Serbia
20
clear sky

Achiziții publice 2021

Sediul CPE Libertatea din Panciova

Javni poziv
JAVNI NARUČILAC

Odeljak I: Javni naručilac
I.1) Naziv i adrese (molimo navedite sve javne naručioce odgovorne za postupak)

Naziv: NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „LIBERTATEA” Poreski identifikacioni broj (PIB): 101818894
Adresa: ŽARKA ZRENJANINA BR.7
Mesto: PANČEVO NSTJ oznaka: RS122 Poštanski broj: 26000 Država: Srbija
Osoba za kontakt: marinel petrika Telefon: +381 606050625
Elektronska pošta: marinel98406@yahoo.com
Faks:
Internet stranica(-e):
Glavna stranica: www.libertatea.rs
Stranica profila naručioca:

I.2) Centralizovana ili zajednička javna nabavka

Nabavku zajednički sprovodi više naručilaca
U slučaju nabavke naručioca u koju su uključeni naručioci iz država članica Evropske unije – navesti primenjiv nacionalni propis o javnim nabavkama:
Nabavku sprovodi telo za centralizovane javne nabavke

I.3) Komunikacija

Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na:
https://jnportal.ujn.gov.rs/
Pristup dokumentaciji o nabavci je ograničen
Dodatne informacije dostupne su na gore pomenutoj adresi na drugoj adresi:
Ponude ili prijave moraju se podneti
elektronski na: https://jnportal.ujn.gov.rs/ na gore pomenutu adresu
na sledeću adresu:
Elektronska komunikacija zahteva korišćenje alata i uređaja koji nisu široko dostupni. Besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup tim alatima i uređajima omogućen je na:

I.4) Vrsta javnog naručioca

Ministarstvo ili drugi državni organi, uključujući Pokrajinska ili lokalna agencija/kancelarija njihove područne ili lokalne jedinice

Javna agencija/kancelarija Pravna lica osnovana u cilju zadovoljavanja potreba u opštem interesu

Organi autonomne pokrajine ili organi jedinice Druga vrsta: lokalne samouprave

I.5) Osnovna delatnost

Opšte javne usluge Stambene i komunalne delatnosti

Odbrana Socijalna zaštita

Javni red i mir Rekreacija, kultura i religija

Zaštita životne sredine Prosveta

Privreda i finansije Druga delatnost: informisanje

Zdravstvo

Odeljak II: Predmet
II.1) Predmet nabavke

II.1.1) Naziv: Usluge štampanja časopisa i novina Referentni broj: 01/2021
II.1.2) Glavna CPV oznaka: 79820000 – Usluge u vezi sa štampanjem Dodatna CPV oznaka: 
II.1.3) Vrsta predmeta nabavke  Radovi  Dobra  Usluge
II.1.4) Kratak opis:
Usluge štampanja časopisa i novina
II.1.5) Procenjena ukupna vrednost
Vrednost bez PDV-a: Valuta: 
(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period trajanja okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke)
II.1.6) Podaci o partijama
Ovaj predmet nabavke je oblikovan u više partija  da Mogućnost podnošenja ponude za  sve partije  više partija:
 Maksimalan broj partija koje mogu biti dodeljene jednom ponuđaču:
 ne

 samo za jednu partiju

II.2) Opis

II.2.1) Naziv: ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku Partija broj: 1
II.2.2) Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka:
Dodatna CPV oznaka:
II.2.3) Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS122
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Adrese pretplatnika nedeljnika i adresa Naručioca
II.2.4) Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku
II.2.5) Kriterijumi za dodelu ugovora
Ispod navedeni kriterijumi
Kriterijum kvaliteta – Naziv: Ponder:

 

Kriterijum troška – Naziv: Ponder:

 

Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci
II.2.6) Procenjena vrednost
Vrednost bez PDV-a: Valuta: 
(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period trajanja za ovu partiju)
II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke
Trajanje u mesecima: 12 ili Trajanje u danima:
ili Početak:
/ Završetak:
Ovaj ugovor podložan je produženju  da  ne Opis produženja:

II.2.9) Podaci o smanjenju broja kandidata koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)
Predviđeni broj kandidata:
Ili Predviđeni minimalan broj: / Maksimalan broj: 
Objektivni i nediskriminatorski kriterijumi ili pravila za smanjivanje broja kandidata:
II.2.10) Podaci o varijantama
Varijante su dozvoljene  da  ne
II.2.11) Podaci o opcijama
Opcije  da  ne
Opis opcija:
II.2.12) Podaci o elektronskim katalozima
Ponude moraju da budu podnete u formi elektronskog kataloga ili da sadrže elektronski katalog
II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije  da  ne
Identifikacija projekta: 
II.2.14) Dodatni podaci:

II.2.1) Naziv: Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku Partija broj: 2
II.2.2) Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka: Dodatna CPV oznaka:
II.2.3) Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS122
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Adresa Naručioca
II.2.4) Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku
II.2.5) Kriterijumi za dodelu ugovora
Ispod navedeni kriterijumi
Kriterijum kvaliteta – Naziv: Ponder:

 

Kriterijum troška – Naziv: Ponder:

 

Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci
II.2.6) Procenjena vrednost
Vrednost bez PDV-a: Valuta: 
(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period trajanja za ovu partiju)
II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke
Trajanje u mesecima: 12 ili Trajanje u danima:
ili Početak:
/ Završetak:
Ovaj ugovor podložan je produženju  da  ne Opis produženja:
II.2.9) Podaci o smanjenju broja kandidata koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj kandidata:
Ili Predviđeni minimalan broj: / Maksimalan broj: 
Objektivni i nediskriminatorski kriterijumi ili pravila za smanjivanje broja kandidata:
II.2.10) Podaci o varijantama
Varijante su dozvoljene  da  ne
II.2.11) Podaci o opcijama
Opcije  da  ne
Opis opcija:
II.2.12) Podaci o elektronskim katalozima
Ponude moraju da budu podnete u formi elektronskog kataloga ili da sadrže elektronski katalog
II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije  da  ne
Identifikacija projekta: 
II.2.14) Dodatni podaci:

II.2.1) Naziv: Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku Partija broj: 3
II.2.2) Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka: Dodatna CPV oznaka:
II.2.3) Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS122
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Adresa Naručioca
II.2.4) Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
Štampanje časopisa
»BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku
II.2.5) Kriterijumi za dodelu ugovora
Ispod navedeni kriterijumi
Kriterijum kvaliteta – Naziv: Ponder:

 

Kriterijum troška – Naziv: Ponder:

 

Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci
II.2.6) Procenjena vrednost
Vrednost bez PDV-a: Valuta: 
(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period trajanja za ovu partiju)
II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke
Trajanje u mesecima: 12 ili Trajanje u danima:
ili Početak:
/ Završetak:
Ovaj ugovor podložan je produženju  da  ne Opis produženja:

II.2.9) Podaci o smanjenju broja kandidata koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)
Predviđeni broj kandidata:
Ili Predviđeni minimalan broj: / Maksimalan broj: 
Objektivni i nediskriminatorski kriterijumi ili pravila za smanjivanje broja kandidata:
II.2.10) Podaci o varijantama
Varijante su dozvoljene  da  ne
II.2.11) Podaci o opcijama
Opcije  da  ne
Opis opcija:
II.2.12) Podaci o elektronskim katalozima
Ponude moraju da budu podnete u formi elektronskog kataloga ili da sadrže elektronski katalog
II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije  da  ne
Identifikacija projekta: 
II.2.14) Dodatni podaci:

II.2.1) Naziv: Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku Partija broj: 4
II.2.2) Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka: Dodatna CPV oznaka:
II.2.3) Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS122
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Adresa Naručioca
II.2.4) Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku
II.2.5) Kriterijumi za dodelu ugovora
Ispod navedeni kriterijumi
Kriterijum kvaliteta – Naziv: Ponder:

 

Kriterijum troška – Naziv: Ponder:

 

Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci
II.2.6) Procenjena vrednost
Vrednost bez PDV-a: Valuta: 
(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period trajanja za ovu partiju)
II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke
Trajanje u mesecima: 12 ili Trajanje u danima:
ili Početak:
/ Završetak:
Ovaj ugovor podložan je produženju  da  ne Opis produženja:
II.2.9) Podaci o smanjenju broja kandidata koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj kandidata:
Ili Predviđeni minimalan broj: / Maksimalan broj: 
Objektivni i nediskriminatorski kriterijumi ili pravila za smanjivanje broja kandidata:
II.2.10) Podaci o varijantama
Varijante su dozvoljene  da  ne
II.2.11) Podaci o opcijama
Opcije  da  ne
Opis opcija:
II.2.12) Podaci o elektronskim katalozima
Ponude moraju da budu podnete u formi elektronskog kataloga ili da sadrže elektronski katalog
II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije  da  ne
Identifikacija projekta: 
II.2.14) Dodatni podaci:

Odeljak III: Pravni, ekonomski, finansijski i tehnički podaci
III.1) Kriterijumi za izbor privrednog subjekta

III.1.1) Profesionalna delatnost
Sposobnost za obavljanje profesionalne delatnosti, uključujući zahteve koji se odnose na upis u registar privrednih subjekata, sudski registar, profesionalni registar ili drugi odgovarajući registar kako su navedeni u dokumentaciji o nabavci
Spisak i kratak opis uslova:
III.1.2) Ekonomski i finansijski kapacitet
Kriterijum(i) za izbor privrednog subjekta kako su navedeni u dokumentaciji o nabavci
Spisak i kratak opis kriterijuma za izbor:
Minimalan nivo(-i) eventualno zahtevanih kapaciteta:
III.1.3) Tehnički i stručni kapacitet
Kriterijum(i) za izbor privrednog subjekta kako su navedeni u dokumentaciji o nabavci
Spisak i kratak opis kriterijuma za izbor:
Minimalan nivo(-i) eventualno zahtevanih kapaciteta:
III.1.5) Podaci o rezervisanim ugovorima
Pravo učešća rezervisano je za privredne subjekte iz člana 37. Zakona o javnim nabavkama Ugovor o javnoj nabavci izvršava se u okviru programa zaštitnog zapošljavanja

III.2) Uslovi povezani sa ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj profesiji (samo za ugovore o javnoj nabavci usluga)
Pružanje usluga rezervisano je za određenu profesiju
Upućivanje na relevantni zakon ili drugi propis:
III.2.2) Uslovi za izvršenje ugovora:
III.2.3) Podaci o licima odgovornim za izvršenje ugovora
Obaveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija lica odgovornih za izvršenje ugovora

