + 0 + plastika sjajna
tabaci I tab. 2 + 1 boja, ostalo 1 + 1 boja
HARTIJA korice bindekot 250 g
tabaci ofsetna 90 g
POVEZ broširano, lepljeno u korice
PRIPREMA NIU »LIBERTATEA« – prelom: tabaci u PDF formatu na CD-u, korice u PDF formatu na CD-u
TIRAŽ 250 primeraka

6. KNJIGA na srpskom jeziku pod naslovom »133 KLINA«, autor Jonel Lazar

FORMAT 19,5 x 13,5 cm
OBIM 252 strana
ŠTAMPA korice 4 + 0 + plastika sjajna
tabaci I tab. 2 + 1 boja, ostalo 1 + 1 boja
HARTIJA korice bindekot 250 g
tabaci ofsetna 90 g
POVEZ broširano, lepljeno u korice
PRIPREMA NIU »LIBERTATEA« – prelom: tabaci u PDF formatu na CD-u, korice u PDF formatu na CD-u
TIRAŽ 250 primeraka

7. KNJIGA na rumunskom jeziku pod naslovom »133 KLINA« (na rumunskom: »133 DE ICURI), autor Jonel Lazar

FORMAT 19,5 x 13,5 cm
OBIM 252 strana
ŠTAMPA korice 4 + 0 + plastika sjajna
tabaci I tab. 2 + 1 boja, ostalo 1 + 1 boja
HARTIJA korice bindekot 250 g
tabaci ofsetna 90 g
POVEZ broširano, lepljeno u korice
PRIPREMA NIU »LIBERTATEA« – prelom: tabaci u PDF formatu na CD-u, korice u PDF formatu na CD-u
TIRAŽ 250 primeraka

Rok isporuke: 30 dana od dana zaključenja ugovora o izvršenju usluge štampanja knjiga, koje su predmet javne nabavke (JNMV-7/2018).

Mesto isporuke: na adresu Naručioca.

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostave fakture od strane izvršioca usluge štampanja.

4. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku.
Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u Konkursnoj dokumentaciji, u uputstvu ponuđačima i eventualno naknadno poslatim dodatnim objašnjenjima. Ponuda mora da sadrži i sve dokumente i dokaze koje je Naručilac tražio kako bi se utvrdila ispunjenost obaveznih uslova, oce-nila ozbiljnost i kvalitet ponude, odnosno ustanovila kvalifikovanost ponuđača.
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz Konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena – otkucana ili napisana neobrisivim mastilom, i potpisana i overena od strane ponuđača.
Ponuda mora da sadrži popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac ponude,potpisan i overen obrazac za ocenu ispunjenosti uslova, dokaze o ispunjenosti uslova ili popunjenu, potpi-sanu i pečatom overenu izjavu, overenu i potpisanu izjavu o nezavisnoj ponudi i izjavu o ispunja-vanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine, kao i popunjen, potpisan i overen model ugovora.
Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije.
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način dostavljanja sa obaveznom naznakom na licu koverte: »Ne otvarati – izmena, dopuna ili opoziv ponude za JNMV-7/2018.
Ova nabavka nije oblikovana u više posebnih istovrsnih celina (partija).
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
Na osnovu čl. 87. stav 3. i 4. ZJN , ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuđena usluga mora u potpunosti odgovarati svim zahtevima Naručioca, sa preciziranim tehničkim karakteristikama.
Valuta: vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima. Cene u ponudi se iskazuju u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost i sa porezom na dodatu vrednost.
Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponude.
Naručilac može, u slučaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

5. OBRAZAC PONUDE

P O N U D A
Za javnu nabavku male vrednosti
– usluga štampanja knjiga na rumunskom jeziku
JNMV-7/2018

1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (pravno lice)

Naziv
(skraćeno poslovno ime)

Puno poslovno ime

Pravni oblik

Sedište

Adresa sedišta

Šifra delatnosti

Naziv delatnosti

Matični broj

PIB

Naziv banke

Broj računa kod banke

Telefon

Telefaks

E-mail adresa
Ime i prezime ovlašćenog
lica za potpis ugovora

2) PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO
ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ponuda se podnosi:

– samostalno
-kao zajednička ponuda
-kao ponuda sa podizvođačem

3) ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

4) TABELARNI DEO PONUDE

R. br.

Naziv knjige i autor
Jed. mere
Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV Ukupan iznos za potrebnu količinu
bez PDV Ukupan iznos za potrebnu količinu
sa PDV

1  »ALMANAH LIBERTATEA 2019.«, grupa autora

kom.  350

2 »POGLED NA DETINJSTVO«, autor Brinduša Žujka

kom. 250

3 »PAŽLJIVO SA SNOVIMA«, autor Mirćea Lelea

kom. 250

4 »SUDBINA LETA«, autor Lazar P. Malaimare

kom. 250

5 »KUĆA OD PESKA«, autor Marioara Stojanović

kom. 250

6 »133 KLINA«, autor Jonel Lazar

kom. 250

7 »133 KLINA« (na rumunskom: »133 DE ICURI), autor Jonel Lazar

kom. 250

UKUPNO 1-7

Mesto i datum Potpis ponuđača
podnošenja ponude
M.P. ___________________
_________________ (potpis ovlašćenog lica)

P O N U D A
Za javnu nabavku male vrednosti
– usluga štampanja knjiga na rumunskom jeziku
JNMV-7/2018

1. OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (preduzetnik)

Naziv

Ime osnivača

Jedinstven matični broj
građana – JMBG

Puno poslovno ime

Skraćeno poslovno ime

Opština sedišta

Mesto

Poštanski broj

Ulica i broj

Matični broj

Šifra delatnosti

Opis delatnosti

PIB

Naziv banke i broj računa

Telefon

E-mail adresa
Ime i prezime ovlašćenog
lica za potpis ugovora

2. PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO
ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ponuda se podnosi:

– samostalno
– kao zajednička ponuda
– kao ponuda sa podizvođačem

3. ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

4. TABELARNI DEO PONUDE

R.br.

Naziv knjige i autor
Jed. mere
Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV Ukupan iznos za potrebnu količinu
bez PDV Ukupan iznos za potrebnu količinu
sa PDV

1  »ALMANAH LIBERTATEA 2019.«, grupa autora

kom.350

2 »POGLED NA DETINJSTVO«, autor Brinduša Žujka

kom.250

3 »PAŽLJIVO SA SNOVIMA«, autor Mirćea Lelea

kom.250

4 »SUDBINA LETA«, autor Lazar P. Malaimare

kom. 250

5 »KUĆA OD PESKA«, autor Marioara Stojanović

kom. 250

6 »133 KLINA«, autor Jonel Lazar

kom. 250

7»133 KLINA« (na rumunskom: »133 DE ICURI), autor Jonel Lazar

kom. 250

UKUPNO 1-7

Mesto i datum Potpis ponuđača
podnošenja ponude
M.P. ___________________
_________________ (potpis ovlašćenog lica)

6. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. i 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

Obavezni uslovi za učešće po članu 75. ZJN

Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:
1) da je registrovan kod nadležnog organa,odn.upisan u odgovarajući registar;
2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare;
3) da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4) da je izmirio dospele poreze,doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.

Dodatni uslov za učešće po članu 76. ZJN

Raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom: minimum jedno stručno lice u radnom odnosu kod ponuđača.

Uputstvo kako da se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN

Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:
1) izvod iz registra nadležnog organa (ponuđač nije dužan da dostavlja izvod iz registra koji se vodi pri agenciji za privredne registre obzirom da su ovi podaci javno dostupni na internet stranici nadležnog organa,ali je obavezan da naručiocu dostavi tačne podatke potrebne za pretraživanje elektronske baze podataka registra ponuđača pri Agenciji za privredne registre;
2) potvrde nadležnog suda (izvod iz kaznene evidencije);
3) potvrde nadležnog suda ili nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata:
– za pravno lice: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
– za preduzetnika: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.
4) potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije
– za pravno lice: uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze u doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;
– za preduzetnike: uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.
Dokaz – potvrde pod tačkama 2,3, i 4. ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja
ponuda.

Dokaz – potvrde pod tačkom 3, mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda.
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostaviti u neoverenim kopijama.

NAPOMENA: Ispunjenost uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću u skladu sa članom 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama.
Obrazac izjave iz prethodnog stava čini sastavni element konkursne dokumentascije. U slučaju da ponuđač dostavi pisanu izjavu shodno navedenom članu, nije u obavezi da dostavlja dokaze iz čl. 75. i 76. Zakona!

OBRAZAC
U postupku dodele ugovora o javnoj nabavci male vrednosti – usluga štampanja knjiga na rumunskom jeziku JNMV-7 /2018.

Ispunjenost uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:

R.br. Uslovi iz člana 75. i 76 ZJN Dokazi iz člana 77. ZJN Ispunjenost uslova
1. Registrovan je kod nadležnog organa,odnosno upisan u odgovarajući registar.
Izvod iz registra nadležnog organa Da Ne
2. On i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare.
Potvrde nadležnog suda Da Ne
3. Nije mu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na
snazi u vreme objavljivanja
odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.
Potvrde nadležnog suda ili nad-ležnog organa za registraciju privrednih subjekata. Da Ne
4. Izmirio je dospele poreze,
doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji. Potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Da Ne
5. Raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom. Minimum jedno stručno lice (kopija diplome).
Da Ne

Potpis ponuđača

M.P. ______________________

7. OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 77. STAV 4. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
(»SLUŽBENI GLASNIK RS« BR. 124/2012) O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐE-NIH KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM.

NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU
NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE.

Na osnovu člana 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

PONUĐAČ: ________________________________________________________________

iz: ________________________________________________________________

ulica: ____________________________________ broj: _______________________

daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ispunjava uslove utvrđene Konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku male
vrednosti – usluga štampanja knjiga na rumunskom jeziku JNMV-7/2018

1) Da je registrovan kod nadležnog organa,odnosno upisan u odgovarajući registar;
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare;
3) Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
5) Da raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, minimum jedno stručno lice za pružanje usluga.

U ________________

dana _____________ M.P. ________________________
(potpis ovlašćenog lica)

8. OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 92. STAV 6. ZAKONA O JAVNIM
NABAVKAMA (»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNMOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA
NA OBRASCU NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE
DOKUMENTACIJE.

Na osnovu člana 92. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

PONUĐAČ: ________________________________________________________________

iz: ________________________________________________________________

ulica: ____________________________________ broj: _______________________

daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ispunjava obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju
i uslovima rada, zaštite životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine.

U ________________

dana _____________ M.P. ________________________
(potpis ovlašćenog lica)

9. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI PREMA ČLANU 26.
ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA
NA OBRASCU NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE.

Na osnovu člana 26. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

PONUĐAČ: ________________________________________________________________

iz: ________________________________________________________________

ulica: ____________________________________ broj: _______________________

daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ponudu daje nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim
licima.

U ________________

dana _____________ M.P. ________________________
(potpis ovlašćenog lica)

10. MODEL UGOVORA

Na osnovu Odluke o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti broj 7/2018
doneta od strane direktora NIU »Libertatea«, Pančevo, ulica Žarka Zrenjanina 7, (u daljem tekstu: Odluka direktora), zaključuje se dana __________2018 godine

UGOVOR
o javnoj nabavci male vrednosti JNMV-7/2018 za nabavku usluge štampanja knjiga na rumunskom jeziku

Ugovorne strane su:
1. NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, Pančevo, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, PIB 101818894, matični broj 08061475 koju zastupa Niku Čobanu, direktor (u daljem tekstu: Naručilac) s jedne strane i
2. _____________________________________________________________ s druge strane.

PREDMET UGOVORA
Član 1.

Ugovorne strane međusobno konstatuju da je predmet ovog ugovora nabavka usluge – štampanje knjiga na rumunskom jeziku, prema specifikaciji, u skladu sa Odlukom direktora. Predmet nabavke vezan za uslugu je prema potrebi Naručioca i ponudi Izvršioca, koju je Naručilac prihvatio kao najpovoljniju.
Specifikacija knjiga:

R. br.

Naziv knjige i autor
Jed. mere
Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV Ukupan iznos za potrebnu količinu
bez PDV Ukupan iznos za potrebnu količinu
sa PDV

1  »ALMANAH LIBERTATEA 2019.«, grupa autora

kom.350

2 »POGLED NA DETINJSTVO«, autor Brinduša Žujka

kom.250

3 »PAŽLJIVO SA SNOVIMA«, autor Mirćea Lelea

kom.250

4 »SUDBINA LETA«, autor Lazar P. Malaimare

kom. 250

5 »KUĆA OD PESKA«, autor Marioara Stojanović

kom. 250

6 »133 KLINA«, autor Jonel Lazar

kom. 250

7»133 KLINA« (na rumunskom: »133 DE ICURI), autor Jonel Lazar

kom. 250

 

UKUPNO 1-7

UGOVORENA CENA

Član 2.
Nabavka precizirana u članu 1. ovog Ugovora će se izvršiti za međusobno ugovorenu cenu ukupno u iznosu od ___________ dinara bez PDV, odnosno ______________ dinara sa PDV, koja je utvrđena u svemu prema ponudi Izvršioca.

ROK IZVRŠENJA

Član 3.
Izvršilac se obavezuje da će usluge štampanja određene članom 1. ovog Ugovora, izvršiti u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

Član 4.
Za kvalitet materijala i izrade iz člana 1. ovog Ugovora, odgovorna je druga ugovorna strana, a kvalitet mora da zadovoljava obavezne standarde. Druga ugovorna strana obavezna je nadoknaditi štetu prvoj ugovornoj strani u slučaju neodgovarajućeg kvaliteta izrade i materi-jala, te u slučaju štampanja većih količina od ugovorenih, kao i nepoštovanje ugovorenih rokova.

NAČIN PLAĆANJA
Član 5.
Naručilac se obavezuje da za izvršene usluge iz člana 1. i ugovorenu cenu iz člana 2. ovog Ugovora, plati u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture od strane Izvršioca.

ZAVRŠNE ODREDBE
Član 6.
Naručilac kao ovlašćeno lice za nadzor nad izvršenjem ovog Ugovora određuje predsednika Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti broj JNMV-7/2018, Aurel Brađan.
Član 7.
Sve eventualne sporove koji nastanu povodom ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati da reše sporazumno, a ukoliko to nije moguće prihvataju nadležnost Suda u Pančevu.

Član 8.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.

