Achiziții publice

 JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 7/2020

 JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 7/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 7/2020

– USLUGA ŠTAMPANJA KNJIGA NA RUMUNSKOM JEZIKU –

Sadržaj konkursne dokumentacije:

     POZIV za podnošenje ponuda za JNMV 7/2020

 1. Opšti podaci o javnoj nabavci;
 2. Podaci o predmetu javne nabavke;
 3. Tehničke karakteristike;
 4. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu;
 5. Obrazac ponude;
 6. Uslovi za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
 7. Obrazac izjave po čl. 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS«br.124/2012) o ispunjenosti uslova utvrdjenih konkursnom dokumenta- cijom;
 8. Izjava o nezavisnoj ponudi.
 9. Model ugovora.

 

Na osnovu člana 55,57,60. i 61. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012 i 14/2015), a u vezi sa članom 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumenta-cije u postupcima javnih nabavku i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova  (»Sl.glasnik RS«  broj 29/2013 i 68/2015) i Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke male vrednos-ti broj 7/2020 od 24.06.2020. broj 106, Komisija za javnu nabavku obrazovana rešenjem broj 107 od 24.06.2020 godine pripremila je

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

JNMV br. 7/2020

 

Naziv naručioca: NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«.

Adresa naručioca: Žarka Zrenjanina br. 7, Pančevo.

Vrsta naručioca: Ustanova

Internet stranica naručioca: www.libertatea.rs

Vrsta postupka javne nabavke:  Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta nabavke: Usluge

Opis predmeta nabavke:  Štampanje knjiga.  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

 79810000 – Usluge štampanja. Dopunski rečnik: TAO1 – Za knjige

Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursnu dokumentaciju zaintereso-

vana  lica mogu preuzeti lično kod naručioca,u Pančevu,Ulica Žarka Zrenjanina br. 7,

ili se ista može preuzeti sa internet stranice naručioca  www.libertatea.rs, odnosno sa

Portala javnih nabavki: www.portal.ujn.gov.rs

Način podnošenja ponude i rok: Ponude se dostavljaju poštom.  Rok za podnošenje

ponude je 09.07.2020. do 11:30 časova. Ponuda mora biti jasna i nedvosmislena, ove-

rena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača na datim obrascima, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa vidljivom naznakom: »NE OTVARATI – Ponuda za javnu nabavku male vrednosti br. 7/2020”. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv i adresu ponuđa-

ča, ime kontakt osobe i kontakt telefon.

U postupku javne nabavke male vrednosti ponuđači mogu da podnesu samo jednu

ponudu.

Važnost ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od

dana otvaranja ponuda.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:   Otvaranje ponuda će se obaviti javno pred

komisijom za javnu nabavku, dana 09.07.2020. u 12:00 časova, u prostorijama naru-

čioca u Pančevu, u Ulici Žarka Zrenjanina broj 7.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: do 10 dana od dana otvaranja ponuda.

 

 

Lice za kontakt:

Aurel Brađan

adresa: NIU “LIBERTATEA”

Pančevo,Žarka Zrenjanina broj 7

Tel. 013/346-451, Mob. 063/439-782

e-mail:liber.racun@gmail.com

 

 

 

 1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

 

 • PODACI O NARUČIOCU

NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, 26000 Pančevo.

Internet adresa naručioca: www.libertatea.rs

 

 • PODACI O VRSTI   POSTUPKA   JAVNE NABAVKE

Javna nabavka JNMV-7/2020 sprovodi se u postupku javne nabavke male vrednosti

u skladu sa Zakonom I podzakonskim aktima kojima se uredjuju javne nabavke..

           

 1. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

Predmet Javne nabavke male vrednosti je štampanje knjiga na rumunskom   jeziku.  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79810000 – Usluge štampanja. Dopunski rečnik: TAO1 – Za knjige.

 

 1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)

 

 1. KNJIGA na rumunskom jeziku pod naslovomALMANAH LIBERTATEA 2021., grupa autora

 

FORMAT 12,5 x 19,5 cm
OBIM 240 strana
ŠTAMPA korice 4 + 0 + plastika sjajna,

tabaci 32 str. 2 + 2 boja, ostalo 1 + 1 boja

HARTIJA korice bindekot 250 g

tabaci ofsetna 90 g

POVEZ broširano, lepljeno u korice
PRIPREMA NIU »LIBERTATEA« prelom: tabaci u PDF formatu i  korice u PDF formatu – šalju se mejlom na elektronskoj adresi štamparije 
TIRAŽ 350 primeraka

 

 

 1. KNJIGA na rumunskom jeziku pod naslovom KUĆA IZLAZEĆEG SUNCА“, autor Euđenija Balteanu

 

         

FORMAT 13,5 x 19,5 cm
OBIM 180 strana
ŠTAMPA korice 4 + 0 + plastika sjajna

tabaci I tab. 2 + 1 boja, ostalo 1 + 1 boja

HARTIJA korice bindekot 250 g

tabaci ofsetna 90 g

POVEZ broširano, lepljeno u korice
PRIPREMA NIU »LIBERTATEA« prelom: tabaci u PDF formatu i korice u PDF formatu – šalju se mejlom na elektronskoj adresi štamparije 
TIRAŽ 250 primeraka

 

 

 

 

Rok isporuke: 30 dana od dana zaključenja ugovora o izvršenju usluge štampanja knjiga, koje su predmet javne nabavke (JNMV-7/2020).

