Republica Srbija, Provincia Autonomă Voivodina – Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări,
Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
T: +381 21 487 4876, 487 4268, 487 4241;
F: +381 21 487 46 14
ounz@vojvodinа.gov.rs

NUMĂRUL: 128-451-1031/2020-01

DATA: 20.02.2020

În baza articolului 3 din Regulamentul privind repartizarea mijloacelor bugetare ale Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale pentru finanţarea şi cofinanţarea modernizării infrastructurii instituțiilor de educaţie şi instrucţie elementară şi medie şi instituţiilor din domeniul nivelului de trai al elevilor din teritoriul P.A. Voivodina (”Buletinul oficial al P.A.V.“, nr. 4/17) şi articolului 3 din Regulamentul privind repartizarea mijloacelor bugetare ale Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale pentru finanţarea şi cofinanţarea modernizării infrastructurii instituțiilor preşcolare din teritoriul P.A. Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 14/17) și în baza Deciziei secretarului provincial pentru educație, reglementări, administrație și minoritățile naționale – comunitățile naționale numărul: 128-031-241/2016-01 din 28.11.2018 și raportat la Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 54/19), Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minoritățile Naționale – Comunitățile Naționale (în continuare: Secretariatul) publică

CONCURS

PENTRU FINANŢAREA ŞI COFINANŢAREA ACHIZIŢIEI DE ECHIPAMENT PENTRU INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE ŞI INSTRUCŢIE ELEMENTARĂ ŞI MEDIE, INSTITUŢIILE DIN DOMENIUL NIVELULUI DE TRAI AL ELEVILOR ŞI INSTITUŢIILE PREŞCOLARE DIN TERITORIUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA PENTRU ANUL 2020

Concursul se publică pentru suma de mijloace asigurate prin Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 54/19) și anume pentru finanțarea și cofinanțarea achiziţiei de echipament pentru instituţiile de educaţie şi instrucţie elementară şi medie, instituţiile din domeniul nivelului de trai al elevilor şi instituţiile preşcolare din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina, în cuantum total de 70.000.000,00 dinari (la nivel de educaţie şi instrucţie elementară 44.800.000,00 dinari, la nivel de educaţie şi instrucţie medie 16.100,00 dinari, pentru instituţiile din domeniul nivelului de trai al elevilor 3.700.000,00 dinari și pentru instituțiile preşcolare 5.400.000,00 dinari).

Achiziţia de echipament se referă la echipamentul pentru educaţie, echipamentul pentru securitate, echipament de calculatoare, echipament pentru educaţie fizică, echipament pentru arta plastică, echipament pentru cultura muzicală, echipament pentru cazare/mobilier, echipament pentru bucătărie şi altele).

Realizarea obligațiilor financiare se va efectua în conformitate cu solvabilitatea bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020.

CONDIŢIILE CONCURSULUI

1. Semnatarii cererilor

Semnatarii cererilor sunt:

 • școlile de educație și instrucție elementară, școlile de educație și instrucție medie și instituțiile din domeniul nivelului de trai al elevilor din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina, al căror fondator este Republica Serbia, P.A. Voivodina sau unitatea autoguvernării locale;

 • unitățile autoguvernării locale (în exclusivitate pentru nevoile instituțiilor preșcolare) din teritoriul P.A. Voivodina.

2. Criteriile de repartizare a mijloacelor

Criteriile de repartizare a mijloacelor conform Regulamentului privind repartizarea mijloacelor bugetare ale Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale pentru finanţarea şi cofinanţarea modernizării infrastructurii instituţiilor de educaţie şi instrucţie elementară şi medie şi instituţiilor din domeniul nivelului de trai al elevilor din teritoriul P.A. Voivodina şi conform Regulamentului privind repartizarea mijloacelor bugetare ale Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale pentru finanţarea şi cofinanţarea modernizării infrastructurii instituțiilor preşcolare din teritoriul P.A. Voivodina sunt:

 1. importanța realizării proiectului în raport cu securitatea elevilor, a profesorilor respectiv a copiilor, educatorilor și a angajaților care folosesc unități,

 2. importanța realizării proiectului în raport cu asigurarea condițiilor calitative pentru realizarea activității educativ-instructive,

 3. justificarea financiară a proiectului,

 4. durabilitatea proiectului,

 5. importanța locală respectiv regională a proiectului,

 6. activitățile întreprinse cu scopul realizării proiectului,

 7. sursele asigurate de mijloace pentru realizarea proiectului.

În caz de prezentare a cererii pentru cofinanțarea lucrărilor, mijloacele asigurate în numele participării instituției pot fi proprii, din donații și din bugetul tuturor nivelurilor de putere.

În urma repartizării mijloacelor conform Concursului, Beneficiarul este obligat cu ocazia achiziției de echipamente să procedeze în conformitate cu dispozițiile legii privind achizițiile publice („Monitorul oficial al R.S.”, numărul 124/12, 14/15 și 68/2015).

MODUL DE PREZENTARE A CERERILOR

Cererile pentru repartizarea mijloacelor se prezintă pe formularul unic de concurs al Secretariatului (o instituție/unitate a autoguvernării locale prezintă un singur formular de concurs). Documentaţia de concurs completă se poate prelua începând cu 20 februarie 2020 pe web adresa Secretariatului www.puma.vojvodina.gov.rs

Cererile se remit prin poştă, pe adresa: Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale cu menţiunea „pentru Concurs – pentru finanțarea și cofinanțarea achiziției de echipament pentru școlile de educație și instrucție elementară şi medie, instituţiile din domeniul nivelului de trai al elevilor şi instituţiile preşcolare din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020″, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sau se prezintă personal, prin predarea la Registratura organelor provinciale ale administraţiei din Novi Sad (în edificiul Guvernului Provincial – parter).

Anexată cererii pentru concurs, se prezintă:

 1. oferta neasociată – devizul pentru achiziţia de echipament

 2. în caz de cofinanțare a se remite dovada privind mijloacele asigurate pentru cofinanțarea achiziției de echipamente (contract, decizie, extrasul din bugetul unității autoguvernării locale, al planului financiar al instituției și altele) împreună cu Declarația persoanei responsabile a instituției privind participarea la cofinanțarea echipamenteleor în cauză semnată și sigilată (Declarația se remite în formă liberă);

Termenul de prezentare a cererilor la Concurs este 17 martie 2020

Secretariatul îşi rezervă dreptul de a solicita semnatarului cererii, după necesitate, documentaţie şi informaţii suplimentare, respectiv de a stabili îndeplinirea condiţiilor necesare pentru repartizarea mijloacelor.

Comisia nu va lua în dezbatere:

– cererile incomplete,

– cererile sosite după termenul menționat ca ultima zi de prezentare a cererii la concurs,

– cererile nepermise (cererile prezentate din partea persoanelor neautorizate și din partea subiecților care nu sunt prevăzuți prin concurs),

– cererile care nu se referă la destinațiile prevăzute prin concurs,

– cererile beneficiarilor care în perioada trecută nu au justificat mijloacele repartizate din bugetul provincial în rapoartele financiare și narative.

Rezultatele Concursului vor fi publicate pe pagina de internet a Secretariatului.

Persoanele interesate pot primi la Secretariat informaţii suplimentare cu privire la realizarea Concursului, la numerele de telefon 021/487-4876; 487-4268 şi 487-4241.

C.A. SECRETARULUI PROVINCIAL

Milan Kovačević

Locțiitorul secretarului provincial