Republica Serbia, Provincia Autonomă Voivodina – Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
Т: +381 21 487 46 08; 487 45 55 F: +381 21 557 074; 456986
Bojan.greguric@vojvodinа.gov.rs

NUMĂRUL: 128-90-7/2020-05

DATA: 13 februarie 2020

În baza articolului 7 din Hotărârea Adunării Provinciei privind repartizarea mijloacelor bugetare pentru îmbunătățirea poziției minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale ;i dezvoltarea multiculturalismului și toleranței („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 8/2019) raportat la articolele 11, 12 și 26 din Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 („Buletinul oficial al P.A.V.“, numărul 54/19), Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minoritățile Naționale – Comunităţile Naţionale (în continuare: Secretariatul) publică

CONCURS PUBLIC
PENTRU COFINANŢAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR DE PĂSTRARE ŞI CULTIVARE A MULTICULTURALISMULUI ȘI TOLERANŢEI INTERETNICE ÎN VOIVODINA ÎN ANUL 2020

Concursul se publică pentru programele și proiectele asociațiilor, fondurilor și fundațiilor (în continuare: semnatarul cererii), orientate spre păstrarea şi cultivarea toleranţei interetnice în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina în anul 2020.

I CUANTUMUL CONCURSULUI

Concursul se publică pentru cuantumul total de 12.000.000,00 dinari.

II CONDIŢIILE CONCURSULUI

 • Termenul de prezentare a cererilor este 11 martie 2020

 • La concursul public pentru repartizarea mijloacelor bugetare ale Secretariatului pentru dezvoltarea, cultivarea și păstrarea multiculturalismului și toleranței interetnice se pot prezenta în exclusivitate semnatarii cererilor, ale căror proiecte și programe sunt orientate spre păstrare și cultivare a toleranței interetnice și care își au sediul în teritoriul P.A. Voivodina;

 • La concursul public se acordă mijloace pentru programele și proiectele semnatarilor cererilor, orientate spre păstrarea și cultivarea toleranței interetnice și mai ales pentru:

 • păstrarea și cultivarea limbii, obiceiurilor populare și meșteșugurilor vechi;

 • protecția și prezentarea patrimoniului folcloric;

 • crearea de condiții pentru dezvoltarea culturii, științei și artei;

 • cultivarea și stimularea creației populare;

 • prezentarea bunurilor culturale de interes excepțional;

 • creația literară, de dramă, scenică, muzicală și de artă, memoriali, festivaluri, manifestări jubiliare, colonii artistice, tabere prin care se cultivă toleranța și drepturile minorităților naționale – comunităților naționale;

 • conferințe, turnee, întruniri și altele, prin care se cultivă toleranța și drepturile minorităților naționale – comunităților naționale;

 • cultivarea și dezvoltarea amatorismului, vizitelor ansamblurilor;

 • cooperarea cu țară mamă și alte forme de cooperare;

 • proiectele care se referă la dezvoltarea, păstrarea și cultivarea spiritului de toleranță interetnică la tineri;

 • îmbunătățirea producției și programului radio și de televiziune, a prezentărilor internet, a altor forme de prezentări electronice, a activităților promoționale tipărite, a activităților în presă și alte forme de activități mediatice;

 • La concursul public nu se pot anunţa beneficiarii bugetari direcţi sau indirecţi, societăţile comerciale şi consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale.

 • Concursul se publică în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”, într-un mijloc de informare publică care acoperă întreg teritoriul P.A.V. și pe pagina de Internet a Secretariatului, precum și pe portalul e-Administrație, în limba sârbă și în limba minorității naționale care este în uz oficial în Provincia Autonomă Voivodina.

III CONDIŢII SPECIALE

Achiziţii publice

Dacă beneficiarul de mijloace prevăzute în prezentul concurs, intră sub incidenţa Legii privind achiziţiile publice, respectiv dacă mijloacele realizate conform prezentului concurs se vor folosi pentru achiziţia lucrărilor, bunurilor sau serviciilor, iar participarea mijloacelor publice este de peste 50% din valoarea achiziţiei, beneficiarul de mijloace va fi considerat solicitant şi va avea obligaţia de a aplica Legea privind achiziţiile publice.

IV MODUL DE APLICARE

 • Cererile se prezintă într-un exemplar, în exclusivitate pe formularele de concurs ale Secretariatului.