 

Mesto isporuke: na adresu Naručioca.

 

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostave fakture od strane izvršioca usluge štampanja.

 

                   4.          UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

 

            Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku.

Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u Konkursnoj dokumentaciji, u uputstvu ponuđačima i eventualno naknadno poslatim dodatnim objašnjenjima. Ponuda mora da sadrži i sve dokumente i dokaze koje je Naručilac tražio kako bi se utvrdila ispunjenost obaveznih uslova, oce-nila ozbiljnost i kvalitet ponude, odnosno ustanovila kvalifikovanost ponuđača.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz Konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena – otkucana ili napisana neobrisivim mastilom, i potpisana i overena od strane ponuđača.

Ponuda mora da sadrži popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac ponude,potpisan i overen obrazac za ocenu ispunjenosti uslova, dokaze o ispunjenosti uslova ili popunjenu, potpi-sanu i pečatom overenu izjavu, overenu i potpisanu izjavu o nezavisnoj ponudi i izjavu o ispunja-vanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine, kao i popunjen, potpisan i overen model ugovora.

Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije.

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način dostavljanja sa obaveznom naznakom na licu koverte: »Ne otvarati – izmena, dopuna ili opoziv ponude za JNMV-7/2020.

Ova nabavka nije oblikovana u više posebnih istovrsnih celina (partija).

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

Na osnovu čl. 87. stav 3. i 4. ZJN , ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđena usluga mora u potpunosti odgovarati svim zahtevima Naručioca, sa preciziranim tehničkim karakteristikama.

Valuta: vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima. Cene u ponudi se iskazuju u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost i sa porezom na dodatu vrednost.

Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponude.

Naručilac može, u slučaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

 

 

                                                    P O N U D A

Za javnu nabavku male vrednosti

– usluga štampanja knjiga na rumunskom jeziku

JNMV-7/2020

 

 

 • OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (pravno lice)

 

 

Naziv

(skraćeno poslovno ime)

 
 

Puno poslovno ime

 
 

Pravni oblik

 
 

Sedište

 
 

Adresa sedišta

 
 

Šifra delatnosti

 
 

Naziv delatnosti

 
 

Matični broj

 
 

PIB

 
 

Naziv banke

 
 

Broj računa kod banke

 
 

Telefon

 
 

Telefaks

 
 

E-mail adresa

 
Ime i prezime ovlašćenog

lica za potpis ugovora

 

 

 

 

 

 

 • PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO

ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

 

Ponuda se podnosi:    
 

– samostalno

 

-kao zajednička ponuda

 

-kao ponuda sa podizvođačem

 

 

 

 • ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

 

 

 

  

 • TABELARNI DEO PONUDE

 

 

R.

br.

 

 

Naziv knjige i autor

 

Jed.

mere

 

Koli-

čina

 

Cena po jed.mere bez PDV

 

Cena po jed.mere sa PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu

bez PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu

sa PDV

 

 

1

 

»ALMANAH  LIBERTATEA 2021.«, grupa autora

 

 

 

kom.

 

350

       
 

 

2

 

»KUĆA IZLAZEĆEG SUNCA«, autor Euđenija Balteanu

 

 

kom.

 

250

       
   

UKUPNO 1-2

           

 

 

    Mesto i datum                                                                                    Potpis ponuđača

podnošenja ponude

                                                                        M.P.                            ___________________

_________________                                                                        (potpis ovlašćenog lica)

 

 

 

 

P O N U D A

Za javnu nabavku male vrednosti

– usluga štampanja knjiga na rumunskom jeziku

JNMV-7/2020

 

 1. OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (preduzetnik)

 

Naziv

 

 
Ime osnivača

 

 
Jedinstven matični broj

građana – JMBG

 
 

Puno poslovno ime

 
 

Skraćeno poslovno ime

 
 

Opština sedišta

 
 

Mesto

 
 

Poštanski broj

 
 

Ulica i broj

 
 

Matični broj

 
 

Šifra delatnosti

 
 

Opis delatnosti

 
 

PIB

 
 

Naziv banke i broj računa

 
 

Telefon

 
 

E-mail adresa

 
Ime i prezime ovlašćenog

lica za potpis ugovora

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO

ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

 

Ponuda se podnosi:    
 

– samostalno

 

-kao zajednička ponuda

 

-kao ponuda sa podizvođačem

 

 

 

 

 1. ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

 

 

 

 

 1.              TABELARNI DEO PONUDE

 

 

 

R.

br.