U Pančevu, _________2018 godine

Za Naručioca Za Izvršioca

Direktor NIU »Libertatea«

___________________ ___________________

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku i odluke

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU
USLUGA – ŠTAMPANJE NOVINA
JN MV-1-/2018

 

Konkursna dokumentacija sadrži ukupno 14 strana

U Pančevu, 20.02.2018.
Del.broj 21

Na osnovu člana 55,57,60. i 61. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012), a u vezi sa članom 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u po-stupcima javnih nabavku i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl.glasnik RS« broj 29/2013) i Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj JN-MV 1-/2018 od 19.02.2018. br, 10, Komisija za javne nabavke obrazovana rešenjem broj 15 od 19.02.2018 godine pripremila je

KONKURSNU DOKUMENTACIJU
ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI 1/2018 – USLUGE-
ŠTAMPANJE NOVINA NA RUMUNSKOM JEZIKU

Sadržaj konkursne dokumentacije:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
1. Opšti podaci o javnoj nabavci;
2. Podaci o predmetu javne nabavke;
3. Tehničke karakteristike;
4. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu;
5. Obrazac ponude;
6. Uslovi za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
7. Obrazac izjave po čl. 92. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)
8. Izjava o nezavisnoj ponudi.
9. Model ugovora.

NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«
Broj: 21
Datum: 20.02.2018.
Žarka Zrenjanina br. 7
26000 Pančevo

Na osnovu člana 55. stav 1 tačka 2 i člana 60 stav 1 tačka 2. Zakona o javnim nabavkama
(»Sl.glasnik RS« br. 124/12) NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«
o b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
JN MV-1 /2018

Naziv naručioca: NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«.
Adresa naručioca: Žarka Zrenjanina br. 7, Pančevo.
Vrsta naručioca: Ustanova
Internet stranica naručioca: www.libertatea.rs
Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka u otvorenom postupku
Vrsta predmeta nabavke: Usluge
Opis predmeta nabavke: Štampanje novina na rumunskom jeziku.
Procenjena vrednost javne nabavke: 2.200.000,00 dinara bez PDV-a.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79800000 – Usluge štampanja. Dopunski rečnik:
TA40 – Za novine i časopise.
Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.
Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursnu dokumentaciju zaintereso
vana lica mogu preuzeti lično kod naručioca,u Pančevu,Ulica Žarka Zrenjanina br. 7,
ili se ista može preuzeti sa internet stranice naručioca www.libertatea.rs,odnosno sa
Portala javnih nabavki: www.portal.ujn.gov.rs
Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač podnosi ponudu, neposredno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti. Rok za podnošenje ponude je 09.03.2018. do 12:00 časova. Ponuda mora biti jasna i nedvosmislena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača na datim obrascima, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa vidljivom naznakom: »NE OTVARATI – Ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv i adresu ponuđača, ime kontakt osobe i kontakt telefon.
U postupku javne nabavke ponuđači mogu da podnesu samo jednu ponudu.
Važnost ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti javno pred komisijom za javnu nabavku, dana 09.03.2018. u 12:30 časova, u prostorijama naručioca u Pančevu, u Ulici Žarka Zrenjanina broj 7.
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: do 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Aurel Brađan
adresa: NIU “LIBERTATEA”
Pančevo,Žarka Zrenjanina broj 7
Tel. 013/346-451, Mob. 063/439-782
e-mail:liber.racun@gmail.com

1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1.1 PODACI O NARUČIOCU
Naručilac je NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, Pančevo.
Internet adresa naručioca: www.libertatea.rs

1.2 PODACI O VRSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Javna nabavka male vrednosti -1-/2018 – Štampanje novina na rumunskom jeziku.

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Predmet Javne nabavke je štampanje novina na rumunskom jeziku. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79800000 – Usluge štampanja. Dopunski rečnik: TA40 – Za novine.

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)

NOVINA – NEDELJNIK »LIBERTATEA« na rumunskom jeziku:

FORMAT C-3
OBIM 24 strane (16 crno-bela + 8 kolor stranica)
ŠTAMPA Ofset rotacia
TIRAŽ 2400 primeraka po broju (52 izlaženja u 2018.)
HARTIJA Roto-novinska 45 gr
POVEZ Savijeno na C-4
PRIPREMA Naručilac dostavlja gotovu pripremu
TEH.UREĐENJE Naručilac
PISMO Latinica – rumunski
ROK IZRADE Po dogovoru
ISPORUKA Na adrese koje dostavlja naručilac

Rok izvršenja: 30 dana od dana zaključenja ugovora o izvršenju usluge štampanja novina, koje su predmet javne nabavke (JN MV 1/2018).

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostave fakture od strane izvršioca usluge štampanja.

4. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku.

Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u Konkursnoj dokumentaciji, u uputstvu ponuđačima i eventualno naknadno poslatim dodatnim objašnjenjima. Ponuda mora da sadrži i sve dokumente i dokaze koje je Naručilac tražio kako bi se utvrdila ispu-
njenost obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost i kvalitet ponude, odnosno ustanovila kvali-fikovanost ponuđača.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz Konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena – otkucana ili napisana neobrisivim mastilom, i potpisana i overena od strane ponuđača.

Ponuda mora da sadrži popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac ponude,potpisan i overen obrazac za ocenu ispunjenosti uslova, dokaze o ispunjenosti uslova ili popunjenu, potpisanu i pečatom overenu izjavu, overenu i potpisanu izjavu o nezavisnoj ponudi i izjavu o ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine, kao i popunjen, potpisan i overen model ugovora.

Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije.

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način dostavljanja sa obaveznom naznakom na licu koverte: »Ne otvarati – izmena, dopuna ili opoziv ponude za JN MV-1/2018.

Ova nabavka nije oblikovana u više posebnih istovrsnih celina (partija).
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
Na osnovu čl. 87. stav 3. i 4. ZJN , ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuđena usluga mora u potpunosti odgovarati svim zahtevima Naručioca, sa preciziranim tehničkim karakteristikama.

Valuta: vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima. Cene u ponudi se iskazuju u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost i sa porezom na dodatu vrednost.

Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponude.
Naručilac može, u slučaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

5. OBRAZAC PONUDE

PONUĐAČ MORA DA POPUNI,POTPIŠE I PEČATOM OVERI OBRAZAC PONUDE ČIME POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVEDENI. PONUDA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU NARUČIOCA.

P O N U D A

Za javnu nabavku u otvorenom postupku
– usluga štampanja novina na rumunskom jeziku
JN MV -1-/2018

1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (pravno lice)

Naziv (skraćeno poslovno ime)
Puno poslovno ime
Pravni oblik
Sedište
Adresa sedišta
Šifra delatnosti
Naziv delatnosti
Matični broj
PIB
Naziv banke
Broj računa kod banke
Telefon
Telefaks
E-mail adresa
Ime i prezime ovlašćenog
lica za potpis ugovora

2) PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO
ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ponuda se podnosi:
– samostalno -kao zajednička ponuda -kao ponuda sa podizvođačem

3) ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

4) TABELARNI DEO PONUDE

R. br.

NAZIV

Jed. mere

Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu bez PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu sa PDV
1 Novina na rumunskom jeziku “LIBERTATEA” Kom. 2400400
UKUPNO

Mesto i datum Potpis ponuđača
podnošenja ponude
M.P. ___________________
_________________ (potpis ovlašćenog lica)
P O N U D A

Za javnu nabavku u otvorenom postupku
– usluga štampanja novina na rumunskom jeziku
JN MV -1-/2018

1. OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (preduzetnik)

Naziv
Ime osnivača
Jedinstven matični broj građana – JMBG
Puno poslovno ime
Skraćeno poslovno ime
Opština sedišta
Mesto
Poštanski broj
Ulica i broj
Matični broj
Šifra delatnosti
Opis delatnosti
PIB
Naziv banke i broj računa
Telefon
E-mail adresa
Ime i prezime ovlašćenog
lica za potpis ugovora

2. PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO
ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ponuda se podnosi:

– samostalno
-kao zajednička ponuda
-kao ponuda sa podizvođačem

3. ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

4. TABELARNI DEO PONUDE

R.br.

NAZIV

Jed. mere

Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu bez PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu sa PDV
1 Novina na rumunskom jeziku“LIBERTATEA”

Kom.
2400400
UKUPNO

Mesto i datum Potpis ponuđača
podnošenja ponude
M.P. ___________________
_________________ (potpis ovlašćenog lica)

6. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. i 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

Obavezni uslovi za učešće po članu 75. ZJN

Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:
1) da je registrovan kod nadležnog organa,odn.upisan u odgovarajući registar;
2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare;
3) da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4) da je izmirio dospele poreze,doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.

Dodatni uslov za učešće po članu 76. ZJN

Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:
1) opremljenost štamparije sa minimum 2 ofset rotacione mašine;
Dokaz: fotokopija kartona osnovnih sredstava
2) opremljenost štamparije sa B/1 formata CTP uređajem za automatsko osvetljhavanje i razvijanje ofset ploča;
Dokaz: fotokopija kartona osnovnih sredstava
3) mašina za pakovanje u foliju;
Dokaz: fotokopija kartona osnovnih sredstava
4) posedovanje SRPS ISO standarda 9001:2008 i SRPPS ISO standarda 14001:2005
Dokaz:fotokopija sertifikata
5) stručna osposobljenost ofset (roto) mašinista-specijalista sa V stepenom stručne spreme;
Dokaz: fotokopija M obrasca
6) minimum 1 lice sa zvanjem diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva;
Dokaz: fotokopija diplome.

Uputstvo kako da se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN

Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:

1) izvod iz registra nadležnog organa (ponuđač nije dužan da dostavlja izvod iz registra koji se vodi pri agenciji za privredne registre obzirom da su ovi podaci javno dostupni na internet stranici nadležnog organa,ali je obavezan da naručiocu dostavi tačne podatke potrebne za pretraživanje elektronske baze podataka registra ponuđača pri Agenciji za privredne registre;
2) potvrde nadležnog suda (izvod iz kaznene evidencije);
3) potvrde nadležnog suda ili nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata:
– za pravno lice: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
– za preduzetnika: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.
4) potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije
– za pravno lice: uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze u doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;
– za preduzetnike: uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.

Dokaz – potvrde pod tačkama 2. i 4. ne može biti stariji od dva meseca pre
otvaranja ponuda.
Dokaz – potvrde pod tačkom 3, mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda.
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostaviti u neoverenim kopijama.

Napomena:
Ukoliko je ponuđač upisan u Registar ponuđača nije dužan da prilikom
podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz člana 75.

OBRAZAC

U postupku dodele ugovora o javnoj nabavci – usluga štampanja novina na rumunskom jeziku JN MV -1/2018, ispunjenost uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavka-ma, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:

R.br. Uslovi iz člana 75. i 76 ZJN Dokazi iz člana 77. ZJN Ispunjenost uslova
1. Registrovan je kod nadležnog organa,odnosno upisan u odgovarajući registar. Izvod iz registra nadležnog organa Da Ne
2. On i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare. Potvrde nadležnog suda Da Ne
3. Nije mu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na
snazi u vreme objavljivanja
odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda. Potvrde nadležnog suda ili nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata. Da Ne
4. Izmirio je dospele poreze,
doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji. Potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Da Ne
5. Opremljenost štamparije sa minimum 2 ofset rotacione mašine. Fotokopija kartona osnovnih sredstava Da Ne
6. Opremljenost štamparije sa B/1 formata CTP uređajem za automatsko osvetljhavanje i razvijanje ofset ploča. Fotokopija kartona osnovnih sredst Da Ne
7. Mašina za pakovanje u foliju.
Fotokopija kartona osnovnih sredst Da Ne
8. Posedovanje SRPS ISO standarda 9001:2008 i SRPPS ISO standarda 14001:2005
Fotokopija sertifikata Da Ne
9. Stručna osposobljenost ofset (roto) mašinista-specijalista sa V stepenom stručne spreme. Fotokopija M obrasca Da Ne
10. Minimum 1 lice sa zvanjem diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva.
Fotokopija diplome Da Ne

Potpis ponuđača

M.P. ______________________

7. OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 92. STAV 6. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
(»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNMOM SAMO AKO JE
DOSTAVLJENA NA OBRASCU NARUČIOCA KOJI JE
SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE.

IZJAVA

Naziv ponuđača
(skraćeno ime):
Pravni oblik:

Sedište ponuđača:

Adresa sedišta:

Puno poslovno ime
ponuđača
Matični broj:

PIB:

Na osnovu člana 92. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)
PONUĐAČ: ________________________________________________________________
iz: ________________________________________________________________
ulica: ____________________________________ broj: _______________________
daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ispunjava obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju
i uslovima rada, zaštite životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine.

U ________________
dana _____________ M.P. ________________________
(potpis ovlašćenog lica)

8. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI PREMA ČLANU 26.
ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE
DOSTAVLJENA NA OBRASCU NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI
DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE.

IZJAVA

Naziv ponuđača
(skraćeno ime):
Pravni oblik:
Sedište ponuđača:
Adresa sedišta:
Puno poslovno ime ponuđača
Matični broj:
PIB:

Na osnovu člana 26. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)
PONUĐAČ: ________________________________________________________________
iz: ________________________________________________________________
ulica: ____________________________________ broj: _______________________
daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ponudu daje nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim
licima.

U ________________

dana _____________ M.P. ________________________
(potpis ovlašćenog lica)

9. MODEL UGOVORA

Ponuđač mora da popuni,overi pečatom I potpiše, čime potvrđuje da je
saglasan sa sadržinom modela ugovora.

Na osnovu Odluke o dodeli ugovora za javnu nabavku u otvorenom postupku broj ______ od dana _______.2018 godine, doneta od strane direktora NIU »Libertatea«, Pančevo, ulica Žarka Zrenjanina 7, (u daljem tekstu: Odluka direktora), zaključuje se dana ______.2018 godine

UGOVOR
o javnoj nabavci male vrednosti -1/2018 za nabavku – usluge – štampanja novina na rumunskom jeziku

Ugovorne strane su:

1. NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, Pančevo, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, PIB 101818894, matični broj 08061475 koju zastupa Niku Čobanu, direktor (u daljem tekstu: Naručilac) s jedne strane I

2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________ s druge strane.

PREDMET UGOVORA
Član 1.

Ugovorne strane međusobno konstatuju da je predmet ovog ugovora nabavka usluge – štampanje novina na rumunskom jeziku, prema specifikaciji, u skladu
sa Odlukom direktora. Predmet nabavke vezan za uslugu je prema potrebi Na-ručioca i ponudi Izvršioca, koju je Naručilac prihvatio kao najpovoljniju.
Specifikacija:

R.
br.

NAZIV

Jed. mere

Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu bez PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu sa PDV
1 Novina na rumunskom jeziku “LIBERTATEA”
Kom. 2400
UKUPNO

UGOVORENA CENA
Član 2.
Nabavka precizirana u članu 1. ovog Ugovora će se izvršiti za međusobno ugovorenu cenu ukupno u iznosu od ________ dinara bez PDV, odnosno ___________ dinara sa PDV, koja je utvrđena u svemu prema ponudi Izvršioca.

