Concurs

CONCURS PUBLIC PENTRU COFINANŢAREA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR ÎNDREPTATE SPRE AVANSAREA DREPTURILOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE – COMUNITĂŢILOR NAŢIONALE DIN P.A. VOIVODINA ÎN ANUL 2020

Republica Serbia, Provincia Autonomă Voivodina – Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări,  Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale 

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
T: (+381214608)-(4874555) (+38121557074)-(4456986)
adrian.borka@vojvodinа.gov.rs
NUMĂRUL: 128-90-6/2020-05 DATA: 13 februarie 2020

În baza articolului 7 din Hotărârea Adunării Provinciei privind repartizarea mijlocelor bugetare pentru avansarea poziţiei minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale şi dezvoltarea multiculturalismului şi toleranţei („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 8/2019) raportat la articolele 11, 12 și 26 din Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 („Buletinul oficial al P.A.V.“, numărul 54/19), Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale (în continuare: Secretariatul) publică

CONCURS PUBLIC PENTRU COFINANŢAREA

PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR ÎNDREPTATE SPRE

AVANSAREA DREPTURILOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE – COMUNITĂŢILOR NAŢIONALE DIN P.A. VOIVODINA ÎN ANUL 2020

Concursul se publică pentru programele şi proiectele asociaţiilor, fondurilor şi fundaţiilor (în continuare: semnatarul cererii), îndreptate spre exercitarea drepturilor minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina în anul 2020.

I. REPARTIZAREA MIJLOACELOR

Concursul se publică în cuantum total de 33.000.000,00 dinari, pentru minorităţile naţionale – comunităţile naţionale:

Minoritatea naţională-comunitatea naţională maghiară

15.450.000,00 dinari

Minoritatea naţională-comunitatea naţională romă

3.350.000,00 dinari

Minoritatea naţională-comunitatea naţională croată

3.200.000,00 dinari

Minoritatea naţională-comunitatea naţională slovacă

3.200.000,00 dinari

Minoritatea naţională-comunitatea naţională română

2.350.000,00 dinari

Minoritatea naţională-comunitatea naţională ruteană

1.200.000,00 dinari

Minoritatea naţională-comunitatea naţională a bunievţilor

1.050.000,00 dinari

Minoritatea naţională-comunitatea naţională macedoneană

660.000,00 dinari

Minoritatea naţională-comunitatea naţională ucraineană

410.000,00 dinari

Minoritatea naţională-comunitatea naţională germană

300.000,00 dinari

Minoritatea naţională-comunitatea naţională cehă

130.000,00 dinari

Minoritatea naţională-comunitatea naţională muntenegreană

600.000,00 dinari

Alte minorităţi naţionale-comunităţi naţionale

1.100.000,00 dinari

II. CONDIŢIILE CONCURSULUI

 • Termenul pentru prezentarea cererilor este 11 martie 2020

 • La concursul public pentru repartizarea mijloacelor Secretariatului privind avansarea poziţiei minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale se pot anunţa în exclusivitate semnatarii cererilor, care au înregistrat sediul în teritoriul P.A. Voivodina.

 • La concursul public se acordă mijloace pentru programele şi proiectele ale semnatarilor cererii, îndreptate spre exercitarea drepturilor minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale, dar mai ales pentru:

 • păstrarea şi cultivarea limbii, a obiceiurilor populare şi meşteşugurilor vechi;

 • protecţia şi prezentarea patrimoniului folcloric;

 • crearea de condiţii pentru dezvoltarea culturii, ştiinţei şi artei;

 • cultivarea şi impulsionarea creaţiei populare;

 • prezentarea bunurilor culturale de importanţă deosebită;

 • creaţia literară, teatrală, scenică, muzicală şi de arte plastice, memoriale, festivaluri, manifestări jubiliare, colonii artistice, camping-uri prin care se cultivă toleranţa şi drepturile minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale;

 • conferinţe, turnee, întruniri şi altele, prin care se cultivă toleranţa şi drepturile minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale;

 • cultivarea şi dezvoltarea amatorismului, vizite ale ansamblurilor;

 • cooperarea cu ţara mamă şi alte forme de cooperare;

 • La concursul public nu se pot anunţa beneficiarii bugetari direcţi sau indirecţi, societăţile comerciale şi consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale.

 • Concursul va fi publicat în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina” într-unul dintre mijloacele de informare publică care acoperă întreg teritoriu al P.A.V., pe pagina web a Secretariatului şi pe portalul e-Administraţie, în limba sârbă şi în limba minortiăţii naţionale care este în uz oficial în Provincia Autonomă Voivodina.

III. CONDIŢII SPECIALE

Achiziţii publice

Dacă beneficiarul de mijloace prevăzute în prezentul concurs, intră sub incidenţa Legii privind achiziţiile publice, respectiv dacă mijloacele realizate conform prezentului concurs se vor folosi pentru achiziţia lucrărilor, bunurilor sau serviciilor, iar participarea mijloacelor publice constituie mai mult de 50% din valoarea achiziţiei, beneficiarul mijloacelor va fi considerat solicitant şi va avea obligaţia de a aplica Legea privind achiziţiile publice.

IV. MODUL DE APLICARE

 • Cererile se prezintă într-un exemplar, în exclusivitate pe formularele de concurs ale Secretariatului.