Odeljak IV: Postupak
IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka
Otvoreni postupak Restriktivni postupak
Konkurentni postupak sa pregovaranjem Konkurentni dijalog
Partnerstvo za inovacije
Korišćenje kraćeg roka iz razloga opravdane hitnosti (samo u slučaju otvorenog postupka, restriktivnog postupka, ili konkurentnog postupka sa pregovaranjem)
Obrazloženje:
IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili sistemu dinamične nabavke
Nabavka uključuje uspostavljanje okvirnog sporazuma Okvirni sporazum sa jednim privrednim subjektom Okvirni sporazum sa više privrednih subjekata
Predviđeni maksimalan broj učesnika u okvirnom sporazumu: Nabavka uključuje uspostavljanje sistema dinamične nabavke
Sistemom dinamične nabavke mogu da se koriste dodatni naručioci
U slučaju okvirnih sporazuma – navedite razloge za trajanje duže od četiri godine:
IV.1.4) Podaci o smanjenju broja ponuda ili rešenja tokom pregovora ili dijaloga
Korišćenje uzastopnih faza kako bi se postepeno smanjio broj ponuda o kojima će se pregovarati ili rešenja o kojima će se raspravljati
IV.1.5) Podaci o pregovorima (samo u slučaju konkurentnih postupaka sa pregovaranjem)
Javni naručilac zadržava pravo da dodeli ugovor na osnovu početnih ponuda bez pregovaranja
IV.1.6) Podaci o elektronskoj licitaciji
Biće sprovedena elektronska licitacija
Dodatni podaci o elektronskoj licitaciji:

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodno objavljeni oglasi u vezi sa ovim postupkom
Broj oglasa na Portalu javnih nabavki:
(jedno od sledećeg: Prethodno informativno obaveštenje, Obaveštenje na profilu naručioca)
IV.2.2) Rok za podnošenje ponuda ili prijava
Datum: 26.03.2021 Lokalno vreme: 11:00
IV.2.3) Okvirni datum slanja poziva za podnošenje ponuda ili za učešće u dijalogu ili pregovaranje odabranim kandidatima
Datum: 
IV.2.4) Jezici na kojima ponude ili prijave mogu biti podnete: Srpski
IV.2.6) Minimalan rok važenja ponude
Ponuda mora biti važeća 30 dana od dana otvaranja ponuda
IV.2.7) Otvaranje ponuda
Datum: 26.03.2021 Lokalno vreme: 11:00
Mesto:
Podaci o ovlašćenim licima i postupku otvaranja:

Odeljak VI: Dopunski podaci
VI.1) Podaci o ponavljanju

Ova nabavka će se ponavljati  da  ne Procenjeno vreme objavljivanja budućih javnih poziva:

VI.3) Dodatni podaci:

 

VI.4) Zaštita prava

VI.4.1) Telo nadležno za zaštitu prava
Naziv: Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Adresa: Nemanjina 22-26
Mesto: Beograd Poštanski broj: 11 000 Država: Srbija
Elektronska pošta: republicka.komisija@kjn.gov.rs
Telefon: +381 112060905
Internet stranica: http://kjn.rs
Faks: +381 112060918
VI.4.3) Postupak zaštite prava
Precizne informacije o roku(ovima) za zaštitu prava:
Zahtev za zaštitu prava može da se podnese u toku celog postupka javne nabavke, osim ako ZJN nije drugačije određeno, a najkasnije u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki odluke naručioca kojom se okončava postupak javne nabavke u skladu sa ZJN. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom javnog poziva i konkursnom dokumentacijom smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, bez obzira na način dostavljanja. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca preduzete nakon isteka roka za podnošenje ponuda podnosi se u roku od deset dana od dana objavljivanja odluke naručioca na Portalu javnih nabavki, odnosno od dana prijema odluke u slučajevima kada objavljivanje na Portalu javnih nabavki nije predviđeno ZJN. Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, podnosilac zahteva ne može da dopunjava zahtev iznošenjem razloga u vezi sa radnjama koje su predmet osporavanja u podnetom zahtevu ili osporavanjem drugih radnji naručioca sa kojima je bio ili mogao da bude upoznat pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, a koje nije istakao u podnetom zahtevu.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu da se osporavaju radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli da budu poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu ne mogu da se osporavaju radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao da zna prilikom podnošenja prethodnog zahteva. Predmet osporavanja u postupku zaštite prava ne mogu da budu eventualni nedostaci ili nepravilnosti dokumentacije o nabavci na koje nije ukazano u skladu sa članom 97. ZJN. Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava. Podnošenje zahteva za zaštitu prava zadržava nastavak postupka javne nabavke od strane naručioca do okončanja postupka zaštite prava. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži podatke iz člana
217. ZJN.
Ukoliko podnosilac zahteva radnje u postupku preduzima preko punomoćnika, uz zahtev za zaštitu prava dostavlja ovlašćenje za zastupanje u postupku zaštite prava. Podnosilac zahteva koji ima boravište ili prebivalište, odnosno sedište u inostranstvu dužan je da u zahtevu za zaštitu prava imenuje punomoćnika za primanje pismena u Republici Srbiji, uz navođenje svih podataka potrebnih za komunikaciju sa označenim licem.
Prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava naručiocu podnosilac zahteva je dužan da dostavi dokaz o uplati takse.
Dokaz je svaki dokument iz koga se može da se utvrdi da je transakcija izvršena na odgovarajući iznos iz člana 225. ZJN i da se odnosi na predmetni zahtev za zaštitu prava.
Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke
komisije, objavljen je na sajtu Republičke komisije. Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 186. – 234. ZJN
Taksa iznosi 120.000 dinara
VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti informacije o zaštiti prava
Naziv:
Adresa:
Mesto: Poštanski broj:  Država: Srbija
Elektronska pošta: Telefon:
Internet stranica: Faks:

VI.5) Datum slanja ovog oglasa: 16.03.2021

Odgovornost je naručioca da obezbedi usklađenost sa drugim važećim propisima.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА

 

 »LIBERTATEA«, ул. Жарка Зрењанина бр. 7, Панчево.