ROK IZVRŠENJA
Član 3.
Izvršilac se obavezuje da će usluge štampanja određene članom 1. ovog Ugovora,
izvršiti u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

Član 4.
Za kvalitet materijala i izrade iz člana 1. ovog Ugovora, odgovorna je druga ugovorna strana, a kvalitet mora da zadovoljava obavezne standarde. Druga ugovorna strana obavezna je nadoknaditi štetu prvoj ugovornoj strani u slučaju neodgovarajućeg kvaliteta izrade i materijala, te u slučaju štampanja većih količina od ugovorenih, kao I nepoštovanje ugovorenih rokova.

NAČIN PLAĆANJA
Član 5.
Naručilac se obavezuje da za izvršene usluge iz člana 1. i ugovorenu cenu iz člana 2. ovog Ugovora, plati za tiraž od _____ primeraka, i to u roku od 30 dana od dana ispo-stavljanja fakture od strane Izvršioca.

ZAVRŠNE ODREDBE
Član 6.
Naručilac kao ovlašćeno lice za nadzor nad izvršenjem ovog Ugovora određuje predsednika Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke broj JN MV -1/2018,
Aurel Brađan.
Član 7.
Sve eventualne sporove koji nastanu povodom ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati da reše sporazumno, a ukoliko to nije moguće prihvataju nadležnost Suda
u Pančevu.
Član 8.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.

U Pančevu, _________2018. godine

Za Naručioca Za Izvršioca
Direktor NIU »Libertatea«

Niku Čobanu

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
USLUGA – ŠTAMPANJE ČASOPISA »TINERETEA«

JN-2/2018

Konkursna dokumentacija sadrži ukupno 13 strana

U Pančevu, 20.02.2018.
Del.broj 22

Na osnovu člana 55,57,60. i 61. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012), a u vezi sa članom 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u po-stupcima javnih nabavku i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl.glasnik RS« broj 29/2013) i Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 2/2018 od 19.02.2018. br. 11 , Komisija za javne nabavke obrazovana rešenjem broj 16 od 19.02.2018. godine pripremila je

KONKURSNU DOKUMENTACIJU
ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
ŠTAMPANJA ČASOPISA NA RUMUNSKOM JEZIKU

Sadržaj konkursne dokumentacije:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

1. Opšti podaci o javnoj nabavci;
2. Podaci o predmetu javne nabavke;
3. Tehničke karakteristike;
4. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu;
5. Obrazac ponude;
6. Uslovi za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
7. Obrazac izjave po čl. 92. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)
8. Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi.
9. Model ugovora.

NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«
Broj: 22
Datum: 20.02.2018.
Žarka Zrenjanina br. 7
26000 Pančevo
Na osnovu člana 55. stav 1 tačka 2 i člana 60 stav 1 tačka 2. Zakona o javnim
nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/12) NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA
»LIBERTATEA« o b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
JN MV -2-/2018

Naziv naručioca: NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«.
Adresa naručioca: Žarka Zrenjanina br. 7, Pančevo.
Vrsta naručioca: Ustanova
Internet stranica naručioca: www.libertatea.rs
Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti.
Vrsta predmeta nabavke: Usluge
Opis predmeta nabavke: Štampanje časopisa na rumunskom jeziku.
Procenjena vrednost javne nabavke: 350.000,00 dinara bez PDV-a.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79800000 – Usluge štampanja. Dopunski rečnik: TA40 – Za novine i časopise.
Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.
Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursnu dokumentaciju zainteresovana lica mogu preuzeti lično kod naručioca, u Pančevu, Ulica
Žarka Zrenjanina br. 7, ili se ista može preuzeti sa internet stranice naručioca www.libertatea.rs, odnosno sa Portala javnih nabavki: www.portal.ujn.gov.rs
Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač podnosi ponudu, neposredno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti. Rok za podnošenje ponude je 09.03.2018.
do 12:00 časova. Ponuda mora biti jasna i nedvosmislena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača na datim obrascima, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa vidljivom naznakom: »NE OTVARATI – Ponuda za javnu nabavku male vrednosti ”. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv i adresu ponuđača, ime kontakt osobe i kontakt telefon.
U postupku javne nabavke ponuđači mogu da podnesu samo jednu ponudu.
Važnost ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti javno pred komisijom za javnu nabavku, dana 09.03.2018.u 12:30 časova,u prostorija- ma naručioca u Pančevu, u Ulici Žarka Zrenjanina broj 7.
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: do 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Aurel Brađan
adresa: NIU “LIBERTATEA”
Pančevo,Žarka Zrenjanina broj 7
Tel. 013/346-451, Mob. 063/439-782
e-mail:liber.racun@gmail.com

1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1.1 PODACI O NARUČIOCU
Naručilac je NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, Pančevo.
Internet adresa naručioca: www.libertatea.rs
1.2 PODACI O VRSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Javna nabavka male vrednosti broj -2/2018 – Štampanje časopisa „TINERETEA“na rumunskom jeziku.
2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Predmet Javne nabavke je štampanje časopisa na rumunskom jeziku. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79800000 – Usluge štampanja. Dopunski rečnik: TA40 – Za novine i časopise.
3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)

I ČASOPIS »TINERETIA« na rumunskom jeziku:

FORMAT 20 x 28 cm
OBIM 28 str.
ŠTAMPA 4 + 4 boje
TIRAŽ 600 primeraka po broju (10 izlaženja u 2018.)
HARTIJA Kunstdruk sjajni 115 gr
POVEZ Šiveno žicom kroz prevoj, pakovano po adresama
PRIPREMA Naručilac dostavlja gotovu pripremu
PISMO Latinica- rumunski
ROK IZRADE Po dogovoru
EXP. F-co Štamparija

Rok izvršenja: 30 dana od dana zaključenja ugovora o izvršenju usluge štampanja časopisa, koji su predmet javne nabavke (JN MV -2/2018).

Mesto isporuke: na adresu Naručioca.

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostave fakture od strane izvršioca usluge štampanja.

4. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku.
Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u Konkursnoj dokumentaciji, u uputstvu ponuđačima i eventualno naknadno poslatim dodatnim objašnjenjima. Ponuda mora da sadrži i sve dokumente i dokaze koje je Naručilac tražio kako bi se utvrdila ispunjenost obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost i kvalitet ponude, odnosno ustanovila kvalifikovanost ponuđača.
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz Konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena – otkucana ili napisana neobrisivim mastilom, i potpisana i overena od strane ponuđača.
Ponuda mora da sadrži popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac onude,potpisan i overen obrazac za ocenu ispunjenosti uslova, dokaze o ispunjenosti uslova ili popu-njenu, potpisanu i pečatom overenu izjavu, overenu i potpisanu izjavu o nezavisnoj ponudi i izjavu o ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine, kao i popunjen, potpisan i overen model ugovora.
Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije.
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način dostavljanja sa obaveznom naznakom na licu koverte: »Ne otvarati – izmena, dopuna ili opoziv ponude za JN MV-2/2018.
Ova nabavka nije oblikovana u više posebnih istovrsnih celina (partija).
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
Na osnovu čl. 87. stav 3. i 4. ZJN , ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuđena usluga mora u potpunosti odgovarati svim zahtevima Naručioca, sa preciziranim tehničkim karakteristikama.
Valuta: vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima. Cene u ponudi se iskazuju u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost i sa porezom na dodatu vrednost.
Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponude.
Naručilac može, u slučaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

5. OBRAZAC PONUDE

PONUĐAČ MORA DA POPUNI,POTPIŠE I PEČATOM OVERI OBRAZAC PONUDE ČIME POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVE-DENI. PONUDA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU NARUČIOCA.

P O N U D A

Za javnu nabavku male vrednosti
– usluga štampanja časopisa na rumunskom jeziku
JN MV -2/2018

1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (pravno lice)

Naziv
(skraćeno poslovno ime)
Puno poslovno ime
Pravni oblik
Sedište
Adresa sedišta
Šifra delatnosti
Naziv delatnosti
Matični broj
PIB
Naziv banke
Broj računa kod banke
Telefon
Telefaks
E-mail adresa
Ime i prezime ovlašćenog
lica za potpis ugovora

2) PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO
ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM
Ponuda se podnosi:

– samostalno
-kao zajednička ponuda
-kao ponuda sa podizvođačem

3) ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

4) TABELARNI DEO PONUDE

R. br.

NAZIV

Jed. mere

Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu bez PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu sa PDV
1 ČASOPIS „TINERETIA“
kom. 6600
UKUPNO

Mesto i datum Potpis ponuđača
podnošenja ponude
M.P. ___________________
_________________ (potpis ovlašćenog lica)

P O N U D A

Za javnu nabavku u otvorenom postupku
– usluga štampanja časopisa na rumunskom jeziku
JN MV-2/2018

1. OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (preduzetnik)

Naziv
Ime osnivača
Jedinstven matični broj građana – JMBG
Puno poslovno ime
Skraćeno poslovno ime
Opština sedišta
Mesto
Poštanski broj
Ulica i broj
Matični broj
Šifra delatnosti
Opis delatnosti
PIB
Naziv banke i broj računa
Telefon
E-mail adresa
Ime i prezime ovlašćenog
lica za potpis ugovora

2. PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO
ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ponuda se podnosi:
– samostalno -kao zajednička ponuda -kao ponuda sa podizvođačem

3. ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

4. TABELARNI DEO PONUDE

 

R. br.

NAZIV

Jed. mere

Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu bez PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu sa PDV

1 ČASOPIS »TINERETIA«
kom. 600
UKUPNO

Mesto i datum Potpis ponuđača
podnošenja ponude
M.P. ___________________
_________________ (potpis ovlašćenog lica)

6. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. i 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

Obavezni uslovi za učešće po članu 75. ZJN
Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:
1) da je registrovan kod nadležnog organa,odn.upisan u odgovarajući registar;
2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare;
3) da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4) da je izmirio dospele poreze,doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.
Dodatni uslov za učešće po članu 76. ZJN
Raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom: minimum jedno stručno lice u radnom odnosu kod ponuđača.
Uputstvo kako da se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN
Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz
ponudu:
1) izvod iz registra nadležnog organa (ponuđač nije dužan da dostavlja izvod iz registra koji se vodi pri agenciji za privredne registre obzirom da su ovi podaci javno dostupni na internet stranici nadležnog organa,ali je obavezan da naručiocu dostavi tačne podatke potrebne za pretraživanje elektronske baze podataka registra ponuđača pri Agenciji za privredne registre;
2) potvrde nadležnog suda (izvod iz kaznene evidencije);
3) potvrde nadležnog suda ili nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata:
– za pravno lice: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
– za preduzetnika: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.
4) potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije
– za pravno lice: uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze u doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;
– za preduzetnike: uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.
Dokaz – potvrde pod tačkama 2. i 4. ne može biti stariji od dva meseca pre
otvaranja ponuda.
Dokaz – potvrde pod tačkom 3, mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda.
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostaviti u neoverenim kopijama.

OBRAZAC

U postupku dodele ugovora o javnoj nabavci – usluga štampanja časopisa na rumunskom jeziku JN MV-2/2018 ispunjenost uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:

R.br. Uslovi iz člana 75. i 76 ZJN Dokazi iz člana 77. ZJN Ispunjenost uslova
1. Registrovan je kod nadležnog organa,odnosno upisan u odgovarajući registar. Izvod iz registra nadležnog organa Da Ne
2. On i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare. Potvrde nadležnog suda Da Ne
3. Nije mu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda. Potvrde nadležnog suda ili nad-ležnog organa za registraciju privrednih subjekata. Da Ne
4. Izmirio je dospele poreze,
doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji. Potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Da Ne
5. Raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom. Minimum jedno stručno lice (kopija diplome). Da Ne

Potpis
____________________ M.P.

Napomena:
Ukoliko je ponuđač upisan u Registar ponuđača nije dužan da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz člana 75.

7. OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 92. STAV 6. ZAKONA O JAVNIM
NABAVKAMA
(»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNMOM SAMO AKO JE DOSTAVLJE- NA NA OBRASCU NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE.
IZJAVA

Naziv ponuđača (skraćeno ime):
Pravni oblik:
Sedište ponuđača:
Adresa sedišta:
Puno poslovno ime ponuđača
Matični broj:
PIB:

Na osnovu člana 92. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

PONUĐAČ:

________________________________________________________________
iz: _____________________________________________________________
ulica: ____________________________________ broj: _______________

daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ispunjava obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštite životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine.

U ________________

dana _____________ M.P. ________________________
(potpis ovlašćenog lica)

8. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI PREMA ČLANU 26.
ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

IZJAVA

Naziv ponuđača (skraćeno ime):
Pravni oblik:
Sedište ponuđača:
Adresa sedišta:
Puno poslovno ime ponuđača
Matični broj:
PIB:

Na osnovu člana 26. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

PONUĐAČ: ________________________________________________________________
iz: ______________________________________________________________
ulica: ____________________________________ broj: _______________

daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ponudu daje nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainte-
resovanim licima.

U ________________

dana _____________ M.P. ______________________
(potpis ovlašćenog lica)

9. MODEL UGOVORA
Ponuđač mora da popuni,overi pečatom I potpiše, čime potvrđuje da je
saglasan sa sadržinom modela ugovora.

Na osnovu Odluke o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti, broj __/2018 od dana ___.2018 godine, doneta od strane direktora NIU »Libertatea«, Pančevo, ulica Žarka Zrenjanina 7, (u daljem tekstu: Odluka direktora), zaključuje se dana __.2018 godine
UGOVOR
o javnoj nabavci JN MV -2/2018 za nabavku usluge štampanja časopisa »TINERETEA« na rumunskom jeziku

Ugovorne strane su:

1. NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, Pančevo, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, PIB 101818894, matični broj 08061475 koju zastupa Niku Čobanu, direktor (u daljem tekstu: Naručilac) s jedne strane I
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________s druge strane.

PREDMET UGOVORA
Član 1.

Ugovorne strane međusobno konstatuju da je predmet ovog ugovora nabavka usluge – štampanje novina na rumunskom jeziku, prema specifikaciji, u skladu
sa Odlukom direktora. Predmet nabavke vezan za uslugu je prema potrebi Na-ručioca i ponudi Izvršioca, koju je Naručilac prihvatio kao najpovoljniju.
Specifikacija:

R. br.

NAZIV

Jed. mere

Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu bez PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu sa PDV

 

1 ČASOPIS „TINERETEA“
kom. 600
UKUPNO

UGOVORENA CENA
Član 2.