 • Documentaţia pentru concurs poate fi preluată până la data de 19 februarie 2020 în încăperile Secretariatului sau pe adresa web a Secretariatului www.puma.vojvodina.gov.rs

 • Anexat cererii obligatoriu se prezintă:

 1. Dovadă oficială privind înregistrarea semnatarului cererii (fotocopie);

Adeverinţă privind codul de identificare fiscală al semnatarului cererii (fotocopie);

 • Cererile la concurs se prezintă în limba sârbă sau în limba minorităţii naţionale care este în uz oficial în Provincia Autonomă Voivodina;

 • Semnatarul cererii căruia îi vor fi acordate mijloace conform concursului, dar nu posedă cont la Direcţia de Trezorerie, are obligaţia ca în termenul stabilit să-şi deschidă cont. Procedura presupune să se adreseze organului competent, cu cererea pentru deschiderea contului amintit, după care este obligat să remită Secretariatului dovadă privind deschiderea contului.

 • Cererile se prezintă:
  1. personal la registratura organelor provinciale ale administraţiei din Novi Sad;

2. prin poştă, pe adresa:

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad (PENTRU CONCURS)

V. DECIDEREA

 • Criteriile pentru alegerea programelor şi proiectelor pe care le cofinanţează Secretariatul la concursul public sunt:

 • participarea procentuală a minorităţii naţionale – comunităţii naţionale respective în populaţia minoritară totală din P.A. Voivodina;
 • cheltuielile materiale totale ale programului sau proiectului;
 • caracterul spaţiului cuprins şi importanţa programului sau proiectului (ex. internaţional, intercomunal, local, multietnic, de importanţă mai largă);
 • durata programului sau proiectului;
 • numărul de participanţi la proiect sau program;
 • interesul şi urmărirea de către public;
 • publicitatea în mass-media (transmisiuni la televiziune şi radio sau înregistrări, publicări în presă sau alte moduri de prezentare);
 • prezenţa electronică, reprezentare şi activitate (ex. existenţa unei prezentări internet, platforme, reţele sociale);
 • activităţi adiacente şi ulterioare (prezentarea specială a laureaţilor, serile de gală, publicarea actelor, a cataloagelor şi a altor publicaţii);
 • numărul persoanelor angajate la programul sau proiectul semnatarului cererii;
 • alte activităţi, programe şi proiecte pe care le organizează semnatarul cererii;
 • finanţarea programelor şi proiectelor de către alte organe, organizaţii, fonduri, sponsori sau donatori din ţară şi străinătat;
 • posibilitatea de dezvoltare a programelor şi proiectelor şi durabilitatea lor;
 • legalitatea şi eficienţa folosirii mijloacelor primite anterior de la Secretariatul Provincial.
 • Nu vor fi luate în dezbatere cererile care n-au sosit la timp, cele incomplete sau completate nereglementar, cererile care nu sunt prezentate de către persoanele autorizate, precum nici cererile care nu ţin de obiectul Concursului public, respectiv cererile semnatarilor care nu au prezentat raport privind cheltuirea şi folosirea mijloacelor acordate pentru anul precedent, respectiv pentru care se dovedeşte din raport că nu au cheltuit mijloacele conform destinaţiei.

 • Secretariatul îşi reţine dreptul de a cere de la semnatarul anunţului, după necesitate, documentaţie şi informaţii suplimentare, respectiv de a stabili, pentru alocarea mijloacelor, îndeplinirea condiţiilor suplimentare;

 • Cererile şi documentaţia anexată nu se restituie semnatarilor.

 • În urma expirării termenului pentru primirea cererilor la Concursul public, cererile complete şi cele sosite la timp, Secretariatul le trimite consiliilor naţionale ale minorităţilor naţionale cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina, în vederea obţinerii propunerii de alocare a mijloacelor (în continuare: consiliile naţionale).

 • Cererile semnatarilor şi propunerile consiliilor naţionale vor fi evaluate de către comisia de concurs pe care o înfiinţează secretarul provincial prin decizie, care alcătuieşte lista de clasificare în conformitate cu criteriile stabilite şi modul de punctare.

 • Comisia de concurs stabileşte lista preliminară de evaluare şi clasificare a cererilor prezentate (programelor/proiectelor) care se publică pe pagina oficială de internet a Secretariatului şi la portalul e-Administraţie.

 • Semnatarii cererilor au dreptul la recurs asupra listei preliminare în termen de opt zile de la data publicării ei. Hotărârea justificată a recursului, comisia de concurs o adoptă în termen de 15 zile de la primirea acestuia. Conform soluţionării recursului, comisia de concurs remite lista definitivă secretarului provincial spre emitere.

 • Secretarul provincial va adopta hotărârea privind alegerea programelor/proiectelor, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului pentru înaintarea recursurilor.

 • Hotărârea privind alegerea programelor/proiectelor va fi publicată pe pagina oficială de internet a Secretariatului Provincial şi la portalul e-Uprava.

 • Hotărârea privind alegerea programelor/proiectelor este definitivă.

VI. REALIZAREA

 • Secretariatul transferă mijloacele acordate pe conturile beneficiarilor în baza contractelor semnate, în conformitate cu dinamica de afluenţă a mijloacelor în bugetul P.A. Voivodina. .

 • În contractul privind acordarea mijloacelor vor fi precizate toate drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile semnatarului cererii şi Secretariatului.

 • Dacă semnatarul cererii nu semnează contractul în termenul stabilit de Secretariat, va fi considerat că a renunţat la cererea prezentată.

 • Semnatarul cererii este obligat să folosească mijloacele acordate în baza legii şi conform destinaţiei, precum şi să remită raportul privind cheltuirea mijloacelor conform destinaţiei.

 • Secretariatul urmăreşte realizarea programelor/proiectelor pe care le cofinanţează.

Informaţii suplimentare privind concursul public se pot obţine la Secretariat, la nr. de telefon 021/ 487 4608, 487 4607, 487 4604, 487 4713 sau prin e-mail adrian.borka@vojvodina.gov.rs.

Secretarul provincial

s.s. Nyilas Mihály