Republica Serbia, Provincia Autonomă Voivodina – Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări

Administraţie şi Minorităţile Naţionale–Comunităţile Naţionale

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

Tel: +381 21 487 4867, +381 21 487 4183

ounz@vojvodina.gov.rs

Numărul: 128-451-1044/2020-01

Data: 20 februarie 2020

În baza articolului 5 Hotărârea Adunării Provinciei privind repartizarea mijloacelor bugetare pentru finanțarea și cofinanțarea activităților de program și proiectelor din domeniul educației și instrucției elementare și medii și al nivelului de trai al elevilor din Provincia Autonomă Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 14/15 și 10/17) și articolului 24 alineatul 2 din Hotărârea Adunării Provinciei privind administraţia provincială („Buletinul oficial al P.A. Voivodina”, nr. 37/2014 și 54/14 – altă hotărâre, 37/16 şi 29/17), în baza Deciziei secretarului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale-Comunităţile Naţionale, numărul 128-031-241/2016-01 din 28.11.2018, locţiitorul secretarului provincial emite

CONCURS PENTRU FINANŢAREA ŞI COFINANŢAREA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR DIN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN P.A. VOIVODINA ÎN ANUL 2020

Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale (în continuare: Secretariatul) în conformitate cu Planul financiar pentru anul 2020 asigură 34.914.000,00 dinari pentru programele şi proiectele din domeniul învăţământului din P.A. Voivodina şi anume pentru:

А) FINANŢAREA ŞI COFINANŢAREA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR DIN DOMENIUL

INSTRUCŢIEI ŞI EDUCAŢIEI PREŞCOLARE ÎN P.A. VOIVODINA ÎN ANUL 2020

Mijloacele asigurate prin Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 pentru finanţarea şi cofinanţarea programelor şi proiectelor pentru ridicarea calităţii din domeniul educaţiei şi instrucţiei preşcolare din P.A. Voivodina pentru anul 2020 sunt de 700.000,00 dinari.

Mijloacele menţionate sunt destinate pentru următoarele priorităţi:

 1. Modernizarea activității educativ-instructive

a) modernizarea procesului didactic prin inovațiile și creativitatea tuturor participanţilor,

b) perfecționarea cadrelor didactice (pentru unitățile autoguvernării locale subdezvoltate și extrem de subdezvoltate conform listei unice privind dezvoltarea regiunilor și unităților autoguvernărilor locale).

 1. Sprijin învățământului incluziv

a) includerea socială şi progresul elevilor cu dizabilităţi şi a copiilor din grupurile sociale sensibile,

b) sprijin elevilor cu aptitudini excepţionale, dezvoltarea talentelor în conformitate cu nevoile lor educativ-instructive.

 1. Cultivarea multiculturalismului/interculturalismului și tradiției, limbii materne a persoanelor aparținând minorităților naționale comunităților naționale,

a) crearea condiţiilor pentru cunoaşterea reciprocă şi însuşirea cunoştinţelor despre istoria, cultura şi tradiţia copiilor aparţinând diverselor minorităţi naţionale-comunităţi naţionale.

Beneficiarii care au drept de participare la repartizarea mijloacelor sunt unităţile autoguvernării locale din teritoriul P.A. Voivodina, în numele instituţiilor de instrucţie şi educaţie preşcolară din teritoriul P.A. Voivodina al căror fondator este Republica Serbia, Provincia Autonomă şi unitatea autoguvernării locale.

CRITERIILE DE REPARTIZARE A MIJLOACELOR

Criteriile de repartizare a mijloacelor conform Regulamentului privind repartizarea mijloacelor bugetare pentru finanţarea şi cofinanţarea programelor şi proiectelor din domeniul instrucţiei şi educaţiei preşcolare din Provincia Autonomă Voivodina sunt:

 1. răspunsul la tema programului/proiectului,

 2. impactul programului/proiectului propus,

 3. competenţa propunătorului şi experienţa de până în prezent.