Интернет  адреса наручиоца: www.libertatea.rs

 

1.1       ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка отворени поступак  1/2021 – Штампање новина и часописа на румунском језику.

 

 1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет Јавне набавке је штампање новина на румунском језику.

Ознака из општег речника набавке ЦПВ : 79800000 – Услуге штампања. Допунски речник: ТА40 – За новине и часописе.

Јавна набавка  је подељена на партије:

Партија 1  ШТАМПАЊЕ НОВИНА – НЕДЕЉНИК»LIBERTATEA на румунском језику

 

 

Партија 2 :  Штампање часописа„TINERETEA“на румунском језику

 

Партија 3 :  Штампање часописа

»BUCURIA COPIILOR« на румунском језику

 

Партија 4 :  Штампање часописа за књижевност „LUMINA на румунском језику

 

Уговор се закључује на период од најдуже годину дана .           

KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA

i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma

 

1. Osnovi za isključenje

 

1.1. Pravosnažna presuda za jedno ili više krivičnih dela
Pravni osnov: Član 111. stav 1. tač. 1)-Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako privredni subjekt ne dokaže da on i njegov zakonski zastupnik u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, za:
(1) krivično delo koje je izvršilo kao član organizovane kriminalne grupe i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela;

(2) krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom, krivično delo primanja mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo davanja mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe službenog položaja, krivično delo trgovine uticajem, krivično delo primanja mita i krivično delo davanja mita, krivično delo prevare, krivično delo neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti, krivično delo prevare u obavljanju privredne delatnosti i krivično delo poreske utaje, krivično delo terorizma, krivično delo javnog podsticanja na izvršenje terorističkih dela, krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističkog udruživanja, krivično delo pranja novca, krivično delo finansiranja terorizma, krivično delo trgovine ljudima i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.
Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma: Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.
Naručilac može da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuđača koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Smatra se da privredni subjekt koji je upisan u registar ponuđača nema osnova za isključenje iz člana 111. stav 1. tač. 1) Zakona o javnim nabavkama.
Nepostojanje ovog osnova za isključenje dokazuje se sledećim dokazima:
Pravna lica i preduzetnici:
1) Potvrda nadležnog Osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica ili preduzetnika, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica kojim se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosni prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo poreske utaje; krivično delo prevare; krivično delo neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti; krivično delo zloupotrebe službenog položaja; krivično delo trgovine uticajem; krivično delo davanja mita; krivično delo trgovine ljudima (za oblike iz člana 388. st. 2, 3, 4, 6, 8 i 9 Krivičnog zakonika) i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu (za oblike iz člana 390. st. 1 i 2 Krivičnog zakonika).
2) Potvrda nadležnog Višeg suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica ili preduzetnika, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica kojim se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosni prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo zloupotrebe službenog položaja, ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi 1.500.000,00 dinara; krivično delo trgovine ljudima (za oblike iz člana 388. st. 1, 5 i 7 Krivičnog zakonika); krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu ako je izvršeno prema maloletnom licu i krivično delo primanja mita.
3) Potvrda Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal kojim se potvrđuje da pravno lice ili preduzetnik nije osuđivano za neka od sledećih krivičnih dela: krivična dela organizovanog

kriminala; krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela; krivično delo zloupotrebe službenog položaja, trgovine uticajem, primanja mita i davanja mita ako je okrivljeni odnosno lice kojem se daje mito službeno ili odgovorno lice koje vrši funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavljenja od strane Narodne skupštine, predsednika Republike, opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva ili Državnog veća tužilaca; krivična dela protiv privrede, ako vrednost imovinske koristi prelazi 200.000.000 dinara, odnosno ako vrednost javne nabavke prelazi 800.000.000 dinara i to za: krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, krivično delo primanja mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo davanja mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo prevare u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, krivično delo pranja novca – u slučaju ako imovina koja je predmet pranja novca potiče iz svih navedenih krivičnih dela; krivično delo javnog podsticanja na izvršenje terorističkih dela; krivično delo finansiranja terorizma; krivično delo terorizma; krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističkog udruživanja.
4) Potvrda Posebnog odeljenja viših sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu za suzbijanje korupcije, kojim se potvrđuje da pravno lice ili preduzetnik nije osuđivano za neka od sledećih krivičnih dela: krivično delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti; krivično delo davanje mita u obavljanju privredne delatnosti; krivično delo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama; krivično delo prevare u obavljanju privredne delatnosti; krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica i krivično delo pranja novca.
Zakonski zastupnici i fizička lica:
1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje
da zakonski zastupnik ili fizičko lice nije osuđivao za sledeća krivična dela:
1) krivično delo koje je izvršilo kao član organizovane kriminalne grupe i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela;
2) krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, krivično delo zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, krivično delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo davanje mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotreba službenog položaja, krivično delo trgovina uticajem, krivično delo primanje mita i krivično delo davanje mita; krivično delo prevara, krivično delo neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti, krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti i krivično delo poreska utaja; krivično delo terorizam, krivično delo javno podsticanje na izvršenje terorističkih dela, krivično delo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističko udruživanje; krivično delo pranje novca, krivično delo finansiranje terorizma; krivično delo trgovina ljudima i krivično delo zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu.
Zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika ili fizičkog lica. Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. Privredni subjekt koji ima sedište u drugoj državi:
Ako privredni subjekt ima sedište u drugoj državi kao dokaz da ne postoji osnov za isključenje naručilac će prihvatiti izvod iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, odgovarajući dokument nadležnog sudskog ili upravnog organa u državi sedišta privrednog subjekta, odnosno državi čije je lice državljanin. Ako se u državi u kojoj privredni subjekt ima sedište, odnosno državi čiji je lice državljanin ne izdaju navedeni dokazi ili ako dokazi ne obuhvataju sve podatke u vezi sa nepostojanjem osnova za isključenje, privredni subjekt može da, umesto dokaza, dostavi svoju pisanu izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države, u kojoj se navodi da ne postoje navedeni osnovi za isključenje privrednog subjekta.
Pitanje / traženi podaci u izjavi: Da li je sam privredni subjekt ili njegov zakonski zastupnik osuđen za jedno ili više krivičnih dela, pravosnažnom presudom donesenom pre najviše pet godina ili duže, ako je pravosnažnom presudom utvrđen duži period zabrane učešća u postupku javne nabavke koji se i dalje primenjuje?

