NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«
Broj: 155
Datum: 20.11.2018.
Žarka Zrenjanina br. 7, 26000 Pančevo

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 8/2018
– USLUGA ŠTAMPANJA KNJIGA NA RUMUNSKOM JEZIKU –

Sadržaj konkursne dokumentacije:

POZIV za podnošenje ponuda za JNMV 8/2018
1. Opšti podaci o javnoj nabavci;
2. Podaci o predmetu javne nabavke;
3. Tehničke karakteristike;
4. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu;
5. Obrazac ponude;
6. Uslovi za učešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
7. Obrazac izjave po čl. 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS«br.124/2012) o ispunjenosti uslova utvrdjenih konkursnom dokumenta- cijom;
8. Izjava o nezavisnoj ponudi.
9. Model ugovora.

Na osnovu člana 55,57,60. i 61. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012 i 14/2015), a u vezi sa članom 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumenta-cije u postupcima javnih nabavku i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl.glasnik RS« broj 29/2013 i 68/2015) i Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke male vrednos-ti broj 8/2018 od 20.11.2018. broj 153, Komisija za javnu nabavku obrazovana rešenjem broj 154 od 20.11.2018 godine pripremila je

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JNMV br. 8/2018

Naziv naručioca: NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«.
Adresa naručioca: Žarka Zrenjanina br. 7, Pančevo.
Vrsta naručioca: Ustanova
Internet stranica naručioca: www.libertatea.rs
Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta nabavke: Usluge
Opis predmeta nabavke: Štampanje knjiga. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
79810000 – Usluge štampanja. Dopunski rečnik: TAO1 – Za knjige
Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.
Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursnu dokumentaciju zaintereso-
vana lica mogu preuzeti lično kod naručioca,u Pančevu,Ulica Žarka Zrenjanina br. 7,
ili se ista može preuzeti sa internet stranice naručioca www.libertatea.rs,odnosno sa
Portala javnih nabavki: www.portal.ujn.gov.rs
Način podnošenja ponude i rok: Ponude se dostavljaju poštom. Rok za podnošenje
ponude je 05.12.2018. do 12:00 časova. Ponuda mora biti jasna i nedvosmislena, ove-
rena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača na datim obrascima, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa vidljivom naznakom: »NE OTVARATI – Ponuda za javnu nabavku male vrednosti br. 8/2018”. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv i adresu ponuđa-
ča, ime kontakt osobe i kontakt telefon.
U postupku javne nabavke male vrednosti ponuđači mogu da podnesu samo jednu
ponudu.
Važnost ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od
dana otvaranja ponuda.
Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti javno pred
komisijom za javnu nabavku, dana 05.12.2018. u 12:30 časova, u prostorijama naru-
čioca u Pančevu, u Ulici Žarka Zrenjanina broj 7.
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: do 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Aurel Brađan
adresa: NIU “LIBERTATEA”
Pančevo,Žarka Zrenjanina broj 7
Tel. 013/346-451, Mob. 063/439-782
e-mail:liber.racun@gmail.com

1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1.1 PODACI O NARUČIOCU
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, 26000 Pančevo.
Internet adresa naručioca: www.libertatea.rs

1.2 PODACI O VRSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Javna nabavka JNMV-8/2018 sprovodi se u postupku javne nabavke male vrednosti
u skladu sa Zakonom I podzakonskim aktima kojima se uredjuju javne nabavke..

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Predmet Javne nabavke male vrednosti je štampanje knjiga na rumunskom jeziku. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79810000 – Usluge štampanja. Dopunski rečnik: TAO1 – Za knjige.

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)

1. KNJIGA na rumunskom jeziku pod naslovom »SEDAM DECENIJA BELETRISTIKE«, autori Vasa Barbu i Niku Čobanu

FORMAT 19,5 x 13,5 cm
OBIM 224 strana
ŠTAMPA korice 4 + 0 + plastika sjajna
tabaci I tab. 2 + 1 boja, ostalo 1 + 1 boja
HARTIJA korice bindekot 250 g
tabaci ofsetna 90 g
POVEZ broširano, lepljeno u korice
PRIPREMA NIU »LIBERTATEA« – prelom: tabaci u PDF formatu na CD-u, korice u PDF formatu na CD-u
TIRAŽ 250 primeraka

