Achiziții publice

ANUNȚ PENTRU NUMIREA TRADUCĂTORILOR JUDICIARI

ANUNȚ PENTRU NUMIREA TRADUCĂTORILOR JUDICIARI

În baza articolului 37 alineatul 11 din Hotărârea Adunării Provinciei privind administraţia provincială („Buletinul oficial al P.A.V.”, numerele: 37/2014, 54/2014 – altă reglementare, 37/2016, 29/2017 şi 24/2019), în conformitate cu articolul 79 din Legea privind stabilirea competenţelor Provinciei Autonome Voivodina („Monitorul oficial al RS“, nr. 99/2009, 67/2012 – Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Serbia şi 18/2020 – altă lege) şi articolul 2 alineatul 2 din Regulamentul privind interpreţii judiciari permanenţi („Monitorul oficial al RS”, numărul 35/2010, 80/2016 şi 7/2017), secretarul provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale – comunităţile naţionale emite

ANUNŢ PENTRU NUMIREA TRADUCĂTORILOR JUDICIARI PERMANENŢI ŞI A INTERPREŢILOR JUDICIARI PERMANENŢI AI LIMBAJULUI SEMNELOR PENTRU PERSOANELE NEVĂZĂTOARE, SURDE SAU MUTE PENTRU TERITORIUL TRIBUNALELOR SUPERIOARE DIN TERITORIUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

I

            Se publică anunţ pentru numirea traducătorilor judiciari permanenţi şi a interpreţilor judiciari permanenţi ai limbajului semnelor pentru persoanele nevăzătoare, surde sau mute, pentru teritoriul:

 1. Tribunalului Superior din Novi Sad, pentru:

limba albaneză – 1; limba turcă – 1; limba arabă – 1; limba germană – 2; limba engleză – 1 şi  limba slovenă – 1;

 • Tribunalului Superior din Zrenianin, pentru:

limba engleză – 1; limba germană – 1; limba italiană – 3;  limba maghiară – 1; limba rromani – 2; limba arabă – 1; limba română – 2; limba slovacă – 1; limba slovenă – 2; limba rusă – 3; limba macedoneană – 1;  limba greacă – 1; limba spaniolă – 1; limba franceză – 1; limba bulgară – 1;  şi  limbajul semnelor – 1.     

 • Tribunalului Superior din Subotica, pentru:

limba chineză – 1; limba albaneză – 2; limba turcă – 1; limba arabă – 1; limba farsi – 1; limba urdu – 1; limba paştună – 1; limba macedoneană – 1; limba română – 1; limba franceză – 1; limba italiană – 1; limba spaniolă – 1; limba suedeză – 1; limba olandeză – 1 şi limbajul semnelor – 1.

 • Tribunalului Superior din Sremska Mitrovica, pentru:

limba slovenă – 1; limba germană – 1; limba franceză – 1; limba urdu – 1; limba arabă – 1; limba persană – 1; limba paştună – 1; limba engleză – 1 şi limba croată – 1.

 • Tribunalului Superior din Panciova, pentru:

limba engleză – 1; limba germană – 1; limba maghiară – 1; limba croată – 1 şi limba macedoneană – 1;   

 • Tribunalului Superior din Sombor, pentru:

limba maghiară – 2; limba ruteană – 1; limba engleză – 2; limba germană – 2; limba croată – 1; limba italiană – 1; limba chineză – 1; limba spaniolă – 1; limba franceză – 1; limba slovacă – 1;  limba cehă – 1; limba rromani – 1; limba arabă – 1; limba albaneză – 1; limba slovenă – 1 şi  limbajul semnelor – 2.

II

     Candidat de traducător judiciar permanent sau de interpret judiciar al limbajului semnelor pentru persoanele nevăzătoare, surde sau mute (în continuare: candidatul), poate fi persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale şi speciale, care se dovedesc în modul stabilit în anunţ.

Condiţii generale pentru candidaţi:

 1. să fie persoană majoră şi să aibă domiciliul în P.A. Voivodina
 2.  îndeplinirea condiţiilor se dovedeşte în baza buletinului de identitate (cardul biometric de identitate trebuie să fie  citit);
 • să fie cetăţean al Republicii Serbia
 • îndeplinirea condiţiilor se dovedeşte în baza certificatului de cetăţenie care nu poate fi mai vechi de şase luni;
 • să aibă cel puţin pregătire şcolară superioară (pentru candidaţii de traducători judiciari permanenţi)
 • îndeplinirea condiţiilor se dovedeşte în baza diplomei privind absolvirea învăţământului superior;
 • să aibă cel puţin pregătire şcolară medie cu durata de patru ani – gradul patru (pentru candidaţii de interpreţi judiciari permanenţi ai limbajului semnelor pentru persoanele nevăzătoare, surde sau mute)
 • îndeplinirea condiţiilor se dovedeşte în baza diplomei privind absolvirea învăţământului mediu;
 • să nu-i fie încetat anterior raportul de muncă în organul de stat pe motivul încălcării grave a obligaţiilor din raportul de muncă
 • îndeplinirea condiţiilor este valabilă doar pentru candidaţii care au fost, respectiv încă mai sunt în raport de muncă în organul de stat. Îndeplinirea condiţiilor se dovedeşte în baza declaraţiei în scris a candidatului că nu i-a încetat raportul de muncă în organul de stat pe motivul dispunerii măsurii disciplinare. Candidatul întocmeşte singur declaraţia şi o semnează.
 • să nu fie condamnat la pedeapsa închisorii cu durata de cel puţin şase luni 
 • îndeplinirea condiţiilor se dovedeşte în baza certificatului din cazierul judiciar al direcţiei de poliţie competente a MAI RS, care nu poate fi mai vechi de şase luni.

Condiţii speciale pentru candidaţi:

 1. să aibă pregătire şcolară superioară corespunzătoare pentru limba străină respectivă sau să cunoască  pe deplin limba din care şi în care se traduce oral sau textul scris
 2. îndeplinirea condiţiilor se dovedeşte:

● în baza diplomei privind absolvirea învăţământului superior corespunzător pentru o anumită limbă străină (pentru candidaţii de traducători judiciari permanenţi) şi

● în baza verificării cunoştinţelor de limbă pe care o desfăşoară comisia;

2.  să cunoască terminologia juridică care se foloseşte în limba în care şi din care se traduce

– îndeplinirea condiţiilor se dovedeşte:

● în baza verificării cunoştinţelor din terminologia juridică pe care o face comisia

 • să aibă cel puţin cinci ani de experienţă în activităţile de traducere, respectiv experienţă în activitatea de interpret pentru limbajului semnelor pentru persoanele nevăzătoare, surde sau mute ;
 • îndeplinirea condiţiilor se dovedeşte în baza adeverinţei  privind experienţa în activităţile de traducere.

III

            Candidatul anexează cererii la anunţ originalul sau fotocopia autentificată a dovezilor solicitate, la notarul public sau la administraţiile comunale pentru care n-au fost numiţi notari publici.

            Dovezile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul II alineatul 1 punctele 2 şi 6, în conformitate cu articolul 103 alineatul 2 din Legea privind procedura administrativă generală („Monitorul oficial al RS”, numărul 18/2016 şi 95/2018-interpretare autentică), le procură din oficiu Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale.

IV

            Comisia – pe care o formează secretarul provincial – examinează cererile candidaţilor şi dovezile anexate cererii şi în vederea dovedirii că au fost îndeplinite condiţiile speciale efectuează verificarea cunoştinţelor de limbă şi a terminologiei juridice.

            Cheltuielile verificării le suportă candidatul.

V

            Cererile împreună cu dovezile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la punctul II al Anunţului se trimit în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului, pe adresa:

            Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale, Bulevar Mihajla Pupina numărul 16, 21 000 Novi Sad, cu menţiunea „Cerere la Anunţul pentru numirea traducătorilor judiciari permanenţi/a interpreţilor judiciari permanenţi ai limbajului semnelor pentru persoanele nevăzătoare, surde sau mute pentru teritoriul tribunalelor superioare din teritoriul P.A.V.”

            Cererile se prezintă pe formularul care se poate prelua de pe pagina internet a Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale: www.puma.vojvodina.gov.rs în partea „Servicii”- rubrica „Interpreţii judiciari”.

            Cererile sosite după expirarea termenului stabilit, cele nepermise, neclare şi incomplete, nu vor fi examinate.

            Verificarea cunoştinţelor de limbă cel mai devreme se face în termen de 30 de zile de la expirarea ultimei zile a termenului prevăzut pentru depunerea cererilor.

VI

În conformitate cu Legea privind taxele administrative republicane, numărul tarifar 1, candidatul este obligat la depunerea cererii să plătească 870,00 dinari pentru depunerea cererii şi emiterea deciziei, pe contul nr. 840-742221843-57, referinţă la numărul 97  11-223, scopul plăţii – Taxa administrativă republicană, destinatar: Bugetul Republicii Serbia.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI MINORITĂŢILE NAŢIONALE – COMUNITĂŢILE NAŢIONALE

PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA

REPUBLICA SERBIA

numărul: 128-74-25/2020-02 din 25 noiembrie 2020

                                                                                    SECRETAR PROVINCIAL

                      Szakállas Zsolt