MODUL DE APLICARE

Cererea pentru acordarea mijloacelor se depune pe formularul unic de concurs al Secretariatului. O autoguvernare locală poate depune cel mult două cereri, respectiv poate concura pentru cel mult două programe/proiecte.

Cererile incomplete, cererile care nu au sosit în termenul prevăzut, cererile nepermise (cererile prezentate din partea persoanelor care nu sunt autorizate și a subiecților care nu sunt prevăzuți prin concurs), cererile care nu se referă la destinațiile prevăzute prin concurs, cererile care se referă la achiziţia de echipament sau la întreţinerea echipamentului care este în funcţia realizării proiectului, cererile beneficiarilor care în perioada precedentă nu și-au justificat mijloacele acordate prin rapoartele financiare și narative, cererile beneficiarilor care n-au remis în termenul prevăzut raportul narativ/financiar privind realizarea programelor/proiectelor din perioada de concurs precedentă, programele respectiv proiectele care nu pot preponderent să se realizeze în cursul anului bugetar curent, nu vor fi examinate.

Informații suplimentare referitoare la Concurs se pot obține la Secretariat la numărul de telefon 021/487 4819 şi 487 4157.

 1. FINANȚAREA ȘI COFINANŢAREA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR DIN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ELEMENTAR ŞI MEDIU DIN P.A. VOIVODINA ÎN ANUL 2020

Mijloacele sunt asigurate prin Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 pentru finanțarea și cofinanțarea programelor și proiectelor pentru ridicarea calităţii instrucţiei şi educaţiei din domeniul învățământului elementar și mediu din P.A. Voivodina în anul 2020 în cuantum de 14.679.000,00 dinari.

REPARTIZAREA MIJLOACELOR

1) Pentru instituţiile de învăţământ elementar şi mediu și centrele regionale pentru dezvoltarea profesională a angajaților în învățământ

a) pentru programele şi proiectele din domeniul învăţământului elementar 6.340.000,00 dinari,

b) pentru programele şi proiectele din domeniul învăţământului mediu3.296.000,00 dinari,

2) pentru asociații

 1. pentru programele şi proiectele din domeniul învăţământului elementar 2.648.000,00 dinari,

 2. pentru programele şi proiectele din domeniul învăţământului mediu2.395.000,00 dinari.

Drept de participare la Concurs au instituţiile de învăţământ elementar şi mediu din teritoriul P.A. Voivodina, al căror fondator este Republica Serbia, Provincia Autonomă sau unitatea autoguvernării locale și centrele regionale pentru dezvoltarea profesională a angajaților în domeniul învățământului cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina, precum și asociațiile cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina, care au prevăzut drept unul dintre scopurile de asociere activitățile din domeniul învățământului.

Sprijinul financiar care se acordă prin prezentul concurs promovează, respectiv protejează interesul public stabilit în Strategia dezvoltării învăţământului în Serbia 2020 („Monitorul oficial al R.S”, 107/2012) şi prin Legea privind bazele sistemului de instrucţie şi educaţie („Monitorul oficial al R.S.”; 88/2017, 27/2018 – al. legi, 10/2019)

Prioritate la repartizarea mijloacelor au programele, respectiv proiectele care se referă la perfecţionarea pentru utilizarea tablelor interactive, respectiv programele şi proiectele pentru a căror realizare este nevoie de table interactive.

Mijloacele menţionate sunt destinate pentru următoarele priorități:

  1. Modernizarea activității instructiv-educative

a) modernizarea procesului didactic prin inovațiile și creativitatea tuturor participanților,

b) perfecționarea cadrului didactic,

c) promovarea în mass-media a învățământului în vederea evidențierii exemplelor bune din practică și a tendinţelor moderne în învățământ,

d) perfecţionarea pentru utilizarea tablelor interactive în activitatea educativ-instructivă, respectiv programele pentru a căror realizare este nevoie de table interactive.