Nabavka precizirana u članu 1. ovog Ugovora će se izvršiti za međusobno ugovorenu cenu ukupno u iznosu od ________ dinara bez PDV, odnosno _______ dinara sa PDV, koja je utvrđena u svemu prema ponudi Izvršioca.

ROK IZVRŠENJA
Član 3.
Izvršilac se obavezuje da će usluge štampanja određene članom 1. ovog Ugovora, izvršiti u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

Član 4.
Za kvalitet materijala i izrade iz člana 1. ovog Ugovora, odgovorna je druga ugovorna strana, a kvalitet mora da zadovoljava obavezne standarde. Druga ugovorna strana obavezna je nadoknaditi štetu prvoj ugovornoj strani u slučaju neodgovarajućeg kvaliteta izrade i materijala, te u slučaju štampanja većih količina od ugovorenih, kao i nepoštovanje ugovorenih rokova.

NAČIN PLAĆANJA
Član 5.
Naručilac se obavezuje da za izvršene usluge iz člana 1. i ugovorenu cenu iz člana 2. ovog Ugovora, plati za tiraž od _____ primeraka, i to u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture od strane Izvršioca.

ZAVRŠNE ODREDBE
Član 6.
Naručilac kao ovlašćeno lice za nadzor nad izvršenjem ovog Ugovora određuje predsednika Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj JN MV -2/2018, Aurel Brađan.

Član 7.
Sve eventualne sporove koji nastanu povodom ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati da reše sporazumno, a ukoliko to nije moguće prihvataju adležnost Suda u Pančevu.
Član 8.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.

U Pančevu, _________2018 godine

Za Naručioca Za Izvršioca
Direktor NIU »Libertatea«

Niku Čobanu

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
USLUGA – ŠTAMPANJE ČASOPISA
»BUKURIA KOPILOR«
JN MV -3/2018

Konkursna dokumentacija sadrži ukupno 13 strana

U Pančevu, 20.02.2018
Del.broj 23

Na osnovu člana 55,57,60. i 61. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012), a u vezi sa članom 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavku i načinu dokazivanja ispunjenosti
uslova (»Sl.glasnik RS« broj 29/2013) i Odlukom o pokretanju postupka javne na- bavke male vrednosti JN MV-3/2018 od 19.02.2018. br. 12, Komisija za javne nabav-
ke obrazovana rešenjem broj 17. od 19.02.2018. godine pripremila je

KONKURSNU DOKUMENTACIJU
ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – USLUGA
ŠTAMPANJA ČASOPISA NA RUMUNSKOM JEZIKU

Sadržaj konkursne dokumentacije:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
1. Opšti podaci o javnoj nabavci;
2. Podaci o predmetu javne nabavke;
3. Tehničke karakteristike;
4. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu;
5. Obrazac ponude;
6. Uslovi za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
7. Obrazac izjave po čl. 92. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012);
8. Izjava o nezavisnoj ponudi.
9. Model ugovora.

NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«
Broj: 23
Datum: 20.02.2018.
Žarka Zrenjanina br. 7
26000 Pančevo
Na osnovu člana 55. stav 1 tačka 2 i člana 60 stav 1 tačka 2. Zakona o javnim
nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/12) NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA
»LIBERTATEA« o b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
JN MV -3/2018

Naziv naručioca: NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«.
Adresa naručioca: Žarka Zrenjanina br. 7, Pančevo.
Vrsta naručioca: Ustanova
Internet stranica naručioca: www.libertatea.rs
Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti.
Vrsta predmeta nabavke: Usluge
Opis predmeta nabavke: Štampanje časopisa »BUKURIA KOPILOR« na rumunskom jeziku.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79800000 – Usluge štampanja. Dopunski rečnik: TA40 – Za novine i časopise.
Procenjena vrednost javne nabavke: 400.000,00 dinara bez PDV-a.
Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.
Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursnu dokumentaciju zainteresovana lica mogu preuzeti lično kod naručioca, u Pančevu, Ulica
Žarka Zrenjanina br. 7, ili se ista može preuzeti sa internet stranice naručioca www.libertatea.rs, odnosno sa Portala javnih nabavki: www.portal.ujn.gov.rs
Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač podnosi ponudu, neposredno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti. Rok za podnošenje ponude je 09.03.2018.
do 12:00 časova. Ponuda mora biti jasna i nedvosmislena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača na datim obrascima, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa vidljivom naznakom: »NE OTVARATI – Ponuda za javnu nabavku male vrednosti ”. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv i adresu ponuđača, ime kontakt osobe i kontakt telefon.
U postupku javne nabavke male vrednosti ponuđači mogu da podnesu samo jednu ponudu.
Važnost ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti javno pred komisijom za javnu nabavku,dana 09.03.2018. u 12:30 časova,u prostorija-ma naručioca u Pančevu, u Ulici Žarka Zrenjanina broj 7.
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: do 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Lice za kontakt:
Aurel Brađan
adresa: NIU “LIBERTATEA”
Pančevo,Žarka Zrenjanina broj 7
Tel. 013/346-451, Mob. 063/439-782
e-mail:liber.racun@gmail.com

1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1.1 PODACI O NARUČIOCU
Naručilac je NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, Pančevo.
Internet adresa naručioca: www.libertatea.rs
1.2 PODACI O VRSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Javna nabavka male vrednosti broj 3/2018 – Štampanje časopisa „BUKURIA KOPILOR“na rumunskom jeziku.
2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Predmet Javne nabavke male vrednosti – usluge – štampanje časopisa na rumunskom jeziku. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79800000 – Usluge štampanja. Dopunski rečnik: TA40 – Za novine i časopise.
3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)

I ČASOPIS »BUKURIA KOPILOR« na rumunskom jeziku:

FORMAT 20 x 28 cm
OBIM 28 str.
ŠTAMPA 4 + 4 boja;
TIRAŽ 700 primeraka po broju (10 izlaženja u 2018)
HARTIJA Kunstdruk sjajni 115 gr
POVEZ Šiveno žicom kroz prevoj, pakovano po adresama
PRIPREMA Naručilac dostavlja gotovu pripremu
PISMO Latinica- rumunski
ROK IZRADE Po dogovoru
EXP. F-co Štamparija

Rok izvršenja: 30 dana od dana zaključenja ugovora o izvršenju usluge štampanja novina, koje su predmet javne nabavke (JN MV-3/2018).

Mesto isporuke: na adresu Naručioca.

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostave fakture od strane izvršioca usluge štampanja.

4. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku.

Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u Konkursnoj dokumentaciji, u uputstvu ponuđačima i eventualno naknadno poslatim dodatnim objašnjenjima.

Ponuda mora da sadrži i sve dokumente i dokaze koje je Naručilac tražio kako bi se utvrdila ispunjenost obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost i kvalitet ponude, odnosno ustanovila kvalifikovanost ponuđača.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz Konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena – otkucana ili napisana neobrisivim mastilom, i potpisana i overena od strane ponuđača.

Ponuda mora da sadrži popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac onude,potpisan i overen obrazac za ocenu ispunjenosti uslova, dokaze o ispunjenosti uslova ili popu-njenu, potpisanu i pečatom overenu izjavu, overenu i potpisanu izjavu o nezavisnoj ponudi i izjavu o ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine, kao i popunjen, potpisan i overen model ugovora.

Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije.

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način dostavljanja sa obaveznom naznakom na licu koverte: »Ne otvarati – izmena, dopuna ili opoziv ponude za JN MV -3/2018.

Ova nabavka nije oblikovana u više posebnih istovrsnih celina (partija).

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

Na osnovu čl. 87. stav 3. i 4. ZJN , ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđena usluga mora u potpunosti odgovarati svim zahtevima Naručioca, sa preciziranim tehničkim karakteristikama.

Valuta: vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima. Cene u ponudi se iskazuju u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost i sa porezom na dodatu vrednost.

Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponude.

Naručilac može, u slučaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produ-ženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

5. OBRAZAC PONUDE

PONUĐAČ MORA DA POPUNI,POTPIŠE I PEČATOM OVERI OBRAZAC PONUDE ČIME POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVEDENI. PONUDA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU NARUČIOCA.

P O N U D A

Za javnu nabavku male vrednosti –
– usluga štampanja časopisa na rumunskom jeziku
JN-3/2018

1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (pravno lice)

Naziv – (skraćeno poslovno ime)
Puno poslovno ime
Pravni oblik
Sedište
Adresa sedišta
Šifra delatnosti
Naziv delatnosti
Matični broj
PIB
Naziv banke
Broj računa kod banke
Telefon
Telefaks
E-mail adresa
Ime i prezime ovlašćenog
lica za potpis ugovora
2) PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO
ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ponuda se podnosi:

– samostalno
-kao zajednička ponuda
-kao ponuda sa podizvođačem
3) ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

4) TABELARNI DEO PONUDE

R. br.

NAZIV

Jed. mere

Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu bez PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu sa PDV

 

1 ČASOPIS »BUKURIA KOPILOR“
kom. 700
UKUPNO

Mesto i datum Potpis ponuđača
podnošenja ponude
M.P. ___________________
_________________ (potpis ovlašćenog lica)

P O N U D A
Za javnu nabavku male vrednosti
– usluga štampanja časopisa na rumunskom jeziku
JN MV -3/2018

1. OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (preduzetnik)

Naziv
Ime osnivača
Jedinstven matični broj građana – JMBG
Puno poslovno ime
Skraćeno poslovno ime
Opština sedišta
Mesto
Poštanski broj
Ulica i broj
Matični broj
Šifra delatnosti
Opis delatnosti
PIB
Naziv banke i broj računa
Telefon
E-mail adresa
Ime i prezime ovlašćenog
lica za potpis ugovora
2. PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO
ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ponuda se podnosi:

– samostalno
-kao zajednička ponuda
-kao ponuda sa podizvođačem

3. ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

4. TABELARNI DEO PONUDE

R. br.

NAZIV

Jed. mere

Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu bez PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu sa PDV

 

1 ČASOPIS
»BUKURIA KOPILOR«

kom.
700
UKUPNO

Mesto i datum Potpis ponuđača
podnošenja ponude
M.P. ___________________
_________________ (potpis ovlašćenog lica)

6. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. i 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

Obavezni uslovi za učešće po članu 75. ZJN
Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:
1) da je registrovan kod nadležnog organa,odn.upisan u odgovarajući registar;
2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare;
3) da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4) da je izmirio dospele poreze,doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.
Dodatni uslov za učešće po članu 76. ZJN
Raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom: minimum jedno stručno lice u radnom odnosu kod ponuđača.
Uputstvo kako da se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN
Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:
1) izvod iz registra nadležnog organa (ponuđač nije dužan da dostavlja izvod iz registra koji se vodi pri agenciji za privredne registre obzirom da su ovi podaci javno dostupni na internet stranici nadležnog organa,ali je obavezan da naručiocu dostavi tačne podatke potrebne za pretraživanje elektronske baze podataka registra ponuđača pri Agenciji za privredne registre;
2) potvrde nadležnog suda (izvod iz kaznene evidencije);
3) potvrde nadležnog suda ili nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata:
– za pravno lice: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
– za preduzetnika: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.
4) potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije
– za pravno lice: uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze u doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;
– za preduzetnike: uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.

Dokaz – potvrde pod tačkama 2. i 4. ne može biti stariji od dva meseca pre
otvaranja ponuda.
Dokaz – potvrde pod tačkom 3, mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda.
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostaviti u neoverenim kopijama.

OBRAZAC

U postupku dodele ugovora o javnoj nabavci – usluga štampanja časopisa na rumunskom jeziku JN MV -3/2018. Ispunjenost uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:

R.br. Uslovi iz člana 75. i 76 ZJN Dokazi iz člana 77. ZJN Ispunjenost uslova
1. Registrovan je kod nadležnog organa,odnosno upisan u odgovarajući registar.
Izvod iz registra nadležnog organa Da Ne
2. On i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare.
Potvrde nadležnog suda Da Ne
3. Nije mu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na
snazi u vreme objavljivanja
odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.
Potvrde nadležnog suda ili nad-ležnog organa za registraciju privrednih subjekata. Da Ne
4. Izmirio je dospele poreze,
doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji. Potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Da Ne
5. Raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom. Minimum jedno stručno lice (kopija diplome).
Da Ne

Potpis ponuđača
M.P. ______________________

Napomena:
Ukoliko je ponuđač upisan u Registar ponuđača nije dužan da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz člana 75.

7. OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 92. STAV 6. ZAKONA O JAVNIM
NABAVKAMA
(»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

IZJAVA

Naziv ponuđača – (skraćeno ime):
Pravni oblik:
Sedište ponuđača:
Adresa sedišta:
Puno poslovno ime ponuđača
Matični broj:
PIB:

Na osnovu člana 92. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br.
124/2012)

PONUĐAČ:
_______________________________________________________________
iz: ____________________________________________________________
ulica: ____________________________________ broj: _______________
daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ispunjava obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošlja-
vanju i uslovima rada, zaštite životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine.

.

U ________________

dana _____________ M.P. ________________________
(potpis ovlašćenog lica)

8. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI PREMA ČLANU 26.
ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
(»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

IZJAVA

Naziv ponuđača (skraćeno ime):
Pravni oblik:
Sedište ponuđača:
Adresa sedišta:
Puno poslovno ime ponuđača
Matični broj:
PIB:

Na osnovu člana 26. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

PONUĐAČ: ________________________________________________________________
iz: ______________________________________________________________
ulica: ____________________________________ broj: _______________
daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ponudu daje nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

U ________________

dana _____________ M.P. ______________________
(potpis ovlašćenog lica)

9. MODEL UGOVORA
Ponuđač mora da popuni,overi pečatom I potpiše, čime potvrđuje da je
saglasan sa sadržinom modela ugovora.

Na osnovu Odluke o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti broj 3/2018 od dana ___.2018 godine, doneta od strane direktora NIU »Libertatea«, Pančevo, ulica Ž. Zrenjanina 7, (u daljem tekstu: Odluka direktora), zaključuje se dana __.2018 g.