2. KNJIGA na rumunskom jeziku pod naslovom »JEDNA ISTORIJA RUMUNSKE LIRSKE POEZIJE U SRBIJI«, autor Florijan Kopća

FORMAT 19,5 x 13,5 cm
OBIM 250 strana
ŠTAMPA korice 4 + 0 + plastika sjajna
tabaci I tab. 2 + 1 boja, ostalo 1 + 1 boja
HARTIJA korice bindekot 250 g
tabaci ofsetna 90 g
POVEZ broširano, lepljeno u korice
PRIPREMA NIU »LIBERTATEA« – prelom: tabaci u PDF formatu na CD-u, korice u PDF formatu na CD-u
TIRAŽ 250 primeraka

Rok isporuke: 30 dana od dana zaključenja ugovora o izvršenju usluge štampanja knjiga, koje su predmet javne nabavke (JNMV-8/2018).
Mesto isporuke: na adresu Naručioca.
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostave fakture od strane izvršioca usluge štampanja.

4. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku.
Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u Konkursnoj dokumentaciji, u uputstvu ponuđačima i eventualno naknadno poslatim dodatnim objašnjenjima. Ponuda mora da sadrži i sve dokumente i dokaze koje je Naručilac tražio kako bi se utvrdila ispunjenost obaveznih uslova, oce-nila ozbiljnost i kvalitet ponude, odnosno ustanovila kvalifikovanost ponuđača.
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz Konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena – otkucana ili napisana neobrisivim mastilom, i potpisana i overena od strane ponuđača.
Ponuda mora da sadrži popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac ponude,potpisan i overen obrazac za ocenu ispunjenosti uslova, dokaze o ispunjenosti uslova ili popunjenu, potpi-sanu i pečatom overenu izjavu, overenu i potpisanu izjavu o nezavisnoj ponudi i izjavu o ispunja-vanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine, kao i popunjen, potpisan i overen model ugovora.
Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije.
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način dostavljanja sa obaveznom naznakom na licu koverte: »Ne otvarati – izmena, dopuna ili opoziv ponude za JNMV-8/2018.
Ova nabavka nije oblikovana u više posebnih istovrsnih celina (partija).
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
Na osnovu čl. 87. stav 3. i 4. ZJN , ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuđena usluga mora u potpunosti odgovarati svim zahtevima Naručioca, sa preciziranim tehničkim karakteristikama.
Valuta: vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima. Cene u ponudi se iskazuju u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost i sa porezom na dodatu vrednost.
Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponude.
Naručilac može, u slučaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

5. OBRAZAC PONUDE

P O N U D A
Za javnu nabavku male vrednosti
– usluga štampanja knjiga na rumunskom jeziku JNMV-8/2018

1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (pravno lice)

Naziv
(skraćeno poslovno ime)

Puno poslovno ime

Pravni oblik

Sedište

Adresa sedišta

Šifra delatnosti

Naziv delatnosti

Matični broj

PIB

Naziv banke

Broj računa kod banke

Telefon

Telefaks

E-mail adresa
Ime i prezime ovlašćenog
lica za potpis ugovora

2) PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ponuda se podnosi:
– samostalno
-kao zajednička ponuda
-kao ponuda sa podizvođačem

3) ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

4) TABELARNI DEO PONUDE

R. br.

Naziv knjige i autor
Jed. mere
Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV Ukupan iznos za potrebnu količinu
bez PDV Ukupan iznos za potrebnu količinu
sa PDV

1 Knjiga na rumunskom jeziku pod naslovom:
“SEDAM DECENIJA BELETRISTIKE” autor Vasa Barbu i Niku Čobanu
kom. 250

2 Knjiga na rumunskom jeziku pod naslovom:
“JEDNA ISTORIJA RUMUNSKE LIRSKE POEZIJE U SRBIJI”autor Florijan Kopća

kom. 250

UKUPNO 1-2

Mesto i datum Potpis ponuđača
podnošenja ponude M.P.
(potpis ovlašćenog lica)

P O N U D A
Za javnu nabavku male vrednosti
– usluga štampanja knjiga na rumunskom jeziku JNMV-8/2018