Odnosi se na partije:

1-ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku, 2-Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku, 3-Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku, 4-Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku

 

1.2. Porezi i doprinosi
Pravni osnov: Član 111. stav 1. tač. 2)-Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako privredni subjekt ne dokaže da je izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne.
Način dokazivanja ispunjenosti Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti

kriterijuma: kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje. Naručilac može da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuđača koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta. Smatra se da privredni subjekt koji je upisan u registar ponuđača nema osnova za isključenje iz člana 111. stav 1. tač. 2) Zakona o javnim nabavkama. Nepostojanje ovog osnova za isključenje dokazuje se sledećim dokazima: 1) Potvrda nadležnog poreskog organa da je ponuđač izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne. 2) Potvrda nadležnog poreskog organa lokalne samouprave da je ponuđač izmirio dospele obaveze javnih prihoda ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne. Pravno lice koje se nalazi u postupku privatizacije, umesto dokaza iz tač. 1) i 2), prilaže potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije.
Privredni subjekt koji ima sedište u drugoj državi: Ako privredni subjekt ima sedište u drugoj državi kao dokaz da ne postoje osnovi za isključenje naručilac će prihvatiti potvrdu nadležnog organa u državi sedišta privrednog subjekta. Ako se u državi u kojoj privredni subjekt ima sedište, odnosno državi čiji je lice državljanin ne izdaju navedeni dokazi ili ako dokazi ne obuhvataju sve podatke u vezi sa nepostojanjem osnova za isključenje, privredni subjekt može da, umesto dokaza, dostavi svoju pisanu izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države, u kojoj se navodi da ne postoje navedeni osnovi za isključenje privrednog subjekta.

Odnosi se na partije:

1-ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku, 2-Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku, 3-Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku, 4-Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku

Pitanje u izjavi
Porezi Da li je privredni subjekt izmirio sve svoje dospele obaveze poreza?
Doprinosi Da li je privredni subjekt izmirio sve svoje dospele obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje?

1.3. Obaveze u oblasti zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava
Pravni osnov: Član 111. stav 1. tač. 3)-Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da je privredni subjekt u periodu od prethodne dve godine od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, povredio obaveze u oblasti zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a naročito obavezu isplate ugovorene zarade ili drugih obaveznih isplata, uključujući i obaveze u skladu s odredbama međunarodnih konvencija koje su navedene u Prilogu 8.
Zakona o javnim nabavkama.
Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma: Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje. Nepostojanje ovog osnova za isključenje utvrđuje naručilac.

Odnosi se na partije:

1-ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku, 2-Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku, 3-Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku, 4-Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku

Pitanje u izjavi
Povreda obaveza u oblasti životne sredine Da li je privredni subjekt, prema svom saznanju, povredio obaveze u oblasti zaštite životne sredine?
Povreda obaveza u oblasti socijalnog prava Da li je privredni subjekt, prema svom saznanju, povredio obaveze u oblasti socijalnog prava?
Povreda obaveza u oblasti radnog prava Da li je privredni subjekt, prema svom saznanju, povredio obaveze u oblasti radnog prava?

1.4. Sukob interesa
Pravni osnov: Član 111. stav 1. tač. 4)-Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako postoji sukob interesa, u smislu Zakona o javnim nabavkama, koji ne može da se otkloni drugim merama.

Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma: Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje. Nepostojanje ovog osnova za isključenje utvrđuje naručilac.
Pitanje / traženi podaci u izjavi: Da li je privredni subjekt svestan nekog sukoba interesa zbog svog učestvovanja u postupku javne nabavke?