 

 

Naziv knjige i autor

 

Jed.

mere

 

Koli-

čina

 

Cena po jed.mere bez PDV

 

Cena po jed.mere sa PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu

bez PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu

sa PDV

 

 

1

 

»ALMANAH  LIBERTATEA 2021.«, grupa autora

 

 

 

 

kom.

 

 

350

       
 

 

2

 

»KUĆA IZLAZEĆEG SUNCA«, autor Euđenija Balteanu

 

 

kom.

 

 

250

       
  UKUPNO 1-2

 

           

 

 

    Mesto i datum                                                                                    Potpis ponuđača

podnošenja ponude

                                                                        M.P.                            ___________________

_________________                                                                        (potpis ovlašćenog lica)

 

 

 

 

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. i 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

 

 

Obavezni uslovi za učešće po članu 75. ZJN

 

Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:

 • da je registrovan kod nadležnog organa,odn.upisan u odgovarajući registar;
 • da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare;
 • da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
 • da je izmirio dospele poreze,doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.

Dodatni uslov za učešće po članu 76. ZJN

 

Raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom: minimum jedno stručno lice u radnom odnosu kod ponuđača.

 

Uputstvo kako da se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN

 

            Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:

 • izvod iz registra nadležnog organa (ponuđač nije dužan da dostavlja izvod iz registra koji se vodi pri agenciji za privredne registre obzirom da su ovi podaci javno dostupni na internet stranici nadležnog organa,ali je obavezan da naručiocu dostavi tačne podatke potrebne za pretraživanje elektronske baze podataka registra ponuđača pri Agenciji za privredne registre;
 • potvrde nadležnog suda (izvod iz kaznene evidencije);
 • potvrde nadležnog suda ili nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata:

– za pravno lice: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

– za preduzetnika: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.

 • potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije

– za pravno lice: uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze u doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

– za preduzetnike: uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.

Dokaz – potvrde pod tačkama 2,3, i 4. ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja

ponuda.

 

Dokaz – potvrde pod tačkom 3, mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za

podnošenje ponuda.

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostaviti u neoverenim kopijama.

 

 

NAPOMENA: Ispunjenost uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću u skladu sa članom 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazac izjave iz prethodnog stava čini sastavni element konkursne dokumentascije. U slučaju da ponuđač dostavi pisanu izjavu shodno navedenom članu, nije u obavezi da dostavlja dokaze iz čl. 75. i 76. Zakona!

 

 

OBRAZAC

U postupku dodele ugovora o javnoj nabavci male vrednosti – usluga štampanja knjiga na rumunskom jeziku JNMV-7 /2020.

 

Ispunjenost uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:

 

 

R.br.

Uslovi iz člana 75. i 76 ZJN

Dokazi iz člana 77. ZJN

Ispunjenost uslova
1. Registrovan je kod nadležnog organa,odnosno upisan u odgovarajući registar.

 

Izvod iz registra nadležnog organa

Da

Ne

2. On i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare.

 

Potvrde nadležnog suda

Da

Ne

3. Nije mu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na

snazi u vreme objavljivanja

odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.

 

Potvrde nadležnog suda ili nad-ležnog organa za registraciju privrednih subjekata.

Da

Ne

4. Izmirio je dospele poreze,

doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.

Potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

Da

Ne

5. Raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom. Minimum jedno stručno lice (kopija diplome).

 

Da

Ne

 

 

 

Potpis ponuđača

 

                                                                        M.P.                     ______________________

 

 

 

 

 

 

 1. OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 77.  STAV 4.  ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

(»SLUŽBENI GLASNIK RS« BR. 124/2012) O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐE-NIH KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM.

 

NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI  VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU

NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE.

 

Na osnovu člana 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

 

PONUĐAČ: ________________________________________________________________

 

iz:                 ________________________________________________________________

 

ulica:           ____________________________________ broj: _______________________

 

daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

 

 

 

I  Z  J  A  V  U

 

 

Da ispunjava uslove utvrđene Konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku male

vrednosti – usluga štampanja knjiga na rumunskom jeziku JNMV-7/2020

 

 

 

 • Da je registrovan kod nadležnog organa,odnosno upisan u odgovarajući registar;
 • Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare;
 • Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
 • Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
 • Da raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, minimum jedno stručno lice za pružanje usluga.