1. OPŠTI PODACI O PONUĐAČU (preduzetnik)

Naziv

Ime osnivača

Jedinstven matični broj građana – JMBG

Puno poslovno ime

Skraćeno poslovno ime

Opština sedišta

Mesto

Poštanski broj

Ulica i broj

Matični broj

Šifra delatnosti

Opis delatnosti

PIB

Naziv banke i broj računa

Telefon

E-mail adresa
Ime i prezime ovlašćenog lica za potpis ugovora

2. PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO
ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ponuda se podnosi:

– samostalno
-kao zajednička ponuda
-kao ponuda sa podizvođačem

3. ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA

4. TABELARNI DEO PONUDE

R. br.

Naziv knjige i autor
Jed. mere
Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV Ukupan iznos za potrebnu količinu
bez PDV Ukupan iznos za potrebnu količinu sa PDV

1 “SEDAM DECENIJA BELETRISTIKE” autor Vasa Barbu i Niku Čobanu

kom. 250

2 “JEDNA ISTORIJA RUMUNSKE LIRSKE POEZIJE U SRBIJI”
autor Florijan Kopća

kom.

250
UKUPNO 1-2

Mesto i datum Potpis ponuđača
podnošenja ponude M.P.
(potpis ovlašćenog lica)

6. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. i 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

Obavezni uslovi za učešće po članu 75. ZJN

Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:
1) da je registrovan kod nadležnog organa,odn.upisan u odgovarajući registar;
2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare;
3) da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4) da je izmirio dospele poreze,doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.

Dodatni uslov za učešće po članu 76. ZJN

Raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom: minimum jedno stručno lice u radnom odnosu kod ponuđača.

Uputstvo kako da se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN

Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:
1) izvod iz registra nadležnog organa (ponuđač nije dužan da dostavlja izvod iz registra koji se vodi pri agenciji za privredne registre obzirom da su ovi podaci javno dostupni na internet stranici nadležnog organa,ali je obavezan da naručiocu dostavi tačne podatke potrebne za pretraživanje elektronske baze podataka registra ponuđača pri Agenciji za privredne registre;
2) potvrde nadležnog suda (izvod iz kaznene evidencije);
3) potvrde nadležnog suda ili nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata:
– za pravno lice: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
– za preduzetnika: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.
4) potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije
– za pravno lice: uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze u doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;
– za preduzetnike: uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.
Dokaz – potvrde pod tačkama 2,3, i 4. ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.

Dokaz – potvrde pod tačkom 3, mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostaviti u neoverenim kopijama.

NAPOMENA: Ispunjenost uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću u skladu sa članom 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama.
Obrazac izjave iz prethodnog stava čini sastavni element konkursne dokumentascije. U slučaju da ponuđač dostavi pisanu izjavu shodno navedenom članu, nije u obavezi da dostavlja dokaze iz čl. 75. i 76. Zakona!

OBRAZAC
U postupku dodele ugovora o javnoj nabavci male vrednosti – usluga štampanja knjiga na rumunskom jeziku JNMV-8 /2018.

Ispunjenost uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:

R.br. Uslovi iz člana 75. i 76 ZJN Dokazi iz člana 77. ZJN Ispunjenost uslova
1. Registrovan je kod nadležnog organa,odnosno upisan u odgovarajući registar.
Izvod iz registra nadležnog organa Da Ne
2. On i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare.
Potvrde nadležnog suda Da Ne
3. Nije mu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,koja je na
snazi u vreme objavljivanja
odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.
Potvrde nadležnog suda ili nad-ležnog organa za registraciju privrednih subjekata. Da Ne
4. Izmirio je dospele poreze,
doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji. Potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Da Ne
5. Raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom. Minimum jedno stručno lice (kopija diplome).
Da Ne

Potpis ponuđača

M.P.

7.OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 77. STAV 4. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
(»SLUŽBENI GLASNIK RS« BR. 124/2012) O ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐE-NIH KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM.

NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU
NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE.

Na osnovu člana 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

PONUĐAČ: ________________________________________________________________

iz: ________________________________________________________________

ulica: ____________________________________ broj: _______________________

daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ispunjava uslove utvrđene Konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku male vrednosti – usluga štampanja knjiga na rumunskom jeziku JNMV-8/2018

1) Da je registrovan kod nadležnog organa,odnosno upisan u odgovarajući registar;
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanja ili davanja mita,krivično delo prevare;
3) Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
5) Da raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom, minimum jedno stručno lice za pružanje usluga.