2. Conformarea învățământului cu necesitățile pieții muncii

2a) avansarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea abilităților practice și de viață, orientarea profesională și a carierei, ridicarea calităţii practicii profesionale,

3. Cultivarea multiculturalismului/interculturalităţii și tradiției, limbii materne a persoanelor aparținând minorităților naționale – comunităților naționale

3a) crearea condiţiilor ca elevii aparţinând diverselor comunităţi naţionale să se cunoască mai bine, precum şi să însuşească cunoştinţe suplimentare asupra istoriei, culturii şi altor fapte importante despre convieţuire, consolidarea încrederii interetnice,

4. Sprijin învățământului incluziv şi prevenirea părăsirii timpurii a învăţământului formal

а) includerea socială şi avansarea elevilor (cu dizabilităţi, dificultăţi specifice în învăţare şi a elevilor din grupurile sociale vulnerabile), precum şi prevenirea părăsirii timpurii a educației formale,

b) sprijin elevilor cu aptitudini excepţionale, dezvoltarea talentelor în conformitate cu nevoile educativ-instructive ale acestora (acomodarea modului şi condiţiilor de muncă, îmbogăţirea şi extinderea conţinuturilor didactice, competițiile care nu sunt organizate de Ministerul Învățământului, Științei și Dezvoltării Tehnologice/interregionale, internaționale),

5. Stimularea activităţilor extradidactice

5a) organizarea şi supravegherea timpului liber al elevilor în perioada extradidactică şi în cursul vacanţelor prin tabere educative, întâlniri ale elevilor, secţii, conţinuturi sportive, ştiinţifice-tehnice, culturale și alte conținuturi.

CRITERIILE DE REPARTIZARE A MIJLOACELOR

La stabilirea nivelului de mijloace de acordare, se aplică următoarele criterii:

 1. răspunsul la tema programului/proiectului,

 2. impactul programului/proiectului propus,

 3. competenţa propunătorului şi experienţa de până în prezent.

MODUL DE APLICARE

Cererea se depune în formă scrisă, pe formularul unic care se publică pe pagina de internet a Secretariatului. O persoană juridică poate prezenta cel mult două cereri. Anexat cererii la Concurs, se prezintă următoarea documentație:

 1. fotocopia actului privind înscrierea în registrul Agenției pentru Registre Economice pentru asociații,

 2. fotocopia adeverinței privind codul de identificare fiscală,

 3. fotocopia extrasului din statutul asociaţiei sau din actul fondator (în care este stabilit că obiectivele asociaţiei se realizează în domeniul prevăzut prin prezentul concurs), autentificată din partea asociației.

Comisia nu va examina: cererile incomplete, cererile care nu au sosit în termenul prevăzut, cererile nepermise (cererile prezentate din partea persoanelor care nu sunt autorizate și a subiecților care nu sunt prevăzuți prin concurs), cererile care nu se referă la destinațiile prevăzute prin concurs, cererile care se referă la achiziţia de echipament sau la întreţinerea echipamentului care este în funcţia realizării proiectului, cererile beneficiarilor care în perioada precedentă nu și-au justificat mijloacele acordate prin rapoartele financiare și narative, cererile beneficiarilor care n-au remis în termenul prevăzut raportul narativ/financiar privind realizarea programelor/proiectelor din perioada de concurs precedentă, programele respectiv proiectele care nu pot preponderent să se realizeze în cursul anului bugetar curent, nu vor fi examinate.

Informații suplimentare referitoare la Concurs se pot obține la numerele de telefon 021/487-4867 şi 487-4157.