Odnosi se na partije:

1-ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku, 2-Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku, 3-Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku, 4-Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku

 

1.5. Neprimeren uticaj na postupak
Pravni osnov: Član 111. stav 1. tač. 5)-Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da je privredni subjekt pokušao da izvrši neprimeren uticaj na postupak odlučivanja naručioca ili da dođe do poverljivih podataka koji bi mogli da mu omoguće prednost u postupku javne nabavke ili je dostavio obmanjujuće podatke koji mogu da utiču na odluke koje se tiču isključenja privrednog subjekta, izbora privrednog subjekta ili dodele ugovora.
Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma: Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje. Nepostojanje ovog osnova za isključenje utvrđuje naručilac.
Pitanje / traženi podaci u izjavi: Da li privredni subjekt može da potvrdi da nije pokušao da izvrši neprimeren uticaj na postupak odlučivanja naručioca, da nije došao do poverljivih podataka koji bi mogli da mu omoguće prednost u postupku javne nabavke kao i da nije dostavio obmanjujuće podatke koji mogu da utiču na odluke koje se tiču isključenja privrednog subjekta, izbora privrednog subjekta ili dodele ugovora?

Odnosi se na partije:

1-ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku, 2-Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku, 3-Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku, 4-Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku

2. Tehnički i stručni kapacitet

 

2.1. Spisak pruženih usluga
Pravni osnov: Član 117. stav 1.-Naručilac može da odredi uslove u pogledu tehničkog i stručnog kapaciteta kojima se obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske i tehničke resurse i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajućim nivoom kvaliteta, a naročito može da zahteva da privredni subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije izvršenih ugovora.
Dodatni opis kriterijuma: za partiju 1
Da je ponuđač u 2019.godini , ili 2020.godini, za potrebe jednog Naručioca najmanje 12 meseci u kontinuitetu, kvalitetno i u ugovorenom roku vršio uslugu štampanja barem jedne nedeljne novine ili nedeljnog časopisa u tiražu od najmanje 2.400 primeraka po broju.
za partiju 2
Da je ponuđač u 2019.godini , ili 2020.godini, za potrebe jednog Naručioca u periodu od 12 meseci kvalitetno i u ugovorenom roku vršio uslugu štampanja barem jednog časopisa,novina , u tiražu od najmanje 450 primeraka
za partiju 3
Da je ponuđač u 2019.god ili 2020.godini, za potrebe jednog Naručioca u periodu od 12 meseci kvalitetno i u ugovorenom roku vršio uslugu štampanja barem jednog časopisa, novina u tiražu od najmanje 550 primeraka po broju
Za partiju 4
Da je ponuđač u 2019.godini , ili 2020.godini, za potrebe jednog Naručioca u periodu od 12 meseci kvalitetno i u ugovorenom roku vršio uslugu štampanja barem jednog časopisa u tiražu od najmanje 180 primeraka po broju
Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma: Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ispunjava ovaj kriterijum za izbor privrednog subjekta.
Naručilac može da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuđača koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Ovaj kriterijum dokazuje se dostavljanjem
1. spiska pruženih relevantnih usluga tokom traženog perioda sa iznosima, datumima i nazivima
korisnika,/naručioca
2. Potvrda referetnih naručilaca u kojoj se mora navesti period u kome je privredni subjekt kvalitetno i u ugovorenom roku vršio tražene usluge štampanja naziv časopisa/novina ,broj primeraka po broju 3.Kopija ugovora
Pitanje / traženi podaci u izjavi: U referentnom perioduprivredni subjekt je pružio sledeće relevantne usluge:

Odnosi se na partije: 1-ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku

Odnosi se na partije: 2-Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku

Odnosi se na partije: 3-Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku

Odnosi se na partije: 4-Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku

 

2.2. Alati, pogonska ili tehnička oprema
Pravni osnov: Član 117. stav 1.-Naručilac može da odredi uslove u pogledu tehničkog i stručnog kapaciteta kojima se obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske i tehničke resurse i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajućim nivoom kvaliteta, a naročito može da zahteva da privredni subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije izvršenih ugovora.
Dodatni opis kriterijuma: Ponuđač treba da raspolaže,odnosno da ima u vlasništvu, ili zakupu minimalno jednu ofset rotacionu mašinu
Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma: Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ispunjava ovaj kriterijum za izbor privrednog subjekta.
Naručilac može da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuđača koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Ovaj kriterijum dokazuje se dostavljanjem fotokopije kartica osnovnih sredstava. Za opremu koja je deo uslova tehničkog kapaciteta, a koja je u zakupu Ponuđača, neophodno je dostaviti ugovor o zakupu
Pitanje / traženi podaci u izjavi: Privredni subjekt imaće sledeće alate, pogonsku ili tehničku opremu na raspolaganju za izvršenje ugovora:

Odnosi se na partije: 1-ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku

3. Standardi osiguranja kvaliteta i standardi upravljanja životnom sredinom

 

3.1. Standardi osiguranja kvaliteta
Pravni osnov: Član 126.-Ako naručilac u svrhu dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor zahteva dostavljanje potvrda nezavisnih tela kojima se potvrđuje usaglašenost privrednog subjekta sa određenim standardima osiguranja kvaliteta, uključujući pristupačnost za osobe sa invaliditetom, dužan je da uputi na sisteme osiguranja kvaliteta koji se zasnivaju na odgovarajućim standardima koje su potvrdila akreditovana tela.
Dodatni opis kriterijuma: Da ponuđač poseduje važeće setifikate ISO 9001, ISO 14001, za oblast usluge štampanja
Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma: Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ispunjava ovaj kriterijum za izbor privrednog subjekta.
Naručilac može da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuđača koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Ovaj kriterijum dokazuje se dostavljanjem kopija traženih sertifikata
Pitanje / traženi podaci u izjavi: Da li privredni subjekt može da dostavi potvrde nezavisnih tela kojima se potvrđuje usaglašenost poslovanja privrednog subjekta sa određenim standardima osiguranja kvaliteta, uključujući pristupačnost za osobe sa invaliditetom?