UGOVOR
o javnoj nabavci JN MV-3/2018 za nabavku usluge štampanja časopisa »BUKURIA KOPILOR« na rumunskom jeziku

Ugovorne strane su:

1. NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, Pančevo, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, PIB 101818894, matični broj 08061475 koju zastupa Niku Čobanu, direktor (u daljem tekstu: Naručilac) s jedne strane I
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________ s druge strane.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Ugovorne strane međusobno konstatuju da je predmet ovog ugovora nabavka usluge – štampanje novina na rumunskom jeziku, prema specifikaciji, u skladu
sa Odlukom direktora. Predmet nabavke vezan za uslugu je prema potrebi Na-ručioca i ponudi Izvršioca, koju je Naručilac prihvatio kao najpovoljniju.
Specifikacija:

R. br.

NAZIV

Jed. mere

Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu bez PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu sa PDV

 

1 ČASOPIS
„BUKURIA KOPILOR“

kom.
700
UKUPNO

UGOVORENA CENA
Član 2.

Nabavka precizirana u članu 1. ovog Ugovora će se izvršiti za međusobno ugovorenu cenu ukupno u iznosu od ________ dinara bez PDV, odnosno ___________ dinara sa PDV, koja je utvrđena u svemu prema ponudi Izvršioca.

ROK IZVRŠENJA
Član 3.
Izvršilac se obavezuje da će usluge štampanja određene članom 1. ovog Ugovora, izvršiti u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

Član 4.
Za kvalitet materijala i izrade iz člana 1. ovog Ugovora, odgovorna je druga ugovorna strana, a kvalitet mora da zadovoljava obavezne standarde. Druga ugovorna strana obavezna je nadoknaditi štetu prvoj ugovornoj strani u slučaju neodgovarajućeg kvaliteta izrade i materijala, te u slučaju štampanja većih količina od ugovorenih, kao I nepoštovanje ugovorenih rokova.

NAČIN PLAĆANJA
Član 5.
Naručilac se obavezuje da za izvršene usluge iz člana 1. i ugovorenu cenu iz člana 2. ovog Ugovora, plati za tiraž od _____ primeraka, i to u roku od 30 dana od dana ispo-stavljanja fakture od strane Izvršioca.

ZAVRŠNE ODREDBE
Član 6.
Naručilac kao ovlašćeno lice za nadzor nad izvršenjem ovog Ugovora određuje predsednika Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke broj JN MV-3/2018, Aurel Brađan.
Član 7.
Sve eventualne sporove koji nastanu povodom ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati da reše sporazumno, a ukoliko to nije moguće prihvataju adležnost Suda u Pančevu.
Član 8.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.

U Pančevu, _________2018 godine

Za Naručioca Za Izvršioca
Direktor NIU »Libertatea«
Niku Čobanu

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU USLUGA – ŠTAMPANJE ČASOPISA »LUMINA«
JN MV 4/2018

Konkursna dokumentacija sadrži ukupno 14 strana

U Pančevu, 20.02.2018.
Del.broj 24

Na osnovu člana 55,57,60. i 61. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012), a u vezi sa članom 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u po-stupcima javnih nabavku i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl.glasnik RS« broj 29/2013) i Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj JN MV 4/2018 od 19.2.2018. br. 13, Komisija za javne nabavke obrazovana rešenjem broj 18/2018. od 19.02.2018 godine pripremila je

KONKURSNU DOKUMENTACIJU
ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI 4/2018 – USLUGE
ŠTAMPANJA ČASOPISA »LUMINA« NA RUMUNSKOM JEZIKU

Sadržaj konkursne dokumentacije:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
1. Opšti podaci o javnoj nabavci;
2. Podaci o predmetu javne nabavke;
3. Tehničke karakteristike;
4. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu;
5. Obrazac ponude;
6. Uslovi za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
7. Obrazac izjave po čl. 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012) o ispunjenosti uslova utvrdjenih konkursnom dokumentacijom;
8. Izjava o nezavisnoj ponudi.
9. Model ugovora.

NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«
Broj: 24
Datum: 20.02.2018.
Žarka Zrenjanina br. 7
26000 Pančevo
Na osnovu člana 55. stav 1 tačka 2 i člana 60 stav 1 tačka 2. Zakona o javnim
nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/12) NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA
»LIBERTATEA« o b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
JN MV 4/2018

Naziv naručioca: NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«.
Adresa naručioca: Žarka Zrenjanina br. 7, Pančevo.
Vrsta naručioca: Ustanova
Internet stranica naručioca: www.libertatea.rs
Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka – otvoreni postupak
Vrsta predmeta nabavke: Usluge
Opis predmeta nabavke: Štampanje časopisa »LUMINA« na rumunskom jeziku.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79800000 – Usluge štampanja. Dopunski rečnik: TA40 – Za novine i časopise.
Procenjena vrednost javne nabavke: 120.000,00 dinara bez PDV-a.
Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.
Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursnu dokumentaciju zainteresovana lica mogu preuzeti lično kod naručioca, u Pančevu, Ulica
Žarka Zrenjanina br. 7, ili se ista može preuzeti sa internet stranice naručioca www.libertatea.rs, odnosno sa Portala javnih nabavki: www.portal.ujn.gov.rs
Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač podnosi ponudu, neposredno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti. Rok za podnošenje ponude je 09.03.2018. do 12:00 časova. Ponuda mora biti jasna i nedvosmislena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača na datim obrascima, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa vidljivom naznakom:»NE OTVARATI – Ponuda za javnu nabavku male vrednosti”. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv i adresu ponuđača, ime kontakt osobe i kontakt telefon.
U postupku javne nabavke ponuđači mogu da podnesu samo jednu ponudu.
Važnost ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti javno pred komisijom za javnu nabavku,dana 09.03.2018. u 12:30 časova,u prostorijama naruči- oca u Pančevu, u Ulici Žarka Zrenjanina broj 7.
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: do 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Aurel Brađan
adresa: NIU “LIBERTATEA”
Pančevo,Žarka Zrenjanina broj 7
Tel. 013/346-451, Mob. 063/439-782
e-mail:liber.racun@gmail.com

1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1.1 PODACI O NARUČIOCU
Naručilac je NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, Pančevo.
Internet adresa naručioca: www.libertatea.rs
1.2 PODACI O VRSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Javna nabavka –otvoreni postupak broj JN MV 4/2018 – Štampanje časopisa „LUMINA“ na rumunskom jeziku, sprovodi se u otvorenom postupku.
2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Predmet Javne nabavke je štampanje časopisa na rumunskom jeziku. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79800000 – Usluge štampanja. Dopunski rečnik: TA40 – Za novine i časopise.
3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)

I ČASOPIS »LUMINA« na rumunskom jeziku:

FORMAT 16 X 23 cm
OBIM 128 strana + korice sa klapnama
ŠTAMPA korice 4 + 0 boja + plastika sjajna
tabaci 1 + 1
HARTIJA bindekot 250 g
tabaci ofsetna 100 g
POVEZ broširano, lepljeno u korice, šlajfnirano pojedinačno, lepljene adrese
PRIPREMA NIU »LIBERTATEA« –
TIRAŽ 200 primeraka po broju (4 izlaženja)
EXP. F-co ŠTAMPARIJA

Rok izvršenja: 30 dana od dana zaključenja ugovora o izvršenju usluge štampanja novina, koje su predmet javne nabavke (JN MV 4/2018).
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostave fakture od strane izvršioca usluge štampanja.

4. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku.
Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u Konkursnoj dokumentaciji, u uputstvu ponuđačima i eventualno naknadno poslatim dodatnim objašnjenjima. Ponuda mora da sadrži i sve dokumente i dokaze koje je Naručilac tražio kako bi se utvrdila ispu-
njenost obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost i kvalitet ponude, odnosno ustanovila kvalifikovanost ponuđača.
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz Konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena – otkucana ili napisana neobrisivim mastilom, i potpisana i overena od strane ponuđača.
Ponuda mora da sadrži popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac onude,potpisan i overen obrazac za ocenu ispunjenosti uslova, dokaze o ispunjenosti uslova ili popu-njenu, potpisanu i pečatom overenu izjavu, overenu i potpisanu izjavu o nezavisnoj ponudi i izjavu o ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine, kao i popunjen, potpisan i overen model ugovora.
Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije.

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način dostavljanja sa obaveznom naznakom na licu koverte: »Ne otvarati – izmena, dopuna ili opoziv ponude za JN MV 4/2018.

Ova nabavka nije oblikovana u više posebnih istovrsnih celina (partija).

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

Na osnovu čl. 87. stav 3. i 4. ZJN , ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđena usluga mora u potpunosti odgovarati svim zahtevima Naručioca, sa preciziranim tehničkim karakteristikama.

Valuta: vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima. Cene u ponudi se iskazuju u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost i sa porezom na dodatu vrednost.

Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponude.

Naručilac može, u slučaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

5. OBRAZAC PONUDE

PONUĐAČ MORA DA POPUNI,POTPIŠE I PEČATOM OVERI OBRAZAC PONUDE ČIME POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVEDENI. PONUDA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU NARUČIOCA.
P O N U D A

Za javnu nabavku
– usluga štampanja časopisa na rumunskom jeziku
JN MV 4/2018

1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (pravno lice)

Naziv – (skraćeno poslovno ime)
Puno poslovno ime
Pravni oblik
Sedište
Adresa sedišta
Šifra delatnosti
Naziv delatnosti
Matični broj
PIB
Naziv banke
Broj računa kod banke
Telefon
Telefaks
E-mail adresa
Ime i prezime ovlašćenog
lica za potpis ugovora
2) PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO
ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ponuda se podnosi:

– samostalno
-kao zajednička ponuda
-kao ponuda sa podizvođačem
3) ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

4) TABELARNI DEO PONUDE

 

R. br.

NAZIV

Jed. mere

Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu bez PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu sa PDV

1 ČASOPIS »LUMINA“
kom. 200
UKUPNO

Mesto i datum Potpis ponuđača
podnošenja ponude
M.P. ___________________
_________________ (potpis ovlašćenog lica)

P O N U D A
Za javnu nabavku
– usluga štampanja časopisa na rumunskom jeziku
JN MV 4/2018

1. OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (preduzetnik)

Naziv
Ime osnivača
Jedinstven matični broj građana – JMBG
Puno poslovno ime
Skraćeno poslovno ime
Opština sedišta
Mesto
Poštanski broj
Ulica i broj
Matični broj
Šifra delatnosti
Opis delatnosti
PIB
Naziv banke i broj računa
Telefon
E-mail adresa
Ime i prezime ovlašćenog
lica za potpis ugovora
2. PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO
ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ponuda se podnosi:

– samostalno
-kao zajednička ponuda
-kao ponuda sa podizvođačem

3. ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

4. TABELARNI DEO PONUDE

R. br.

NAZIV

Jed. mere

Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu bez PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu sa PDV

 

1
ČASOPIS »LUMINA«

kom.
200

UKUPNO

Mesto i datum Potpis ponuđača
podnošenja ponude
M.P. ___________________
_________________ (potpis ovlašćenog lica)

6. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. i 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

Obavezni uslovi za učešće po članu 75. ZJN
Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:
1) da je registrovan kod nadležnog organa,odn.upisan u odgovarajući registar;
2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare;
3) da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4) da je izmirio dospele poreze,doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.
Dodatni uslov za učešće po članu 76. ZJN
Raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom: minimum jedno stručno lice u radnom odnosu kod ponuđača.
Uputstvo kako da se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN
Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:
1) izvod iz registra nadležnog organa (ponuđač nije dužan da dostavlja izvod iz registra koji se vodi pri agenciji za privredne registre obzirom da su ovi podaci javno dostupni na internet stranici nadležnog organa,ali je obavezan da naručiocu dostavi tačne podatke potrebne za pretraživanje elektronske baze podataka registra ponuđača pri Agenciji za privredne registre;
2) potvrde nadležnog suda (izvod iz kaznene evidencije);
3) potvrde nadležnog suda ili nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata:
– za pravno lice: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
– za preduzetnika: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.
4) potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije
– za pravno lice: uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze u doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;
– za preduzetnike: uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.
Dokaz – potvrde pod tačkama 2. i 4. ne može biti stariji od dva meseca pre
otvaranja ponuda.
Dokaz – potvrde pod tačkom 3, mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda.
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostaviti u neoverenim kopijama.

NAPOMENA: Ispunjenost uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću u skladu sa članom 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama.
Obrazac izjave iz prethodnog stava čini sastavni element konkursne dokumentascije. U slu-čaju da ponuđač dostavi pisanu izjavu shodno navedenom članu, nije u obavezi da dostav-lja dokaze iz čl. 75. i 76. Zakona!

OBRAZAC

U postupku dodele ugovora o javnoj nabavci male vrednosti – usluga štampanja časopisa na rumunskom jeziku JN MV 4/2018 Ispunjenost uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:

R.br. Uslovi iz člana 75. i 76 ZJN Dokazi iz člana 77. ZJN Ispunjenost uslova
1. Registrovan je kod nadležnog organa,odnosno upisan u odgovarajući registar.
Izvod iz registra nadležnog organa Da Ne
2. On i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare.
Potvrde nadležnog suda Da Ne
3. Nije mu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na
snazi u vreme objavljivanja
odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.
Potvrde nadležnog suda ili nad-ležnog organa za registraciju privrednih subjekata. Da Ne
4. Izmirio je dospele poreze,
doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji. Potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Da Ne
5. Raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom. Minimum jedno stručno lice (kopija diplome).
Da Ne

Potpis ponuđača
M.P. ______________________

7. OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 77. STAV 4. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
(»SLUŽBENI GLASNIK RS« BR. 124/2012) O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM.

NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA
NA OBRASCU NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE
DOKUMENTACIJE.

IZJAVA

Naziv ponuđača – (skraćeno ime):
Pravni oblik:
Sedište ponuđača:
Adresa sedišta:
Puno poslovno ime ponuđača
Matični broj:
PIB:

Na osnovu člana 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

PONUĐAČ: ________________________________________________________________
iz: _____________________________________________________________
ulica: ____________________________________ broj: _____________
daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ispunjava uslove utvrđene Konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku – usluga štampanja časopisa na rumunskom jeziku JN MV 4/2018

1) Da je registrovan kod nadležnog organa,odnosno upisan u odgovarajući registar;
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare;
3) Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
5) Da raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, minimum jedno stručno lice za pružanje usluga.

U ________________
dana _____________ M.P. ______________________
(potpis ovlašćenog lica)

8. OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 92. STAV 6. ZAKONA O JAVNIM
NABAVKAMA
(»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNMOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA
OBRASCU NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE.

IZJAVA

Naziv ponuđača – (skraćeno ime):
Pravni oblik:
Sedište ponuđača:
Adresa sedišta:
Puno poslovno ime ponuđača
Matični broj:
PIB:

Na osnovu člana 92. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« 124/2012)

PONUĐAČ:
_______________________________________________________________
iz: ____________________________________________________________
ulica: ____________________________________ broj: _______________
daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ispunjava obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošlja-
vanju i uslovima rada, zaštite životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine.