C) FINANŢAREA ŞI COFINANŢAREA CHELTUIELILOR ACTIVITĂŢILOR DE PROGRAM ŞI PROIECTELOR PENTRU RIDICAREA CALITĂŢII NIVELULUI DE TRAI AL ELEVILOR DIN P.A. VOIVODINA PENTRU ANUL 2020

Mijloacele sunt asigurate în baza Hotărârii Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 pentru finanțarea și cofinanțarea cheltuielilor activităţilor de program şi proiectelor pentru ridicarea calităţii nivelului de trai al elevilor din din P.A. Voivodina în anul 2020 în cuantum de 2.375.000,00 dinari.

Drept de participare la Concurs au instituţiile din domeniul nivelului de trai al elevilor – căminele de elevi de şcoală medie, şcolile cu cămin de elevi, şcolile speciale cu cămin de elevi, centrele de elevi, casele de odihnă pentru elevi şi centrele culturale ale elevilor din teritoriul P.A. Voivodina, al căror fondator este Republica Serbia, respectiv P.A. Voivodina.

Mijloacele menționate sunt destinate pentru:

 1. organizarea întâlnirilor pentru căminele de elevi din P.A. Voivodina;

 2. realizarea programelor şi proiectelor din domeniul educaţiei şi instrucţiei, culturii, artei, sportului;

 3. realizarea diverselor manifestări;

 4. introducerea şi întreţinerea standardelor NASSR şi ISO în instituţiile din domeniul nivelului de trai al elevilor şi

 5. realizarea altor activităţi de program şi a proiectelor în funcţia ridicării nivelului de trai al elevilor.

CRITERIILE PENTRU REPARTIZAREA MIJLOACELOR

Repartizarea mijloacelor se face în baza următoarelor criterii:

 1. importanţa activităţilor de program, respectiv a proiectelor pentru dezvoltarea nivelului de trai al elevilor în P.A. Voivodina,

 2. numărul participanţilor la activităţile de program şi proiecte;

 3. gradul de dezvoltare al unităţii autoguvernării locale în teritoriul căreia se află instituţia din domeniul nivelului de trai al elevilor;

 4. existenţa altor surse de finanţare a activităţilor de program, respectiv a proiectelor;

 5. realizarea cu succes a mijloacelor acordate din bugetul P.A. Voivodina în anii precedenţi şi remiterea raportului şi dovezilor privind cheltuirea mijloacelor bugetare în mod legal şi conform destinaţiei;

 6. activitatea de program şi proiectul să poată fi realizate preponderent în anul bugetar curent.

MODUL DE APLICARE

Cererea se prezintă în formă scrisă, pe formularul unic care se publică pe pagina de internet a Secretariatului. O instituție prezintă o singură cerere.

Nu vor fi examinate cererile incomplete și cererile care nu au sosit în termenul prevăzut.

Informații suplimentare referitoare la realizarea Concursului, se pot obţine, la numărul de telefon 021/487-4609.

D) FINANŢAREA ŞI COFINANŢAREA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR DIN DOMENIUL CONSOLIDĂRII COMPETENŢELOR LINGVISTICE LA ELEVII ŞCOLILOR ELEMENTARE ȘI MEDII DIN P.A. VOIVODINA ÎN ANUL 2020

Mijloacele sunt asigurate în baza Hotărârii Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 pentru cofinanţarea programelor şi proiectelor din domeniul consolidării competenţelor lingvistice la elevii şcolilor elementare și medii din P.A. Voivodina în anul 2020 în cuantum de 700.000,00 dinari, și anume: 600.000,00 dinari pentru nivelul de educație și instrucție elementară și 100.000,00 dinari pentru nivelul de educație și instrucție medie.

Drept de participare la Concurs au școlile elementare și medii din teritoriul P.A. Voivodina, al căror fondator este Republica Serbia, Provincia Autonomă sau unitatea autoguvernării locale, care sunt gazdele conpetițiilor districtuale și interdistrictuale de cunoaştere a limbii (maghiare, române, slovace, rutene şi croate) şi a culturii lingvistice pentru elevii şcolilor elementare şi medii, care frecventează cursurile în limba maternă.