Odnosi se na partije: 1-ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku

 

 

UPUTSTVO
PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Deo konkursne dokumentacije koji se formira putem Portala

Podaci o naručiocu

Naručilac: NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „LIBERTATEA”
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101818894
Adresa: ŽARKA ZRENJANINA BR.7 26000 PANČEVO
Internet stranica: www.libertatea.rs

Osnovni podaci o postupku

Naziv postupka: Usluge štampanja časopisa i novina
Referentni broj: 01/2021
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta nabavke: Usluge
Opis: Usluge štampanja časopisa i novina
Rok za podnošenje: 26.03.2021 11:00
Karakteristike postupka javne nabavke (instrumenti i tehnike)
Zaključuje se ugovor o javnoj nabavci.

Opis predmeta / partija
Opis nabavke:
ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:
Cene
Način rangiranja prihvatljivih ponuda:
Automatsko rangiranje
Opis nabavke:
Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:
Cene
Način rangiranja prihvatljivih ponuda:
Automatsko rangiranje
Opis nabavke:
Štampanje časopisa
»BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku

Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:
Cene
Način rangiranja prihvatljivih ponuda:
Automatsko rangiranje
Opis nabavke:
Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:
Cene
Način rangiranja prihvatljivih ponuda:
Automatsko rangiranje

Elektronska komunikacija i razmena podataka na Portalu javnih nabavki
U postupku se zahteva elektronska komunikacija.
Ponuda / prijava se podnosi putem Portala javnih nabavki na način opisan u ovom uputstvu.
Korisnik zainteresovan za postupak javne nabavke komunicira sa naručiocem isključivo putem Portala javnih nabavki.
Korisnik Portala javnih nabavki može da se zainteresuje za objavljen postupak javne nabavke tako što je preuzeo konkursnu dokumentaciju ili označio svoju zainteresovanost.
Dokumentaciji u ovom postupku javne nabavke na Portalu javnih nabavki pristupa se na stranici postupka:

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/20468
Radnje u postupku javne nabavke koje možete sprovoditi na toj stranici postupka:
– slanje zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjem u vezi sa dokumentacijom o nabavci kao i ukazivanje naručiocu na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci
vidi uputstvo
– formiranje grupe ponuđača
vidi uputstvo
– priprema i podnošenje ponude
vidi uputstvo
– popunjavanje e-Izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
vidi uputstvo
– dodela prava na postupak (licu u privrednom subjektu)
vidi uputstvo
– slanje zahteva za zaštitu prava
vidi uputstvo
– dodela ovlašćenja punomoćniku za zastupanje u postupku zaštite prava
vidi uputstvo
Privredni subjekt može putem Portala javnih nabavki da traži od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci, pri čemu može da ukaže naručiocu ukoliko smatra da postoje nedostaci ili nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci, i to najkasnije 6 dana pre isteka roka za podnošenje.

Sanduče elektronske pošte u postupku
vidi uputstvo
Korisnik zainteresovan za postupak tokom trajanja postupka javne nabavke putem sandučeta elektronske pošte na Portalu dobija sledeće informacije:
o Izmene konkursne dokumentacije
o Izmene elektronskog kataloga
o Odluka o dodeli / obustavi
o Objavljivanje oglasa o javnoj nabavci
Korisnik odnosno privredni subjekt koji učestvuje u postupku kroz sanduče putem Portala prima:
o Potvrda o uspešno podnetoj ponudi / prijavi
o Potvrda o uspešno podnetoj izmeni / dopuni ponude / prijave
o Potvrda o opozivu ponude / prijave
o Poziv za podnošenje ponuda
o Poziv za učešće u e-licitaciji
o Zapisnik o otvaranju ponuda

Korisnik prima kopije poruka i na adresu e-pošte sa kojom se registrovao na Portalu.

Pripremanje i podnošenje ponude / prijave
Privredni subjekt sačinjava ponudu/prijavu na Portalu javnih nabavki prema strukturi i sadržini koju je definisao
Naručilac prilikom pripreme postupka javne nabavke na Portalu.
Privredni subjekt koji podnosi ponudu / prijavu mora da bude registrovan na Portalu sa najmanje jednim, a poželjno više korisnika (odnosno korisničkih naloga).
vidi uputstvo

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao
podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu osim u slučaju kada je dozvoljeno ili se zahteva podnošenje ponude sa varijantama.
Detaljno uputstvo o pripremi ponude putem Portala:
vidi uputstvo
Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 26.03.2021 11:00 Jezici na kojima ponude ili prijave mogu biti podnete: Srpski

