Republica Serbia, Provincia Autonomă Voivodina – Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări,  Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

T: +381 21 487 46 07

aron.mandras@vojvodina.gov.rs

Numărul: 128-90-5/2020-05

Data: 13 februarie 2020

În baza articolului 6 din Hotărârea Adunării Provinciei privind repartizarea mijloacelor bugetare organelor şi organizaţiilor în a căror activitate sunt în uz oficial limbile şi grafiile minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 14/2015) raportat la articolele 11, 12 și 26 din Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 („Buletinul oficial al P.A.V.“, numărul 54/19), Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale, p u b l i c ă

C O N C U R S

pentru repartizarea mijloacelor bugetare organelor

şi organizaţiilor din Provincia Autonomă Voivodina în a căror activitate

sunt în uz oficial limbile şi grafiile minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale pentru anul 2020

Mijloace în cuantum de 11.000.000,00 dinari se vor acorda pentru avansarea exercitării dreptului la uzul oficial al limbilor şi grafiilor minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale în Provincia Autonomă Voivodina.

Dreptul de a participa la concurs îl au:

 • organele unităţilor autoguvernării locale din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina, în care uzul oficial al limbilor şi grafiilor minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale este stipulat în statutul oraşului, respectiv comunei, pentru întreg teritoriul unităţii autoguvernării locale, sau în localităţile din teritoriul lor;

 • comunităţile locale din teritoriul oraşelor şi comunelor prevăzute la liniuţa precedentă;

 • alte organe, organizaţii, servicii şi instituţii, beneficiari ai mijloacelor bugetare, care-şi au sediul în teritoriul autoguvernării locale sau care-şi desfăşoară activitatea în teritoriul autoguvernării locale, prevăzute la liniuţa 1.

Mijloacele se acordă pentru finanţarea, respectiv participarea la finanţarea:

 • cheltuielilor de fabricare şi instalare a plăcilor cu denumirea organelor şi organizaţiilor, denumirea localităţilor şi a altor denumiri geografice la indicarea drumurilor, denumirea străzilor şi pieţelor, precum şi a altor informaţii şi avertizări pentru public inscripţionate şi în limbile minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale în uz oficial în comună, oraş sau localitate

 • pentru tipărirea formularelor bilingve şi plurilingve, a publicaţiilor oficiale şi a altor publicaţii;

 • pentru dezvoltarea sistemului de administraţie electronică în condiţii de plurilingvism.

Nivelul mijloacelor pentru repartizare se stabileşte în baza următoarelor criterii:

 • numărul limbilor şi grafiilor minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale care sunt în uz oficial pe întreg teritoriul comunei, oraşului sau localităţii;

 • ponderea procentuală a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale ale căror limbi şi grafii sunt în uz oficial, raportat la numărul total al populaţiei, conform datelor oficiale ale Institutului Republican de Statistică, în baza ultimului recensământ al populaţiei;

 • cheltuielile materiale totale necesare pentru realizarea activităţilor;

 • existenţa altor surse de finanţare a activităţii;

 • continuitatea în finanţarea activităţii de către Secretariat, respectiv dacă mijloacele se solicită pentru prima dată.

Termenul de prezentare a cererilor la concurs este până în 11 martie 2020

Cererile la concurs se prezintă în exclusivitate pe formularele pentru concurs ale Secretariatului. Documentaţia de concurs completă se poate obţine în birourile Secretariatului sau se poate prelua de pe internet – adresa: www.puma.vojvodina.gov.rs

Cererile la concurs se prezintă în limba sârbă sau într-una din limbile minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale care sunt în uz oficial în organele Provinciei Autonome Voivodina.

Cererile se prezintă personal prin predarea la registratura organelor provinciale ale administraţiei din Novi Sad (edificiul Guvernului Provincial), sau se trimit prin poştă pe adresa: Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad.

Cererile la concurs se remit în două exemplare cu două declaraţii autentificate şi semnate de către persoana autorizată a semnatarului cererii, în cazul în care se concurează în baza unui temei, iar dacă se concurează concomitent şi în baza mai multor temeiuri, cererile se trimit în câte două exemplare conform fiecărui temei, cu acelaşi număr de declaraţii autentificate.

Nu vor fi luate în dezbatere cererile sosite după termenul prevăzut, sau cele incomplete, dacă neajunsurile nu au fost înlăturate în urma indicaţiilor, cererile care nu se referă la destinaţiile prevăzute în concurs sau sunt prezentate de persoane neautorizate.

Beneficiarul are obligaţia să folosescă mijloacele conform destinaţiilor pentru care au fost aprobate, iar mijloacele necheltuite să le restituie în bugetul Provinciei Autonome Voivodina. Beneficiarul este obligat să afişeze în mod corespunzător că la finanţare a participat şi Secretariatul. Beneficiarul este obligat cel târziu până la sfârşitul anului să prezinte Secretariatului raportul privind cheltuirea mijloacelor acordate cu documentaţia corespunzătoare.

În cazul suspiciunii că mijloacele acordate în anumite cazuri n-au fost folosite conform destinaţiei, Secretariatul va demara procedura în faţa organului provincial al administraţiei competent pentru inspecţia bugetară, în vederea controlului folosirii mijloacelor în baza legii şi conform destinaţiilor. În cazul în care se stabileşte că mijloacele acordate n-au fost folosite conform destinaţiei în anumite cazuri, cererile beneficiarilor respectivi de mijloace în viitor nu vor fi luate în dezbatere cu prilejul participării acestora la concurs.

Procedura concursului o desfăşoară Comisia pentru examinarea cererilor pe care o formează secretarul provincial. În urma examinării cererilor sosite, Comisia întocmeşte propunerea justificată de repartizare a mijloacelor conform concursului şi o remite secretarului provincial.

Cu privire la repartizarea mijloacelor pentru beneficiari, în urma desfăşurării procedurii, hotărăşte secretarul provincial prin decizie care este definitivă. Decizia privind acordarea mijloacelor va fi publicată pe pagina internet a Secretariatului.

SECRETAR PROVINCIAL

s.s. Nyilas Mihály