Mijloacele se repartizează pentru finanţarea şi cofinanţarea programelor şi proiectelor din domeniul consolidării competenţelor lingvistice la elevii şcolilor elementare şi medii din Provincia Autonomă Voivodina, destinate mai ales pentru:

– organizarea și realizarea competițiilor districtuale și interdistrictuale de cunoaştere a limbii (maghiare, române, slovace, rutene şi croate) și a culturii lingvistice pentru elevii școlilor elementare, care frecventează cursurile în limba maternă în conformitate cu Calendarul competițiilor și manifestărilor elevilor școlilor elementare și medii pe care-l adoptă Ministerul Învățământului, Științei și Dezvoltării Tehnologice al Republicii Serbia.

CRITERIILE PENTRU REPARTIZAREA MIJLOACELOR

Cu prilejul deciderii referitor la repartizarea mijloacelor se vor lua în considerare următoarele criterii:

 1. răspunsul la tema proiectului,

 2. impactul proiectului propus,

 3. competența propunătorului și experiența de până în prezent.

MODUL DE APLICARE

Cererea se prezintă în formă scrisă, pe formularul unic care se publică pe pagina de internet a Secretariatului. O persoană juridică poate depune o cerere.

Comisia nu va examina: cererile incomplete, cererile care nu au sosit în termenul prevăzut, cererile nepermise, cererile care nu se referă la destinațiile prevăzute prin concurs, cererile care se referă la achiziţia de echipament sau la întreţinerea echipamentului care este în funcţia realizării proiectului, cererile beneficiarilor care în perioada precedentă nu și-au justificat mijloacele acordate prin rapoartele financiare și narative şi cererile beneficiarilor care n-au remis în termenul prevăzut raportul narativ/financiar privind realizarea programelor/proiectelor din perioada de concurs precedentă.

Informații suplimentare referitoare la realizarea Concursului, se pot obţine, la numerele de telefon 021/487-4867 și 021/487-4157.

E) FINANŢAREA ŞI COFINANŢAREA ACHIZIŢIEI DE ECHIPAMENT PENTRU ŞCOLILE ELEMENTARE CARE AU STATUT DE ORGANIZATORI RECUNOSCUŢI PUBLIC AI ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ELEMENTAR FORMAL PENTRU ADULŢI ÎN TERITORIUL P.A. VOIVODINA PENTRU ANUL 2020

Mijloacele sunt asigurate în baza Hotărârii Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 pentru finanţarea şi cofinanţarea achiziţiei de echipament pentru şcolile elementare care au statut de organizatori recunoscuţi public ai activităţilor de învăţământ elementar formal pentru adulţi în teritoriul P.A. Voivodina pentru anul 2020 în cuantum de 1.900.000,00 dinari.

Beneficiarii care au dreptul de participare la repartizarea mijloacelor sunt şcolile elementare din teritoriul P.A. Voivodina, al căror fondator este Republica Serbia, P.A. Voivodina şi unitatea autoguvernării locale şi care au statut de organizatori recunoscuţi public ai activităţilor de învăţământ elementar formal pentru adulţi, respectiv deţin decizia Secretariatului Provincial privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru efectuarea activităţii de învăţământ elementar formal pentru adulţi.

Cu prilejul achiziţiei de echipament, beneficiarul este obligat să procedeze în conformitate cu dispoziţiile Legii privind achiziţiile publice („Monitorul oficial al RS”, nr. 124/12, 14/15 şi 68/15).

CRITERIILE DE REPARTIZARE A MIJLOACELOR

Criteriile de repartizare a mijloacelor sunt:

 1. importanţa investiţiei planificate în echipament cu scopul ridicării nivelului calităţii şi modernizării desfăşurării cursurilor,

 2. necesitatea echipamentului pentru organizarea şi desfăşurarea cursurilor,

 3. numărul cursanţilor – numărul beneficiarilor finali,

 4. gradul de dezvoltare a unităţii autoguvernării locale în teritoriul căreia se află instituţia de învăţământ;

 5. existenţa altor surse de finanţare a achiziţiei echipamentului,

 6. achiziţia echipamentului care poate să se realizeze preponderent în anul bugetar curent.