U ________________
dana _____________ M.P. ________________________
(potpis ovlašćenog lica)

9. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI PREMA ČLANU 26.
ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
(»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE.

IZJAVA

Naziv ponuđača (skraćeno ime):
Pravni oblik:
Sedište ponuđača:
Adresa sedišta:
Puno poslovno ime ponuđača
Matični broj:
PIB:

Na osnovu člana 26. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

PONUĐAČ: ________________________________________________________________
iz: ______________________________________________________________
ulica: ____________________________________ broj: _______________
daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ponudu daje nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

M.P. ______________________
(potpis ovlašćenog lica)

10. MODEL UGOVORA

Ponuđač mora da popuni,overi pečatom I potpiše, čime potvrđuje da je
saglasan sa sadržinom modela ugovora.

Na osnovu Odluke o dodeli ugovora za javnu nabavku broj __/2018 od __.2018 godine, doneta od strane direktora NIU »Libertatea«, Pančevo, ulica Žarka Zrenjanina 7, (u daljem tekstu: Odluka direktora), zaključuje se dana ______.2018 godine

UGOVOR
o javnoj nabavci JN MV 4/2018 za nabavku usluge štampanja časopisa »LUMINA« na rumunskom jeziku

Ugovorne strane su:

1. NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, Pančevo, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, PIB 101818894, matični broj 08061475 koju zastupa Niku Čobanu, direktor (u daljem tekstu: Naručilac) s jedne strane I
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________ s druge strane.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Ugovorne strane međusobno konstatuju da je predmet ovog ugovora nabavka usluge – štampanje novina na rumunskom jeziku, prema specifikaciji, u skladu
sa Odlukom direktora. Predmet nabavke vezan za uslugu je prema potrebi Na-ručioca i ponudi Izvršioca, koju je Naručilac prihvatio kao najpovoljniju.
Specifikacija:

R. br.

NAZIV

Jed. mere

Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu bez PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu sa PDV

 

1
ČASOPIS „LUMINA“

kom.
200

UKUPNO

UGOVORENA CENA
Član 2.

Nabavka precizirana u članu 1. ovog Ugovora će se izvršiti za međusobno ugovorenu cenu ukupno u iznosu od ________ dinara bez PDV, odnosno ___________ dinara sa PDV, koja je utvrđena u svemu prema ponudi Izvršioca.

ROK IZVRŠENJA
Član 3.
Izvršilac se obavezuje da će usluge štampanja određene članom 1. ovog Ugovora, izvršiti u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

Član 4.
Za kvalitet materijala i izrade iz člana 1. ovog Ugovora, odgovorna je druga ugovorna strana, a kvalitet mora da zadovoljava obavezne standarde. Druga ugovorna strana obavezna je nadoknaditi štetu prvoj ugovornoj strani u slučaju neodgovarajućeg kvaliteta izrade i materijala, te u slučaju štampanja većih količina od ugovorenih, kao I nepoštovanje ugovorenih rokova.

NAČIN PLAĆANJA
Član 5.
Naručilac se obavezuje da za izvršene usluge iz člana 1. i ugovorenu cenu iz člana 2. ovog Ugovora, plati za tiraž od _____ primeraka, i to u roku od 30 dana od dana ispo-stavljanja fakture od strane Izvršioca.

ZAVRŠNE ODREDBE
Član 6.
Naručilac kao ovlašćeno lice za nadzor nad izvršenjem ovog Ugovora određuje predsednika Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti broj JN MV 4/2018, Aurel Brađan.
Član 7.
Sve eventualne sporove koji nastanu povodom ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati da reše sporazumno, a ukoliko to nije moguće prihvataju adležnost Suda u Pančevu.
Član 8.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.

U Pančevu, _________2018 godine

Za Naručioca Za Izvršioca
Direktor NIU »Libertatea«
Niku Čobanu

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
ZA NABAVKU DOBRA – KANCELARIJSKI MATERIJAL
JN-5-MV/2018

Konkursna dokumentacija sadrži ukupno 17 strana

U Pančevu, 20.02.2018.
Del.broj 25

Na osnovu člana 55,57,60. i 61. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012), a u vezi sa članom 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u po-stupcima javnih nabavku i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl.glasnik RS« broj 29/2013) i Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj JN MV 5/2018 od 19.02.2018. br. 14. Komisija za javne nabavke obrazovana rešenjem broj 19 od 19.02.2018. godine pripremila je

KONKURSNU DOKUMENTACIJU
ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
5/2018 – ROBA – KANCELARIJSKI MATERIJAL

Sadržaj konkursne dokumentacije:

1. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
2. Opšti podaci o javnoj nabavci;
3. Podaci o predmetu javne nabavke;
4. Tehničke karakteristike;
5. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu;
6. Obrazac ponude;
7. Uslovi za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
8. Obrazac izjave po čl. 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012) o ispunjenosti uslova utvrdjenih konkursnom dokumentacijom;
9. Izjava o nezavisnoj ponudi.
10. Model ugovora.

NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«
Broj: 25
Datum: 20.02.2018.
Žarka Zrenjanina br. 7
26000 Pančevo

Na osnovu člana 55. stav 1 tačka 2 i člana 60 stav 1 tačka 2. Zakona o javnim
nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/12) NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA
»LIBERTATEA« o b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
JN MV 5/2018

Naziv naručioca: NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«.
Adresa naručioca: Žarka Zrenjanina br. 7, Pančevo.
Vrsta naručioca: Ustanova
Internet stranica naručioca: www.libertatea.rs
Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta nabavke: Dobra.
Procenjena vrednost javne nabavke: 400.000,00 dinara bez PDV-a.
Opis predmeta nabavke: Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 30190000 – Razna kancelarijska oprema i potrepštine..
Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.
Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursnu dokumentaciju zaintereso
vana lica mogu preuzeti lično kod naručioca,u Pančevu,Ul. Žarka Zrenjanina br. 7,
ili se ista može preuzeti sa internet stranice naručioca www.libertatea.rs,odnosno sa
Portala javnih nabavki: www.portal.ujn.gov.rs
Način podnošenja ponude i rok: Ponude se dostavljaju poštom. Rok za podnošenje
ponude je 09.03.2018. do 12:00 časova. Ponuda mora biti jasna i nedvosmislena,
overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača na datim obrascima, u zat-
vorenoj i zapečaćenoj koverti sa vidljivom naznakom: »NE OTVARATI – Ponuda za
javnu nabavku male vrednosti JN MV 5/2018”.Na poleđini koverte obavezno navesti
naziv i adresu ponuđača,ime kontakt osobe i kontakt telefon.
U postupku javne nabavke male vrednosti ponuđači mogu da podnesu samo jednu
ponudu.
Važnost ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od
dana otvaranja ponuda.
Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti javno pred
komisijom za javnu nabavku, dana 09.03.2018. u 12:30 časova, u prostorijama naru-
čioca u Pančevu, u Ulici Žarka Zrenjanina broj 7.
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: do 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Aurel Brađan
adresa: NIU “LIBERTATEA”
Pančevo,Žarka Zrenjanina broj 7
Tel. 013/346-451, Mob. 063/439-782
e-mail:liber.racun@gmail.com

1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1.1 PODACI O NARUČIOCU
Naručilac je NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, Pančevo.
Internet adresa naručioca: www.libertatea.rs

1.2 PODACI O VRSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Javna nabavka male vrednosti broj 5/2018 – Kancelarijski material.
2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Predmet Javne nabavke male vrednosti su dobra – kancelarijski materijal. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 30192000 – Kancelarijski materijal.

3. SPECIFIKACIJA PONUDE

Red br.
Naziv robe Jed. mere kom. Koli-
čina Cena po j.mere bez PDV Cena po j.mere sa PDV Ukupno bez PDV Ukupno sa PDV
1 Koverat AMERIKEN bez prozora kom 200
2 Koverta B6-5 (plava) kom 1000
3 Koverta B6-5 (beli) kom 1000
4 Koverta 50 A-BB kom 1000
5 Fascikla hromokarton (bela) kom 100
6 Fascikla sa trakom kom 50
7 Fascikla PVC sa mehanizmom kom 100
8 Registrator A-4 normal kom 50
9 Registrator A-4 uži kom 100
10 Registrator A-5 kom 20
11 Popisne liste robe A-4 kom 5
12 Obrazac br. 1 kom 20
13 Obrazac br. 2 kom 20
14 Obrazac br. 3 kom 20
15 Obrazac br. 4 kom 20
16 Ading rolna – 57 mm kom 100
17 Faks rolna 210*50 kom 50
18 Papir za fotokopiranje A3 ris 20
19 Papir za fotokopiranje A4 ris 60
20 Papir – visoki karo ris 2
21 Knjiga dnevnik blagajne Kom 9
22 Blok popisne liste sit. inventara kom 1
23 Blok popisne liste osn.sredstava kom 1
24 Nalog magacinu da izda kom 3
25 Indigo ručni Kut. 2
26 Sveska azbučnik A4 kom 2
27 Sveska A5 meki povez kom 10
28 Putni nalog za teretno vozilo kom 3
29 Putni nalog za putničko vozilo kom 3
30 Knjiga ulaznih faktura kom 1
31 Knjiga putnih naloga kom 5
32 Ribon EPSON LQ 1000 kom 45
33 Toner 5200/7516 a kom 7
34 CD-R 700Mb ekviv. Verbatium kom 500
35 DVD-R ekvivalent Verbatium kom 100
36 Toner HP Q5949/7553 kom 2
37 Heftalica kom 3
38 Toner Q 2612 FX 10 kom 10
39 Rezač metalni kom 3
40 Mastilo za pečate plavo kom 5
41 Digitron veći kom 2
42 Korektur lak kom 10
46 Lepak za papir u tubi 20 gr. kom 24
44 Lenjir 30 cm kom 2
45 Ovlaživač kom 3
46 Makaze kom 3
47 Skalpel širi kom 2
48 Grafitna olovka sa gumicom kom 10
49 Tehnička olovka 0.5 kvalitetnija kom 3
50 Mine za tehničku olovku 0.5 kom 15
51 Hemijska olovka višekratna kom 25
52 Flomaster crni običan kom 15
53 Marker permanent crveni kom 10
54 Signir žuti kom 10
55 Signir zelenii kom 10
56 Signir narandžasti kom 10
57 Selotejp 15*33 kom 60
58 Selotejp 24*66 kom 60
59 Podloga za miš kom 10
60 EDI knjiga kom 1
61 Jemstvenik 1/25 kom 5
62 Datumar kom 1
63 Nož za otvaranje pošte kom 1
64 Marker crni za CD kom 5
65 Kutija za papir i olovke kom 5
66 Planer za sto veliki kom 2
67 Listići u bloku za poruke, 75*75 kom 50
68 Paus A3 1/250 kom 10
69 Folija PVC A4 prozirna kom 100
70 Knjiga Delovodnik kom 1
71 Obrazac M-UN kom 100
72 Alkalne baterije AAA 1,5 v kom 300
73 Alkalne baterije AA 1,5 v kom 200
74 Punjive bat. AAA RC 3 kom 10
75 Punj.bat.AARC 6 Ni-MH 2500 mAh kom 2
76 Spajalice Kut. 30
77 Municija za heftalicu Kut 20
78 Jastuče za mastilo kom 3
79 Kanap Ø 2,5 kom 10
80 Flash memorija 32Gb kom 10
81 Flash memorija 16Gb kom 10
82 Kaseta plastična za dokumenta kom 10

Rok izvršenja: 30 dana od dana zaključenja ugovora o nabavci kancelarijskog materijala, koja je predmet javne nabavke (JN MV 5/2018).

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostave fakture od strane izvršioca dobara.

4. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku.

Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u Konkursnoj dokumentaciji, u uputstvu ponuđačima i eventualno naknadno poslatim dodatnim objašnjenjima. Ponuda mora da sadrži i sve dokumente i dokaze koje je Naručilac tražio kako bi se utvrdila ispunjenost obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost i kvalitet ponude, odnosno ustanovila kvalifikovanost ponuđača.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz Konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena – otkucana ili napisana neobrisivim mastilom, i potpisana i overena od strane ponuđača.

Ponuda mora da sadrži popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac ponude,potpisan i overen obrazac za ocenu ispunjenosti uslova, dokaze o ispunjenosti uslova ili popunjenu, potpisanu i pečatom overenu izjavu, overenu i potpisanu izjavu o nezavisnoj ponudi i izjavu o ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine, kao i popunjen, potpisan i overen model ugovora.

Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije.

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način dostavljanja sa obaveznom naznakom na licu koverte: »Ne otvarati – izmena, dopuna ili opoziv ponude za JN MV 5/2018.
Ova nabavka nije oblikovana u više posebnih istovrsnih celina (partija).

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

Na osnovu čl. 87. stav 3. i 4. ZJN , ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđena usluga mora u potpunosti odgovarati svim zahtevima Naručioca, sa preciziranim tehničkim karakteristikama.

Valuta: vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima. Cene u ponudi se iskazuju u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost i sa porezom na dodatu vrednost.

Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponude.

Naručilac može, u slučaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

5. OBRAZAC PONUDE

PONUĐAČ MORA DA POPUNI,POTPIŠE I PEČATOM OVERI OBRAZAC PONUDE ČIME POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVEDENI. PONUDA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU NARUČIOCA.