U ________________

dana _____________ M.P.
(potpis ovlašćenog lica)

8. OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 92. STAV 6. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNMOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE.

Na osnovu člana 92. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

PONUĐAČ: ________________________________________________________________
iz: ________________________________________________________________
ulica: ____________________________________ broj: _______________________
daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ispunjava obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštite životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine.

U ________________

dana _____________ M.P. (potpis ovlašćenog lica)

9. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI PREMA ČLANU 26.ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (»SL.GLASNIK RS«, BR. 124/2012)

NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE.

Na osnovu člana 26. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.glasnik RS« br. 124/2012)

PONUĐAČ: ________________________________________________________________
iz: ________________________________________________________________
ulica: ____________________________________ broj: _______________________
daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

I Z J A V U

Da ponudu daje nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

U ________________

dana _____________ M.P.
(potpis ovlašćenog lica)

10.MODEL UGOVORA

Na osnovu Odluke o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti broj 8/2018 doneta od strane direktora NIU »Libertatea«, Pančevo, ulica Žarka Zrenjanina 7, (u daljem tekstu: Odluka direktora), zaključuje se dana __________2018 godine

UGOVOR
o javnoj nabavci male vrednosti JNMV-8/2018 za nabavku usluge štampanja knjiga na rumunskom jeziku

Ugovorne strane su:
1. NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA »LIBERTATEA«, Pančevo, ul. Žarka Zrenjanina br. 7, PIB 101818894, matični broj 08061475 koju zastupa Niku Čobanu, direktor (u daljem tekstu: Naručilac) s jedne strane i
2. ______________________________ s druge strane.

PREDMET UGOVORA
Član 1.

Ugovorne strane međusobno konstatuju da je predmet ovog ugovora nabavka usluge – štampanje knjiga na rumunskom jeziku, prema specifikaciji, u skladu sa Odlukom direktora. Predmet nabavke vezan za uslugu je prema potrebi Naručioca i ponudi Izvršioca, koju je Naručilac prihvatio kao najpovoljniju.
Specifikacija knjiga:

R.br.

Naziv knjige i autor
Jed.mere
Količina
Cena po jed.mere bez PDV
Cena po jed.mere sa PDV Ukupan iznos za potrebnu količinu
bez PDV Ukupan iznos za potrebnu količinu
sa PDV

1 “SEDAM DECENIJA BELETRISTIKE”
autor Vasa Barbu i Niku Čobanu

kom. 250

2
“JEDNA ISTORIJA RUMUNSKE LIRSKE POEZIJE U SRBIJI”
autor Florijan Kopća

kom. 250
UKUPNO 1-2

UGOVORENA CENA

Član 2.
Nabavka precizirana u članu 1. ovog Ugovora će se izvršiti za međusobno ugovorenu cenu ukupno u iznosu od ___________ dinara bez PDV, odnosno ______________ dinara sa PDV, koja je utvrđena u svemu prema ponudi Izvršioca.

ROK IZVRŠENJA

Član 3.
Izvršilac se obavezuje da će usluge štampanja određene članom 1. ovog Ugovora, izvršiti u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

Član 4.
Za kvalitet materijala i izrade iz člana 1. ovog Ugovora, odgovorna je druga ugovorna strana, a kvalitet mora da zadovoljava obavezne standarde. Druga ugovorna strana obavezna je nadoknaditi štetu prvoj ugovornoj strani u slučaju neodgovarajućeg kvaliteta izrade i materi-jala, te u slučaju štampanja većih količina od ugovorenih, kao i nepoštovanje ugovorenih rokova.

NAČIN PLAĆANJA
Član 5.
Naručilac se obavezuje da za izvršene usluge iz člana 1. i ugovorenu cenu iz člana 2. ovog Ugovora, plati u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture od strane Izvršioca.

ZAVRŠNE ODREDBE
Član 6.
Naručilac kao ovlašćeno lice za nadzor nad izvršenjem ovog Ugovora određuje predsednika Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti broj JNMV-8/2018, Aurel Brađan.
Član 7.
Sve eventualne sporove koji nastanu povodom ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati da reše sporazumno, a ukoliko to nije moguće prihvataju nadležnost Suda u Pančevu.

Član 8.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.

U Pančevu, _________2018 godine

Za Naručioca Za Izvršioca

Direktor NIU »Libertatea«