MODUL DE APLICARE

Cererea se prezintă în formă scrisă, pe formularul unic care se publică pe pagina de internet a Secretariatului. O instituție prezintă un singur formular de concurs. Anexat cererii la Concurs, se prezintă oferta neasociată pentru achiziţia de echipament (calculul achiziției de echipament)

Nu se vor examina cererile incomplete și cererile care nu au sosit în termenul prevăzut.

Informații suplimentare referitoare la realizarea Concurs, se pot obţine, la numerele de telefon 021/487-4035 și 021/487-4241.

F) FINANŢAREA ŞI COFINANŢAREA ŞCOLILOR ELEMENTARE ŞI MEDII DIN P. A. VOIVODINA CARE REALIZEAZĂ ÎNVĂŢĂMÂNT BILINGV ÎN ANUL 2020

Mijloacele sunt asigurate în baza Hotărârii Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 pentru finanţarea şi cofinanţarea şcolilor elementare şi medii din P.A. Voivodina care realizează învăţământ bilingv în anul 2020 (în continuare: şcolile bilingve) în cuantum de 4.560.000,00 dinari și anume:

1. pentru învăţământul elementar

a) cheltuielile de program în funcţia realizării învăţământului bilingv (finanţarea executanţilor care realizează învăţământul bilingv, cheltuielile pentru materialul de învăţământ, perfecţionarea angajaţilor – cursuri de formare profesională a cadrelor didactice în ţară şi străinătate, cheltuielile de achiziţie a literaturii de specialitate şi materialului didactic, precum şi a altor cheltuieli în funcţia realizării învăţământului bilingv 1.045.000,00 dinari,

b) achiziția de echipament în funcția realizării învățământului bilingv 1.140.000,00 dinari,

2. pentru învățământul mediu

a) cheltuielile de program în funcţia realizării învăţământului bilingv (finanţarea executanţilor care realizează învăţământul bilingv, cheltuielile pentru materialul de învăţământ, perfecţionarea angajaţilor – cursuri de formare profesională a cadrelor didactice în ţară şi străinătate, cheltuielile de achiziţie a literaturii de specialitate şi a materialului didactic, cotizaţia anuală pentru licenţa Centrului Cambridge şi cotizaţia pentru bacalaureatul internaţional – IB, precum şi a altor cheltuieli în funcţia realizării învăţământului bilingv) 1.748.000,00 dinari

b) achiziția de echipament în funcția realizării învățământului bilingv 627.000,00 dinari.

Cu prilejul achiziţiei echipamentului şi serviciilor, beneficiarul are obligaţia de a proceda în conformitate cu dispoziţiile Legii privind achiziţiile publice („Monitorul oficial al RS“, nr. 124/12, 14/15 şi 68/15).

Drept la repartizarea mijloacelor au instituţiile de învăţământ elementar şi mediu care au primit avizul Ministerului Învăţământului, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice (în continuare: Ministerul) pentru desfăşurarea învăţământului bilingv în anul şcolar 2019/2020.

CRITERIILE DE REPARTIZARE A MIJLOACELOR

Cu prilejul stabilirii nivelului mijloacelor pentru cheltuielile de program în funcţia realizării învăţământului bilingv, se aplică următoarele criterii:

 • numărul profesorilor care participă la învăţământul bilingv,

 • numărul elevilor în învăţământul bilingv,

 • justificarea în sensul dezvoltării în continuare a învăţământului bilingv.

Cu prilejul stabilirii nivelului mijloacelor pentru achiziţia echipamentului în funcţia realizării învăţământului bilingv, se aplică următoarele criterii:

 • numărul despărţămintelor bilingve şi

 • numărul obiectelor de învăţământ care se predau bilingv.