P O N U D A

Za javnu nabavku male vrednosti
– kancelarijski materijal –
JN-5-MV/2018

1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (pravno lice)

Naziv – (skraćeno poslovno ime)
Puno poslovno ime
Pravni oblik
Sedište
Adresa sedišta
Šifra delatnosti
Naziv delatnosti
Matični broj
PIB
Naziv banke
Broj računa kod banke
Telefon
Telefaks
E-mail adresa
Ime i prezime ovlašćenog lica za potpis ugovora

2) PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO
ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ponuda se podnosi:

– samostalno
-kao zajednička ponuda
-kao ponuda sa podizvođačem

3) ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

4) SPECIFIKACIJA PONUDE

Red br.
Naziv robe Jed. mere kom. Koli-
čina Cena po j.mere bez PDV Cena po j.mere sa PDV Ukupno bez PDV Ukupno sa PDV
1 Koverat AMERIKEN bez prozora kom 200
2 Koverta B6-5 (plava) kom 1000
3 Koverta B6-5 (beli) kom 1000
4 Koverta 50 A-BB kom 1000
5 Fascikla hromokarton (bela) kom 100
6 Fascikla sa trakom kom 50
7 Fascikla PVC sa mehanizmom kom 100
8 Registrator A-4 normal kom 50
9 Registrator A-4 uži kom 100
10 Registrator A-5 kom 20
11 Popisne liste robe A-4 kom 5
12 Obrazac br. 1 kom 20
13 Obrazac br. 2 kom 20
14 Obrazac br. 3 kom 20
15 Obrazac br. 4 kom 20
16 Ading rolna – 57 mm kom 100
17 Faks rolna 210*50 kom 50
18 Papir za fotokopiranje A3 ris 20
19 Papir za fotokopiranje A4 ris 60
20 Papir – visoki karo ris 2
21 Knjiga dnevnik blagajne Kom 9
22 Blok popisne liste sit. inventara kom 1
23 Blok popisne liste osn.sredstava kom 1
24 Nalog magacinu da izda kom 3
25 Indigo ručni Kut. 2
26 Sveska azbučnik A4 kom 2
27 Sveska A5 meki povez kom 10
28 Putni nalog za teretno vozilo kom 3
29 Putni nalog za putničko vozilo kom 3
30 Knjiga ulaznih faktura kom 1
31 Knjiga putnih naloga kom 5
32 Ribon EPSON LQ 1000 kom 45
33 Toner 5200/7516 a kom 7
34 CD-R 700Mb ekviv. Verbatium kom 500
35 DVD-R ekvivalent Verbatium kom 100
36 Toner HP Q5949/7553 kom 2
37 Heftalica kom 3
38 Toner Q 2612 FX 10 kom 10
39 Rezač metalni kom 3
40 Mastilo za pečate plavo kom 5
41 Digitron veći kom 2
42 Korektur lak kom 10
46 Lepak za papir u tubi 20 gr. kom 24
44 Lenjir 30 cm kom 2
45 Ovlaživač kom 3
46 Makaze kom 3
47 Skalpel širi kom 2
48 Grafitna olovka sa gumicom kom 10
49 Tehnička olovka 0.5 kvalitetnija kom 3
50 Mine za tehničku olovku 0.5 kom 15
51 Hemijska olovka višekratna kom 25
52 Flomaster crni običan kom 15
53 Marker permanent crveni kom 10
54 Signir žuti kom 10
55 Signir zelenii kom 10
56 Signir narandžasti kom 10
57 Selotejp 15*33 kom 60
58 Selotejp 24*66 kom 60
59 Podloga za miš kom 10
60 EDI knjiga kom 1
61 Jemstvenik 1/25 kom 5
62 Datumar kom 1
63 Nož za otvaranje pošte kom 1
64 Marker crni za CD kom 5
65 Kutija za papir i olovke kom 5
66 Planer za sto veliki kom 2
67 Listići u bloku za poruke, 75*75 kom 50
68 Paus A3 1/250 kom 10
69 Folija PVC A4 prozirna kom 100
70 Knjiga Delovodnik kom 1
71 Obrazac M-UN kom 100
72 Alkalne baterije AAA 1,5 v kom 300
73 Alkalne baterije AA 1,5 v kom 200
74 Punjive bat. AAA RC 3 kom 10
75 Punj.bat.AARC 6 Ni-MH 2500 mAh kom 2
76 Spajalice Kut. 30
77 Municija za heftalicu Kut 20
78 Jastuče za mastilo kom 3
79 Kanap Ø 2,5 kom 10
80 Flash memorija 32Gb kom 10
81 Flash memorija 16Gb kom 10
82 Kaseta plastična za dokumenta kom 10

Mesto i datum Potpis ponuđača
podnošenja ponude
M.P. __________________
_________________ (potpis ovlašćenog lica)

6. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. i 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

Obavezni uslovi za učešće po članu 75. ZJN
Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:
1) da je registrovan kod nadležnog organa,odn.upisan u odgovarajući registar;
2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare;
3) da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4) da je izmirio dospele poreze,doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.
5)
Dodatni uslov za učešće po članu 76. ZJN
Raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom: minimum jedno stručno lice u radnom odnosu kod ponuđača.

Uputstvo kako da se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN
Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:
1) izvod iz registra nadležnog organa (ponuđač nije dužan da dostavlja izvod iz registra koji se vodi pri agenciji za privredne registre obzirom da su ovi podaci javno dostupni na internet stranici nadležnog organa,ali je obavezan da naručiocu dostavi tačne podatke potrebne za pretraživanje elektronske baze podataka registra ponuđača pri Agenciji za privredne registre;
2) potvrde nadležnog suda (izvod iz kaznene evidencije);
3) potvrde nadležnog suda ili nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata:
– za pravno lice: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
– za preduzetnika: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.
4) potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije
– za pravno lice: uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze u doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;
– za preduzetnike: uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.

Dokaz – potvrde pod tačkama 2,3, i 4. ne može biti stariji od dva meseca pre
otvaranja ponuda.
Dokaz – potvrde pod tačkom 3, mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda.
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostaviti u neoverenim kopijama.

NAPOMENA: Ispunjenost uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću u skladu sa članom 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazac izjave iz prethodnog stava čini sastavni element konkursne dokumentascije. U slučaju da ponuđač dostavi pisanu izjavu shodno navedenom članu, nije u obavezi da dostavlja dokaze iz čl. 75. i 76. Zakona!

OBRAZAC

U postupku dodele ugovora o javnoj nabavci male vrednosti – dobra – kancelarijski materijal.
JN-5-MV/2018
Ispunjenost uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:

R.br. Uslovi iz člana 75. i 76 ZJN Dokazi iz člana 77. ZJN Ispunjenost uslova
1. Registrovan je kod nadležnog organa,odnosno upisan u odgovarajući registar.
Izvod iz registra nadležnog organa Da Ne
2. On i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare. Potvrde nadležnog suda Da Ne
3. Nije mu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na
snazi u vreme objavljivanja
odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda. Potvrde nadležnog suda ili nad-ležnog organa za registraciju privrednih subjekata. Da Ne
4. Izmirio je dospele poreze,
doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji. Potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Da Ne
5. Raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom. Minimum jedno stručno lice (kopija diplome). Da Ne

Potpis ponuđača
M.P. ______________________

7. OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 77. STAV 4. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
(»SLUŽBENI GLASNIK RS« BR. 124/2012) O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM.

IZJAVA

Naziv ponuđača – (skraćeno ime):
Pravni oblik:
Sedište ponuđača:
Adresa sedišta:
Puno poslovno ime ponuđača
Matični broj:
PIB:

Na osnovu člana 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

PONUĐAČ: ________________________________________________________________
iz: ________________________________________________________________
ulica: ____________________________________ broj: _______________________
daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ispunjava uslove utvrđene Konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku male
vrednosti – dobra – kancelarijski materijal JN-5-MV/2018

1) Da je registrovan kod nadležnog organa,odnosno upisan u odgovarajući registar;
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare;
3) Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
5) Da raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, minimum jedno stručno lice za pružanje usluga.

U ________________

dana _____________ M.P. ________________________
(potpis ovlašćenog lica)

8. OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 92. STAV 6. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
(»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

IZJAVA

Naziv ponuđača – (skraćeno ime):
Pravni oblik:
Sedište ponuđača:
Adresa sedišta:
Puno poslovno ime ponuđača
Matični broj:
PIB:

Na osnovu člana 92. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

PONUĐAČ: ________________________________________________________________
iz: ________________________________________________________________
ulica: ____________________________________ broj: _______________________
daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ispunjava obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju
i uslovima rada, zaštite životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine.

U ________________

dana _____________ M.P. ________________________

(potpis ovlašćenog lica)

9. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI PREMA ČLANU 26.
ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

IZJAVA

Naziv ponuđača – (skraćeno ime):
Pravni oblik:
Sedište ponuđača:
Adresa sedišta:
Puno poslovno ime ponuđača
Matični broj:
PIB:

Na osnovu člana 26. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

PONUĐAČ: ________________________________________________________________
iz: ________________________________________________________________
ulica: ____________________________________ broj: _______________________
daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ponudu daje nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim
licima.

U ________________

dana _____________ M.P. ________________________
(potpis ovlašćenog lica)

10. MODEL UGOVORA
Ponuđač mora da popuni,overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je
saglasan sa sadržinom modela ugovora.

Na osnovu Odluke o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti, broj _ /2018 od dana ___.2018 godine, doneta od strane direktora NIU »Libertatea«, Pančevo, ulica Žarka Zrenjanina 7, (u daljem tekstu: Odluka direktora), zaključuje se dana ______.2018 godine

UGOVOR
o javnoj nabavci male vrednosti JN-5-MV/2018 za nabavku dobara
– kancelarijski materijal –

Ugovorne strane su:

1. NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, Pančevo, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, PIB 101818894, matični broj 08061475 koju zastupa Niku Čobanu, direktor (u daljem tekstu: Naručilac) s jedne strane i

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ s druge strane.

PREDMET UGOVORA
Član 1.

Ugovorne strane međusobno konstatuju da je predmet ovog ugovora nabavka dobara – kancelarijski materijal, prema specifikaciji, u skladu sa Odlukom direktora. Predmet nabavke vezan za dobra je prema potrebi Naručioca i ponudi Izvršioca, koju je Naručilac prihvatio kao najpovoljniju.

SPECIFIKACIJA PONUDE

Red br.
Naziv robe Jed. mere kom. Koli-
čina Cena po j.mere bez PDV Cena po j.mere sa PDV Ukupno bez PDV Ukupno sa PDV
1 Koverat AMERIKEN bez prozora kom 200
2 Koverta B6-5 (plava) kom 1000
3 Koverta B6-5 (beli) kom 1000
4 Koverta 50 A-BB kom 1000
5 Fascikla hromokarton (bela) kom 100
6 Fascikla sa trakom kom 50
7 Fascikla PVC sa mehanizmom kom 100
8 Registrator A-4 normal kom 50
9 Registrator A-4 uži kom 100
10 Registrator A-5 kom 20
11 Popisne liste robe A-4 kom 5
12 Obrazac br. 1 kom 20
13 Obrazac br. 2 kom 20
14 Obrazac br. 3 kom 20
15 Obrazac br. 4 kom 20
16 Ading rolna – 57 mm kom 100
17 Faks rolna 210*50 kom 50
18 Papir za fotokopiranje A3 ris 20
19 Papir za fotokopiranje A4 ris 60
20 Papir – visoki karo ris 2
21 Knjiga dnevnik blagajne Kom 9
22 Blok popisne liste sit. inventara kom 1
23 Blok popisne liste osn.sredstava kom 1
24 Nalog magacinu da izda kom 3
25 Indigo ručni Kut. 2
26 Sveska azbučnik A4 kom 2
27 Sveska A5 meki povez kom 10
28 Putni nalog za teretno vozilo kom 3
29 Putni nalog za putničko vozilo kom 3
30 Knjiga ulaznih faktura kom 1
31 Knjiga putnih naloga kom 5
32 Ribon EPSON LQ 1000 kom 45
33 Toner 5200/7516 a kom 7
34 CD-R 700Mb ekviv. Verbatium kom 500
35 DVD-R ekvivalent Verbatium kom 100
36 Toner HP Q5949/7553 kom 2
37 Heftalica kom 3
38 Toner Q 2612 FX 10 kom 10
39 Rezač metalni kom 3
40 Mastilo za pečate plavo kom 5
41 Digitron veći kom 2
42 Korektur lak kom 10
46 Lepak za papir u tubi 20 gr. kom 24
44 Lenjir 30 cm kom 2
45 Ovlaživač kom 3
46 Makaze kom 3
47 Skalpel širi kom 2
48 Grafitna olovka sa gumicom kom 10
49 Tehnička olovka 0.5 kvalitetnija kom 3
50 Mine za tehničku olovku 0.5 kom 15
51 Hemijska olovka višekratna kom 25
52 Flomaster crni običan kom 15
53 Marker permanent crveni kom 10
54 Signir žuti kom 10
55 Signir zelenii kom 10
56 Signir narandžasti kom 10
57 Selotejp 15*33 kom 60
58 Selotejp 24*66 kom 60
59 Podloga za miš kom 10
60 EDI knjiga kom 1
61 Jemstvenik 1/25 kom 5
62 Datumar kom 1
63 Nož za otvaranje pošte kom 1
64 Marker crni za CD kom 5
65 Kutija za papir i olovke kom 5
66 Planer za sto veliki kom 2
67 Listići u bloku za poruke, 75*75 kom 50
68 Paus A3 1/250 kom 10
69 Folija PVC A4 prozirna kom 100
70 Knjiga Delovodnik kom 1
71 Obrazac M-UN kom 100
72 Alkalne baterije AAA 1,5 v kom 300
73 Alkalne baterije AA 1,5 v kom 200
74 Punjive bat. AAA RC 3 kom 10
75 Punj.bat.AARC 6 Ni-MH 2500 mAh kom 2
76 Spajalice Kut. 30
77 Municija za heftalicu Kut 20
78 Jastuče za mastilo kom 3
79 Kanap Ø 2,5 kom 10
80 Flash memorija 32Gb kom 10
81 Flash memorija 16Gb kom 10
82 Kaseta plastična za dokumenta kom 10

UGOVORENA CENA
Član 2.

Nabavka precizirana u članu 1. ovog Ugovora će se izvršiti za međusobno ugovorenu cenu ukupno u iznosu od ________ dinara bez PDV, odnosno ___________ dinara sa PDV, koja je utvrđena u svemu prema ponudi Izvršioca.

ROK IZVRŠENJA
Član 3.
Izvršilac se obavezuje da će dobra određena članom 1. ovog Ugovora, izvršavati sukcesivno, prema potrebi Naručioca.

Član 4.
Za kvalitet materijala iz člana 1. ovog Ugovora, odgovorna je druga ugovorna strana, a kvalitet mora da zadovoljava obavezne standarde. Druga ugovorna strana obavez-na je nadoknaditi štetu prvoj ugovornoj strani u slučaju neodgovarajućeg kvaliteta izrade i materijala,te u slučaju štampanja većih količina od ugovorenih, kao i nepošto vanje ugovorenih rokova.

NAČIN PLAĆANJA
Član 5.
Naručilac se obavezuje da za isporučena dobra iz člana 1. i ugovorenu cenu iz člana 2. ovog Ugovora, plati u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture od strane Izvršioca.

ZAVRŠNE ODREDBE
Član 6.
Naručilac kao ovlašćeno lice za nadzor nad izvršenjem ovog Ugovora određuje predsednika Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti broj JN-5-MV/2018, Aurel Brađana.

Član 7.
Sve eventualne sporove koji nastanu povodom ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati da reše sporazumno, a ukoliko to nije moguće prihvataju nadležnost Suda u Pančevu.