 • Documentaţia de concurs se poate prelua începând cu data de 19 februarie 2020 în încăperile Secretariatului sau pe adresa web www.puma.vojvodina.gov.rs

 • Anexat cererii, obligatoriu se prezintă:

 1. Actul constatator privind înregistrarea semnatarului cererii (copie);

 2. Fotocopia adeverinţei privind codul de identificare fiscală al semnatarului cererii (copie);

 • Cererile la concurs se prezintă în limba sârbă sau în limba minorității naţionale care este în uz oficial în Provincia Autonomă Voivodina;

 • Semnatarul cererii căruia îi vor fi acordate mijloacele conform Concursului public și care nu are cont la Direcția de Trezorerie, va avea obligația ca într-un anumit termen să-l deschidă. Procedura prevede adresarea organului competent, cu cererea pentru deschiderea contului menționat, după ce acesta va fi obligat să remită Secretariatului dovada privind deschiderea contului;

 • Cererile se prezintă:

1. personal şi se predau la registratura organelor provinciale ale administraţiei din Novi Sad

2. prin poştă pe adresa:

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minoritățile Naționale – Comunităţile Naţionale

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

PENTRU CONCURS – PĂSTRAREA ŞI CULTIVAREA MULTICULTURALISMULUI ȘI TOLERANŢEI INTERETNICE ÎN VOIVODINA

V DECIDERE

 • Criteriile pentru selectarea programelor și proiectelor pe care le va cofinanța Secretariatul la Concursul public sunt:

 • participarea procentuală a unei minorități naționale – comunități naționale în populația minoritară totală în P.A. Voivodina;

 • cheltuielile materiale totale ale programelor sau proiectelor;

 • caracterul spațial și importanța programului sau proiectului (de ex. internațională, intercomunală, locală, interetnică, de importanță mai mare);

 • durata programului sau proiectului;

 • numărul de participanți la programe sau proiecte;

 • interesul publicului și asistența;

 • publicitatea mediatică (transmisiuni radio și de televiziune sau înregistrări, relatări de presă și alte moduri de prezentare);

 • prezența electronică, reprezentare și activitate (de ex. existența prezentărilor internet, platformelor, rețelelor de socializare);

 • activitățile aferente și ulterioare (de ex. prezentarea specială și prezentarea învingătorilor, gale, publicarea colecțiilor, cataloagelor și a altor publicații);

 • numărul de persoane angajate la program sau proiect al semnatarului cererii;

 • alte activități, programele și proiectele pe care le organizează semnatarul cererii;

 • finanțarea programelor și proiectelor de către alte organe, organizații, fonduri, sponsori sau donatori – din țară sau din străinătate;

 • posibilitatea de dezvoltare a programelor și proiectelor și durabilitatea acestora;

 • legalitatea și eficacitatea folosirii mijloacelor primite anterior de la Secretariatul Provincial.

 • Comisia nu va examina cererile sosite după termenul stabilit, cele incomplete sau completate incorect, cererile care nu sunt prezentate de către persoanele autorizate, precum nici cererile care nu fac obiectul Concursului public, respectiv cererile semnatarilor care n-au prezentat raportul privind cheltuirea și folosirea mijloacelor acordate pentru anul precedent, respectiv pentru care se stabilește conform raportului că n-au cheltuit mijloacele conform destinațiilor;

 • Secretariatul îşi rezervă dreptul de a solicita semnatarului cererii, după necesitate, documentaţie şi informaţii suplimentare, respectiv de a stabili, pentru alocarea mijloacelor, îndeplinirea condiţiilor suplimentare;

 • Cererile şi documentaţia anexată nu se restituie semnatarilor;

 • Cererile semnatarilor le evaluează comisia de concurs pe care o formează secretarul provincial prin decizie, care întocmește lista de clasificare în conformitate cu criteriile stabilite și modul de punctaj;

 • Comisia de concurs stabilește lista preliminară de evaluare și clasificare a cererilor prezentate (programelor/proiectelor) care se publică pe pagina internet oficială a Secretariatului și pe portalul e-Administrație.

 • Semnatarii cererilor au dreptul la recurs la lista preliminară în termen de opt zile de la data publicării acesteia. Hotărârea justificată privind recursul, comisia de concurs o adoptă în termen de 15 zile de la data primirii acestuia. În urma soluționării recursului, comisia de concurs remite lista definitivă secretarului provincial spre adoptare.

 • Decizia privind selectarea programului/proiectului secretarul provincial o emite în termen de 30 de zile de la data expirării termenului pentru prezentarea recursului.

 • Decizia privind selectarea programului/proiectului se publică pe pagina internet oficială a Secretariatului și pe portalul e-Administrație.

 • Decizia privind selectarea programului/proiectului este definitivă.

VI REALIZARE

 • Secretariatul transferă mijloacele acordate în conturile beneficiarilor în baza contractelor semnate, în conformitate cu ritmul de vărsare a mijloacelor în bugetul P.A. Voivodina.

 • În contractul privind repartizarea mijloacelor se precizează toate drepturile, obligațiile și responsabilitățile semnatarului cererii și Secretariatului.

 • Dacă semnatarul cererii nu semnează contractul în termenul stabilit de Secretariat, se va considera că a renunțat la cererea prezentată.

 • Semnatarul cererii este obligat să folosească mijloacele acordate legal și conform destinațiilor, precum și să remită raportul privind cheltuirea mijloacelor conform destinațiilor.

 • Secretariatul urmărește realizarea programelor/proiectelor pe care le cofinanțează.

Informațiile suplimentare privind concursul public le puteți obține la Secretariat, la numărul de telefon 021/ 487 4604 sau prin e-mail bojan.greguric @vojvodina.gov.rs.

Secretar provincial

s.s. Nyilas Mihály