MODUL DE APLICARE

Cererea pentru repartizarea mijloacelor se prezintă pe formularul unic al Secretariatului. Anexat cererii la Concurs, se prezintă și următoarea documentație:

 1. fotocopia actului prin care se dovedește avizul procurat de la Minister,

 2. oferta neasociată pentru cheltuielile de program, achiziția de echipament (calculul cheltuielilor).

Nu se vor examina cererile incomplete și cererile care nu au sosit în termenul prevăzut.

Informații suplimentare referitoare la realizarea Concurs, se pot obţine, la numerele de telefon 021/487 4819 şi 021/487-4157.

G) FINANȚAREA ȘI COFINANŢAREA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR DIN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ELEMENTAR ŞI MEDIU DIN P.A. VOIVODINA ÎN ANUL 2020 PENTRU INSTITUȚIILE DE EDUCAȚIE ȘI INSTRUCȚIE ELEMENTARĂ ŞI MEDIE CARE ÎNCHIRIAZĂ ÎNCĂPERI ȘCOLARE

Mijloacele sunt asigurate prin Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 pentru finanțarea și cofinanțarea programelor și proiectelor pentru ridicarea calităţii instrucţiei şi educaţiei din domeniul învățământului elementar și mediu din P.A. Voivodina în anul 2020 în cuantum de 10.000.000,00 dinari.

REPARTIZAREA MIJLOACELOR

Pentru instituţiile de învăţământ elementar şi mediu

a) pentru programele şi proiectele din domeniul învăţământului elementar 3.800.000,00 dinari,

b) pentru programele şi proiectele din domeniul învăţământului mediu6.200.000,00 dinari,

Drept de participare la Concurs au instituţiile de învăţământ elementar şi mediu din teritoriul P.A. Voivodina, al căror fondator este Republica Serbia, Provincia Autonomă sau unitatea autoguvernării locale care în anul 2020 închiriază edificiul sau o parte a edificiului în proprietatea publică a Provinciei Autonome Voivodina şi care mijloacele de la închiriere la plătesc în bugetul Provinciei Autonome Voivodina.

Mijloacele menţionate sunt destinate pentru următoarele priorități:

 1. Modernizarea activității instructiv-educative

a) modernizarea procesului didactic prin inovațiile și creativitatea tuturor participanților,

b) perfecționarea cadrului didactic,

c) promovarea în mass-media a învățământului în vederea evidențierii exemplelor bune din practică și a tendinţelor moderne în învățământ,

2. Conformarea învățământului cu necesitățile pieții muncii

2a) avansarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea abilităților practice și de viață, orientarea profesională și a carierei, ridicarea calităţii practicii profesionale,

3. Cultivarea multiculturalismului/interculturalităţii și tradiției, limbii materne a persoanelor aparținând minorităților naționale – comunităților naționale

3a) crearea condiţiilor ca elevii aparţinând diverselor comunităţi naţionale să se cunoască mai bine, precum şi să însuşească cunoştinţe suplimentare asupra istoriei, culturii şi altor fapte importante despre convieţuire, consolidarea încrederii interetnice,

4. Sprijin învățământului incluziv şi prevenirea părăsirii timpurii a învăţământului formal

а) includerea socială şi avansarea elevilor (cu dizabilităţi, dificultăţi specifice în învăţare şi a elevilor din grupurile sociale vulnerabile), precum şi prevenirea părăsirii timpurii a educației formale,

b) sprijin elevilor cu aptitudini excepţionale, dezvoltarea talentelor în conformitate cu nevoile educativ-instructive ale acestora (acomodarea modului şi condiţiilor de muncă, îmbogăţirea şi extinderea conţinuturilor didactice, competițiile care nu sunt organizate de Ministerul Învățământului, Științei și Dezvoltării Tehnologice/interregionale, internaționale),

5. Stimularea activităţilor extradidactice

5a) organizarea şi supravegherea timpului liber al elevilor în perioada extradidactică şi în cursul vacanţelor prin tabere educative, întâlniri ale elevilor, secţii, conţinuturi sportive, ştiinţifice-tehnice, culturale și alte conținuturi.