 

 

 

U ________________

 

dana _____________                       M.P.                        ________________________

(potpis ovlašćenog lica)

 

 

 

 

 1. OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 92. STAV 6. ZAKONA O JAVNIM

NABAVKAMA (»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

 

NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNMOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA

NA OBRASCU NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE

DOKUMENTACIJE.

 

 

 

 

Na osnovu člana 92. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

 

PONUĐAČ: ________________________________________________________________

 

iz:                 ________________________________________________________________

 

ulica:           ____________________________________ broj: _______________________

 

daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

 

 

 

I  Z  J  A  V  U

 

 

 

Da ispunjava obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju

i uslovima rada, zaštite životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine.

 

 

 

 

U ________________

 

dana _____________                       M.P.                        ________________________

(potpis ovlašćenog lica)

 

 

 

 

 

 1. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI PREMA ČLANU 26.

ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

 

NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA

NA OBRASCU NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE.

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 26. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

 

 

PONUĐAČ: ________________________________________________________________

 

iz:                 ________________________________________________________________

 

ulica:           ____________________________________ broj: _______________________

 

daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

 

 

 

 

 

I  Z  J  A  V  U

 

 

 

 

Da ponudu daje nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim

licima.

 

 

 

 

 

U ________________

 

dana _____________                       M.P.                        ________________________

(potpis ovlašćenog lica)

 

 

 

 1. MODEL  UGOVORA

 

 

 

Na osnovu Odluke o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti broj 7/2020

doneta od strane direktora NIU »Libertatea«, Pančevo, ulica Žarka Zrenjanina 7, (u daljem tekstu: Odluka direktora), zaključuje se dana __________2020 godine

 

 

UGOVOR

o javnoj nabavci male vrednosti JNMV-7/2020 za nabavku usluge štampanja knjiga na rumunskom jeziku

 

 

Ugovorne strane su:

 1. NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, Pančevo, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, PIB 101818894, matični broj 08061475 koju zastupa Niku Čobanu, direktor (u daljem tekstu: Naručilac) s jedne strane i
 2. _____________________________________________________________ s druge strane.

 

PREDMET UGOVORA

Član 1.

 

Ugovorne strane međusobno konstatuju da je predmet ovog ugovora nabavka usluge – štampanje knjiga na rumunskom jeziku, prema specifikaciji, u skladu sa Odlukom direktora. Predmet nabavke vezan za uslugu je prema potrebi Naručioca i ponudi Izvršioca, koju je Naručilac prihvatio kao najpovoljniju.

Specifikacija knjiga:

 

 

 

R.

br.

 

 

Naziv knjige i autor

 

Jed.

mere

 

Koli-

čina

 

Cena po jed.mere bez PDV

 

Cena po jed.mere sa PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu

bez PDV

Ukupan iznos za potrebnu količinu

sa PDV

 

1

 

»ALMANAH  LIBERTATEA 2021.«, grupa autora

 

 

 

 

kom.

 

 

350

       
 

 

2

 

»KUĆA IZLAZEĆEG SUNCA«, autor Euđenija Balteanu

 

 

kom.

 

 

250

       

 

 

 

 

 

 

 

UGOVORENA CENA

 

Član 2.

 

Nabavka precizirana u članu 1. ovog Ugovora će se izvršiti za međusobno ugovorenu cenu ukupno u iznosu od ___________ dinara bez PDV, odnosno ______________ dinara sa PDV, koja je utvrđena u svemu prema ponudi Izvršioca.

 

 

 

ROK IZVRŠENJA

 

Član 3.

 

Izvršilac se obavezuje da će usluge štampanja određene članom 1. ovog Ugovora, izvršiti u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

 

Član 4.

Za kvalitet materijala i izrade iz člana 1. ovog Ugovora, odgovorna je druga ugovorna strana, a kvalitet mora da zadovoljava obavezne standarde. Druga ugovorna strana obavezna je nadoknaditi štetu prvoj ugovornoj strani u slučaju neodgovarajućeg kvaliteta izrade i materi-jala, te u slučaju štampanja većih količina od ugovorenih, kao i nepoštovanje ugovorenih rokova.

 

 

NAČIN PLAĆANJA

Član 5.

Naručilac se obavezuje da za izvršene usluge iz člana 1. i ugovorenu cenu iz člana 2. ovog Ugovora, plati u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture od strane Izvršioca.

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6.

 

Naručilac kao ovlašćeno lice za nadzor nad izvršenjem ovog Ugovora određuje predsednika Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti broj JNMV-7/2020, Aurel Brađan.

Član 7.

 

Sve eventualne sporove koji nastanu povodom ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati da reše sporazumno, a ukoliko to nije moguće prihvataju nadležnost Suda u Pančevu.

 

Član 8.

 

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.

 

 

U Pančevu, _________2020. godine

 

Za Naručioca                                                                                         Za Izvršioca

Direktor NIU »Libertatea«

 

___________________                                                                     ___________________