Concurs

CONCURS

CONCURS

Republica Serbia

Provincia Autonomă Voivodina

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări,

Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

Т: +381 21 487 48 67

ounz@vojvodinа.gov.rs

NUMĂRUL: 128-451-3064/2020-01

DATA: 27.05.2020

În baza articolului 3 din Regulamentul privind acordarea mijloacelor bugetare ale Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale pentru finanţarea şi cofinanţarea activităţilor, programelor şi proiectelor consiliilor naţionale ale minorităţilor naţionale în domeniul învăţământului elementar şi mediu („Buletinul oficial al P.A.V.“, nr. 9/16 şi 36/17), raportat la Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 („Buletinul oficial al P.A.V.“, nr. 54/19, 12/20, 19/20, 22/20 și 25/20) și Decizia Guvernului Provincial privind folosirea mijloacelor din rezerva bugetară curentă 127 numărul: 401-7/2020-35 din 20.05.2020, Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale рublică

CONCURS

PENTRU FINANŢAREA ŞI COFINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR, PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR CONSILIILOR NAŢIONALE ALE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ELEMENTAR ŞI MEDIU ÎN P.A. VOIVODINA PENTRU ANUL 2020

Concursul se publică pentru finanţarea şi cofinanţarea activităţilor, programelor şi proiectelor consiliilor naţionale ale minorităţilor naţionale în domeniul dezvoltării şi ridicării calităţii învăţământului elementar şi mediu în limbile minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale în Provincia Autonomă Voivodina. Mijloacele asigurate prin prezentul concurs sunt destinate avansării competențelor lingvistice ale profesorilor/profesoarelor școlilor elementare și medii în care cursurile se desfășoară în limba maghiară, ruteană, română, croată și slovacă, mai ales pentru disciplinele care se susțin la examenul de finalizare.

Concursul se publică pentru cuantumul total de 1.548.000,00 dinari, care se repartizează:

  1. pentru activităţi, programe şi proiecte în domeniul învăţământului elementar 774.000,00 dinari şi

  2. pentru activităţi, programe şi proiecte în domeniul învăţământului mediu 774.000,00 dinari.

Drept de participare la concurs au consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale cu sediul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina, care participă la realizarea Proiectului Ministerului Învățământului. Științei și Dezvoltării Tehnologice al Republicii Serbia – „Consolidarea competențelor lingvistice ale profesorilor/profesoarelor care predau în opt limbi ale minorităților naționale”.

Cu prilejul examinării cererilor prezentate la concurs şi deciderii cu privire la repartizarea mijloacelor, se vor aplica următoarele criterii:

  1. Răspunsul la tema proiectului (obiectivele şi activităţile proiectului sunt în conformitate cu priorităţile concursului, obiectivele proiectului sunt clare, concrete şi realizabile, activităţile sunt reale şi adecvate pentru atingerea obiectivelor)

  2. Influenţa proiectului propus (mărimea grupului ţintă, gradul încadrării grupului ţintă pentru care este destinat proiectul, vizibilitatea proiectului, durabilitatea rezultatului proiectului)

  3. Competenţa propunătorului şi experienţa de până în prezent (experienţa de până în prezent la realizarea proiectelor care contribuie la avansarea activităţii instructiv-educative).

Cererile prezentate vor fi examinate de către Comisia pe care o numeşte secretarul provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale-comunităţile naţionale (în continuare: secretarul provincial).

Comisia nu va lua în dezbatere cererile sosite după termenul prevăzut şi cele incomplete, cererile care nu au fost prezentate de către persoanele autorizate, precum nici cererile care nu fac obiectul Concursului.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale (în continuare: Secretariatul) îşi rezervă dreptul de a solicita semnatarului cererii, după necesitate, documentaţie şi informaţii suplimentare, respectiv de a stabili îndeplinirea condiţiilor suplimentare pentru repartizarea mijloacelor.

Cererile şi documentaţia anexată nu se restituie semnatarilor.

Decizia privind repartizarea mijloacelor o emite secretarul provincial, în baza propunerii Comisiei.

Decizia secretarului provincial este definitivă şi împotriva ei nu se pot prezenta căi juridice de atac.

Rezultatele Concursului vor fi publicate pe site-ul Secretariatului, acesta neavând obligaţia de a-şi justifica hotărârile.

Cu semnatarii cererilor cărora le-au fost aprobate mijloace, Secretariatul va încheia contract privind finanţarea, respectiv cofinanţarea activităţilor, în baza căruia se va face plata mijloacelor.

Termenul de prezentare a cererilor este 03.06.2020

Cererile se prezintă în exclusivitate pe formularele de concurs ale Secretariatului.

Documentaţia de concurs se poate prelua începând cu 27.05.2020 pe web adresa Secretariatului: www.puma.vojvodina.gov.rs

Anexat cererii se prezintă obligatoriu fotocopiile următoarelor documente:

– adeverinţa privind înmatricularea consiliului naţional la organul competent

– adeverinţa privind codul de identificare fiscală (CIF) şi

– dovada de participare a consiliului national care prezintă cererea, la Proiectul Ministerului Învățământului, Științei și Dezvoltării Tehnologice al Republicii Serbia – menționat în textul prezentului concurs.

Cererile se trimit prin poştă, pe adresa:

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
CU MENŢIUNEA: PENTRU CONCURSUL PENTRU FINANŢAREA ŞI COFINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR, PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR CONSILIILOR NAŢIONALE ALE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ELEMENTAR ŞI MEDIU PENTRU ANUL 2020

SECRETAR PROVINCIAL

Nyilas Mihály