Član 8.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.
U Pančevu, ___2018 godine
Za Naručioca Za Izvršioca
Direktor NIU »Libertatea«
Niku Čobanu

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
DOBRA–GORIVO ZA POTREBE SLUŽBENIH AUTOMOBILA
JN MV 6/2018

Konkursna dokumentacija sadrži ukupno 12 strana

U Pančevu, 20.02.2018.
Del.broj 26

Na osnovu člana 55,57,60. i 61. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012), a u vezi sa članom 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u po-stupcima javnih nabavku i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl.glasnik RS« broj 29/2013) i Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj JN-6-MV/2017 od 21.02.2017. br. 42, Komisija za javne nabavke obrazovana rešenjem broj 43 od 21.02.2017 godine pripremila je

KONKURSNU DOKUMENTACIJU
ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
DOBRA -GORIVO ZA POTREBE SLUŽBENIH AUTOMOBILA

Sadržaj konkursne dokumentacije:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

1. Opšti podaci o javnoj nabavci;
2. Podaci o predmetu javne nabavke;
3. Tehničke karakteristike;
4. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu;
5. Obrazac ponude;
6. Uslovi za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
7. Obrazac izjave po čl. 77. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)
8. Izjava o nezavisnoj ponudi.
9. Model ugovora.

NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«
Broj: 26
Datum: 20.02.2018.
Žarka Zrenjanina br. 7
26000 Pančevo

Na osnovu člana 55. stav 1 tačka 2 i člana 60 stav 1 tačka 2. Zakona o javnim
nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/12) NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA
»LIBERTATEA« o b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
JN MV 6/2018

Naziv naručioca: NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«.
Adresa naručioca: Žarka Zrenjanina br. 7, Pančevo.
Vrsta naručioca: Ustanova
Internet stranica naručioca: www.libertatea.rs
Vrsta postupka javne nabavke: Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Vrsta predmeta nabavke: Dobra- kupovina goriva za potrebe službenih automobila.
Procenjena vrednost javne nabavke: 800.000,00 dinara bez PDV-a.
Opis predmeta nabavke: Sukcesivna nabavka goriva.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09130000 – nafta i destilati.
Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.
Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursnu dokumentaciju zaintereso
vana lica mogu preuzeti lično kod naručioca,u Pančevu,Ul. Žarka Zrenjanina br. 7,
ili se ista može preuzeti sa internet stranice naručioca www.libertatea.rs,odnosno sa
Portala javnih nabavki: www.portal.ujn.gov.rs
Način podnošenja ponude i rok: Ponude se dostavljaju poštom. Rok za podnošenje
ponude je 09.03.2018. do 12:00 časova. Ponuda mora biti jasna i nedvosmislena,
overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača na datim obrascima, u zat-
vorenoj i zapečaćenoj koverti sa vidljivom naznakom: »NE OTVARATI – Ponuda za
javnu nabavku male vrednosti JN MV 6/2018”.Na poleđini koverte obavezno naves- ti naziv i adresu ponuđača,ime kontakt osobe i kontakt telefon.
U postupku javne nabavke male vrednosti ponuđači mogu da podnesu samo jednu
ponudu.
Važnost ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od
dana otvaranja ponuda.
Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti javno pred
komisijom za javnu nabavku, dana 09.03.2018. u 12:30 časova, u prostorijama naru-
čioca u Pančevu, u Ulici Žarka Zrenjanina broj 7.
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: do 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Aurel Brađan
adresa: NIU “LIBERTATEA”
Pančevo,Žarka Zrenjanina broj 7
Tel. 013/346-451, Mob. 063/439-782
e-mail:liber.racun@gmail.com

1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1.1 PODACI O NARUČIOCU

Naručilac je NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, Pančevo.
Internet adresa naručioca: www.libertatea.rs

1.2 PODACI O VRSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Javna nabavka male vrednosti broj JN MV 6/2018.

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

Predmet Javne nabavke male vrednosti su dobra – 09130000 – nafta i destilati.

3. SPECIFIKACIJA PONUDE

Vrste, količine i cene dobra, prikazane su u sledećoj tabeli:

Vrsta goriva Količina u litrama Jedinična cena bez PDV Jedinična cena sa PDV Ukupna cena bez PDV Ukupna cena sa PDV
EVRO PREMIJUM BMB 95
3.500

EVRO DIZEL

1.100

Rok izvršenja: 30 dana od dana zaključenja ugovora o nabavci goriva, koja je predmet javne nabavke (JN MV 6/2018).

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostave fakture od strane izvršioca dobara.

4. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku.

Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u Konkursnoj dokumentaciji, u uputstvu ponuđačima i eventualno naknadno poslatim dodatnim objašnjenjima. Ponuda mora da sadrži i sve dokumente i dokaze koje je Naručilac tražio kako bi se utvrdila ispu-
njenost obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost i kvalitet ponude, odnosno ustanovila kvali-fikovanost ponuđača.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz Konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena – otkucana ili napisana neobrisivim mastilom, i potpisana i overena od strane ponuđača.

Ponuda mora da sadrži popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac ponude,potpisan i overen obrazac za ocenu ispunjenosti uslova, dokaze o ispunjenosti uslova ili popunjenu, potpisanu i pečatom overenu izjavu, overenu i potpisanu izjavu o nezavisnoj ponudi i izjavu o ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine, kao i popunjen, potpisan i overen model ugovora.

Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije.

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način dostavljanja sa obaveznom naznakom na licu koverte: »Ne otvarati – izmena, dopuna ili opoziv ponude za JN MV 6/2018.

Ova nabavka nije oblikovana u više posebnih istovrsnih celina (partija).

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

Na osnovu čl. 87. stav 3. i 4. ZJN , ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđena usluga mora u potpunosti odgovarati svim zahtevima Naručioca, sa preciziranim tehničkim karakteristikama.

Valuta: vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima. Cene u ponudi se iskazuju u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost i sa porezom na dodatu vrednost.

Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponude.

Naručilac može, u slučaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

5. OBRAZAC PONUDE

PONUĐAČ MORA DA POPUNI,POTPIŠE I PEČATOM OVERI OBRAZAC PONUDE ČIME POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVEDENI. PONUDA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU NARUČIOCA.

P O N U D A

Za javnu nabavku male vrednosti
Dobra – gorivo za potrebe službenih automobila –
JN MV 6/2018

1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (pravno lice)

Naziv – (skraćeno poslovno ime)
Puno poslovno ime
Pravni oblik
Sedište
Adresa sedišta
Šifra delatnosti
Naziv delatnosti
Matični broj
PIB
Naziv banke
Broj računa kod banke
Telefon
Telefaks
E-mail adresa
Ime i prezime ovlašćenog lica za potpis ugovora

2) PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO
ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ponuda se podnosi:

– samostalno
-kao zajednička ponuda
-kao ponuda sa podizvođačem

3) ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

4) TABELARNI DEO PONUDE

Vrsta goriva Količina u litrama Jedinična cena bez PDV Jedinična cena sa PDV Ukupna cena bez PDV Ukupna cena sa PDV
EVRO PREMIJUM BMB 95
3.500

EVRO DIZEL

1.100

Mesto i datum Potpis ponuđača
podnošenja ponude
M.P. ___________________
_________________ (potpis ovlašćenog lica)

P O N U D A

Za javnu nabavku male vrednosti
dobra– gorivo za potrebe službenih automobila –
JN-6-MV/2017

1. OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (preduzetnik)

Naziv
Ime osnivača
Jedinstven matični broj – građana – JMBG
Puno poslovno ime
Skraćeno poslovno ime
Opština sedišta
Mesto
Poštanski broj
Ulica i broj
Matični broj
Šifra delatnosti
Opis delatnosti
PIB
Naziv banke i broj računa
Telefon
E-mail adresa
Ime i prezime ovlašćenog
lica za potpis ugovora

2. PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO
ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ponuda se podnosi:

– samostalno
-kao zajednička ponuda
-kao ponuda sa podizvođačem

3. ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

4. TABELARNI DEO PONUDE

Vrsta goriva Količina u litrama Jedinična cena bez PDV Jedinična cena sa PDV Ukupna cena bez PDV Ukupna cena sa PDV
EVRO PREMIJUM BMB 95
3.500

EVRO DIZEL

1.100

Mesto i datum Potpis ponuđača
M.P. ___________________
_________________ (potpis ovlašćenog lica)

6. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. i 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

Obavezni uslovi za učešće po članu 75. ZJN
Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:
1) da je registrovan kod nadležnog organa,odn.upisan u odgovarajući registar;
2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare;
3) da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4) da je izmirio dospele poreze,doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.

Uputstvo kako da se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN

Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:
1) izvod iz registra nadležnog organa (ponuđač nije dužan da dostavlja izvod iz registra koji se vodi pri agenciji za privredne registre obzirom da su ovi podaci javno dostupni na internet stranici nadležnog organa,ali je obavezan da naručiocu dostavi tačne podatke potrebne za pretraživanje elektronske baze podataka registra ponuđača pri Agenciji za privredne registre;
2) potvrde nadležnog suda (izvod iz kaznene evidencije);
3) potvrde nadležnog suda ili nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata:
– za pravno lice: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
– za preduzetnika: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.
4) potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije
– za pravno lice: uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze u doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;
– za preduzetnike: uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.

Dokaz – potvrde pod tačkama 2,3, i 4. ne može biti stariji od dva meseca pre
otvaranja ponuda.

Dokaz – potvrde pod tačkom 3, mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda.

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostaviti u neoverenim kopijama.

NAPOMENA: Ispunjenost uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću u skladu sa članom 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazac izjave iz prethodnog stava čini sastavni element konkursne dokumentascije. U slu-čaju da ponuđač dostavi pisanu izjavu shodno navedenom članu, nije u obavezi da dostav-lja dokaze iz čl. 75. i 76. Zakona!

7. OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 77. STAV 4. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
(»SLUŽBENI GLASNIK RS« BR. 124/2012) O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM.

IZJAVA

Naziv ponuđača – (skraćeno ime):
Pravni oblik:
Sedište ponuđača:
Adresa sedišta:
Puno poslovno ime ponuđača
Matični broj:
PIB:

Na osnovu člana 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

PONUĐAČ: ________________________________________________________________
iz: ________________________________________________________________
ulica: ____________________________________ broj: _______________________
daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ispunjava uslove utvrđene Konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku male
vrednosti – gorivo za potrebe službenih automobila JN MV 6/2018

1) Da je registrovan kod nadležnog organa,odnosno upisan u odgovarajući registar;
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare;
3) Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
5) Da raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, minimum jedno stručno lice za pružanje usluga.

U ________________

dana _____________ M.P. ________________________
(potpis ovlašćenog lica)

8. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI PREMA ČLANU 26.
ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

IZJAVA

Naziv ponuđača – (skraćeno ime):
Pravni oblik:
Sedište ponuđača:
Adresa sedišta:
Puno poslovno ime ponuđača
Matični broj:
PIB:

Na osnovu člana 26. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

PONUĐAČ: ________________________________________________________________
iz: ________________________________________________________________
ulica: ____________________________________ broj: _______________________
daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ponudu daje nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim
licima.

U ________________

dana _____________ M.P. ________________________

(potpis ovlašćenog lica)

.

9. MODEL UGOVORA
Ponuđači su dužni da popune parametre iz ponude,overe pečatom i potpišu, model ugovora čime potvrđuje da se slažu sa njegovom sadržinom.

Na osnovu Odluke o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti,
broj _/2018 od ___.2018 godine, doneta od strane direktora NIU »Libertatea«, Pančevo, ulica Žarka Zrenjanina 7, (u daljem tekstu: Odluka direktora), zaključuje se dana ______.2018. godine

UGOVOR
o javnoj nabavci male vrednosti JN MV 6/2018 za nabavku dobra
– gorivo za potrebe službenih automobila –

Ugovorne strane su:

1. NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, Pančevo, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, PIB 101818894, matični broj 08061475 koju zastupa Niku Čobanu, direktor (u daljem tekstu: Naručilac) s jedne strane i

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ s druge strane.

PREDMET UGOVORA
Član 1.

Ugovorne strane međusobno konstatuju da je predmet ovog ugovora sukcesivna nabavka dobara – gorivo za potrebe službenih automobila, prema specifikaciji, u skladu sa Odlukom direktora. Predmet nabavke vezan za dobra je prema potrebi Naručioca i ponudi Izvršioca, koju je Naručilac prihvatio kao najpovoljniju.

Specifikacija:

Vrsta goriva Količina u litrama Jedinična cena bez PDV Jedinična cena sa PDV Ukupna cena bez PDV Ukupna cena sa PDV
EVRO PREMIJUM BMB 95
3.500

EVRO DIZEL

1.100

Član 2.

Nabavka precizirana u članu 1. ovog Ugovora će se izvršiti za međusobno ugovorenu cenu ukupno u iznosu od ________ dinara bez PDV, odnosno ___________ dinara sa PDV, koja je utvrđena u svemu prema ponudi Izvršioca.
Cena se utvrđuje Odlukama Izvršioca, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. Cena goriva, data u ponudi Izvršioca iz člana 1. ovog ugovora, može se menjati, nakon zaključenja ugovora, iz objektivnih razloga, u skladu sa zakonom i podzakons-kim aktima, usled promena cena i uslova na tržištu, promene cene sirove nafte na svetskom tržištu i promene fiskalnih obaveza za ovu vrstu dobara (akcize i sl.), bez posebnog aneksiranja ugovora

ROK IZVRŠENJA
Član 3.
Izvršilac se obavezuje da će dobra određena članom 1. ovog Ugovora, izvršavati sukcesivno, prema potrebi Naručioca.

Član 4.
Za kvalitet materijala iz člana 1. ovog Ugovora, odgovorna je druga ugovorna strana, a kvalitet mora da zadovoljava obavezne standarde. Druga ugovorna strana obavez-na je nadoknaditi štetu prvoj ugovornoj strani u slučaju neodgovarajućeg kvaliteta, kao i nepoštovanje ugovorenih rokova.

NAČIN PLAĆANJA
Član 5.
Naručilac se obavezuje da za isporučena dobra iz člana 1. i ugovorenu cenu iz člana 2. ovog Ugovora, plati u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture od strane Izvršioca.

ZAVRŠNE ODREDBE
Član 6.
Naručilac kao ovlašćeno lice za nadzor nad izvršenjem ovog Ugovora određuje predsednika Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti broj JN MV 6/2018, Aurel Brađana.

Član 7.
Sve eventualne sporove koji nastanu povodom ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati da reše sporazumno, a ukoliko to nije moguće prihvataju nadležnost Suda
u Pančevu.
Član 8.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.

U Pančevu, _________2018 godine

Za Naručioca Za Izvršioca
Direktor NIU »Libertatea«
Niku Čobanu