CRITERIILE DE REPARTIZARE A MIJLOACELOR

La stabilirea nivelului de mijloace de acordare, se aplică următoarele criterii:

 1. răspunsul la tema programului/proiectului,

 2. impactul programului/proiectului propus,

 3. competenţa propunătorului şi experienţa de până în prezent.

 4. cuantumul mijloacelor care se realizează de la închirierea edificiului sau a unei părţi a edificiului în proprietatea publică a Provinciei Autonome Voivodina.

MODUL DE APLICARE

Cererea se depune în formă scrisă, pe formularul unic care se publică pe pagina de internet a Secretariatului. O persoană juridică poate prezenta cel mult două cereri. Anexat cererii la Concurs, se prezintă următoarea documentație:

 • contractul privind închirierea edificiului sau a unei părţi a edificiului în proprietatea publică a Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020, cu Decizia Guvernului Provincial privind avizul asupra închirierii, iar dacă până la data prezentării cererii la concurs a fost achitat cuantumul pentru închiriere în bugetul Provinciei Autonome Voivodina şi dovadă privind achitarea.

Comisia nu va examina:

cererile incomplete; cererile care nu au sosit în termenul prevăzut (cererile prezentate în urma termenului care a fost menţionat ca ultima zi a concursului); cererile nepermise (cererile prezentate din partea persoanelor care nu sunt autorizate și a subiecților care nu sunt prevăzuți prin concurs); cererile care nu se referă la destinațiile prevăzute prin concurs; cererile care au fost prezentate de instituţiile din domeniul instrucţiei şi educaţiei – care nu au prezentat – contractul privind închirierea edificiului sau a unei părţi a edificiului în proprietatea publică a Provinciei Autonome Voivodina şi Decizia Guvernului Provincial privind avizul asupra închirierii; cererile care se referă la achiziţia de echipament sau la întreţinerea echipamentului care este în funcţia realizării proiectului, programele respectiv proiectele care nu pot preponderent să se realizeze în cursul anului bugetar curent.

Informații suplimentare referitoare la Concurs se pot obține la numerele de telefon 021/487-4512 şi 021/487-4157.

CONDIȚIILE COMUNE PENTRU TOATE PROGRAMELE ȘI PROIECTELE

Secretarul provincial competent pentru activitățile de învățământ decide privind repartizrea mijloacelor beneficiarilor la propunerea Comisiei pentru realizarea concursului, care examinează cererile sosite. Comisia îşi rezervă dreptul de a-i solicita semnatarului cererii, după necesitate, documentaţie şi informaţii suplimentare, respectiv de a stabili îndeplinirea condiţiilor necesare pentru repartizarea mijloacelor.

În cazul în care cererea este semnată de o persoană autorizată, este necesar în mod reglementat de a se anexa autorizația semnată pentru semnare.

Rezultatele concursului se publică pe pagina de internet a Secretariatului.

Termenul de prezentare a cererii la Concurs este 17 martie 2020.

Cererile se prezintă personal, prin predarea la registratura organelor provinciale ale administrației din Novi Sad (la parterul edificiului Guvernului Provincial) sau prin poștă pe adresa: Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație şi Minoritățile Naționale – Comunitățile Naționale, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, cu mențiunea denumirea concursului/programului și proiectului.

Formularul chestionarului cu anexe se poate prelua începând cu 20 februarie 2020 pe prezentarea WEB oficială a Secretariatului: www.puma.vojvodina.gov.rs

C.A. SECRETARULUI PROVINCIAL

Milan Kovačević, locţiitorul secretarului provincial