Pripremanje i podnošenje zajedničke ponude / prijave
Na stranici postupka javne nabavke na Portalu privredni subjekt može da kreira grupu privrednih subjekata
(ponuđača / kandidata) radi podnošenja zajedničke ponude/prijave.
Član grupe privrednih subjekata koji podnosi ponudu / prijavu mora biti ovlašćen za podnošenje zajedničke ponude / prijave u ime grupe. Ovlašćenje za podnošenje ponude / prijave u ime grupe privrednih subjekata, članovi grupe daju putem Portala javnih nabavki. Svi članovi grupe treba da budu registrovani korisnici Portala javnih nabavki.
Više o formiranju grupe privrednih subjekata:
vidi uputstvo
Ponudu / prijavu priprema i podnosi član grupe ovlašćen za podnošenje zajedničke ponude / prijave u ime grupe privrednih subjekata.
U slučaju zajedničke ponude / prijave podaci o članovima grupe deo su obrasca ponude / prijave.
Kod popunjavanja obrasca ponude grupe ponuđača na Portalu javnih nabavki treba da se navede vrednost ili procenat vrednosti nabavke te predmet ili količinu predmeta nabavke koju će izvršavati svaki član grupe prema sporazumu. Kod popunjavanja obrasca prijave grupe kandidata ti podaci navode se ako su poznati.
Svi članovi grupe privrednih subjekata treba da popune Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Priprema ponude / prijave sa podizvođačem
Ukoliko ponuda/prijava uključuje podizvođače, oni treba da budu registrovani korisnici Portala javnih nabavki, ali ne treba da daju saglasnost privrednom subjektu za podnošenje ponude/prijave putem Portala.
Privredni subjekt koji namerava da izvršenje dela ugovora poveri podizvođaču, dužan je za svakog pojedinog
podizvođača navede:
1) podatke o podizvođaču (naziv podizvođača, adresa, matični broj, poreski identifikacioni broj, ime osobe za kontakt).
2) podatke o delu ugovora koji će se poveriti podizvođaču (po predmetu ili u količini, vrednosti ili procentu).
3) podatak da li podizvođač zahteva da mu naručilac neposredno plaća dospela potraživanja za deo ugovora koji je on izvršio.
Privredni subjekt je dužan da za svakog podizvođača u ponudi / prijavi dostavi Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Priprema dokumenata u okviru ponude / prijave
Privredni subjekt učitava dokumente ponude / prijave prema definisanoj strukturi. Podržani formati i veličina dokumenata propisani su Uputstvom za korišćenje Portala javnih nabavki. U slučaju da pojedini dokument prevazilazi veličinu omogućenu na Portalu javnih nabavki, preporučeno je korišćenje kompresije dokumenata ili deljenje dokumenta u manje delove i učitavanje manjih i/ili kompresovanih dokumenata na Portal javnih nabavki.
Dokumente koje učitava u okviru ponude / prijave privredni subjekt ne sme da kriptuje. Portal javnih nabavki kriptuje ponude / prijave i njihove delove i čuva tajnost sadržine ponuda / prijava kao i informaciju o identitetu privrednog subjekta do datuma i vremena otvaranja ponuda.
Privredni subjekt može da priprema, učitava na Portal (Stranica postupka  Ponude ili Prijave  Priprema dokumentacije) dokumente koje namerava da prilaže u okviru ponude / prijave.
vidi uputstvo
Naručilac je definisao da uz ponude / prijave za predmet / partije zahteva sledeće dokumente.

Za predmet / partiju: 1 ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku
Naručilac zahteva da ponuđač u svojoj ponudi / prijavi priloži sledeće dokumente:
Obrazac ponude / prijave – Portal automatski formira popunjeni obrazac ponude / prijave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.
Obrazac strukture ponuđene cene – Uputstvo za popunjavanje obrasca:
Kolona 2: – Upisati jediničnu cenu po primerku bez PDV-a, Kolona 3: – Upisati jediničnu cenu po primerku sa PDV- om, Kolona 5: – Upisati ukupnu cenu za tiraž bez PDV-a Kolona 6: – Upisati ukupnu cenu za tiraž sa PDV-om. Kolona 8: – Upisati ukupnu cenu bez PDV-a za ukupan broj izlaženja Kolona 9: – Upisati ukupnu cenu sa PDV-om za ukupan broj izlaženja

 

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta –
Za predmet / partiju: 2 Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku
Naručilac zahteva da ponuđač u svojoj ponudi / prijavi priloži sledeće dokumente:
Obrazac ponude / prijave – Portal automatski formira popunjeni obrazac ponude / prijave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.
Obrazac strukture ponuđene cene – Uputstvo za popunjavanje obrasca:
Kolona 2: – Upisati jediničnu cenu po primerku bez PDV-a, Kolona 3: – Upisati jediničnu cenu po primerku sa PDV- om, Kolona 5: – Upisati ukupnu cenu za tiraž bez PDV-a Kolona 6: – Upisati ukupnu cenu za tiraž sa PDV-om. Kolona 8: – Upisati ukupnu cenu bez PDV-a za ukupan broj izlaženja Kolona 9: – Upisati ukupnu cenu sa PDV-om za ukupan broj izlaženja

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta –
Za predmet / partiju: 3 Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku
Naručilac zahteva da ponuđač u svojoj ponudi / prijavi priloži sledeće dokumente:
Obrazac ponude / prijave – Portal automatski formira popunjeni obrazac ponude / prijave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.
Obrazac strukture ponuđene cene – Uputstvo za popunjavanje obrasca:
Kolona 2: – Upisati jediničnu cenu po primerku bez PDV-a, Kolona 3: – Upisati jediničnu cenu po primerku sa PDV- om, Kolona 5: – Upisati ukupnu cenu za tiraž bez PDV-a Kolona 6: – Upisati ukupnu cenu za tiraž sa PDV-om. Kolona 8: – Upisati ukupnu cenu bez PDV-a za ukupan broj izlaženja Kolona 9: – Upisati ukupnu cenu sa PDV-om za ukupan broj izlaženja

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta –
Za predmet / partiju: 4 Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku
Naručilac zahteva da ponuđač u svojoj ponudi / prijavi priloži sledeće dokumente:
Obrazac ponude / prijave – Portal automatski formira popunjeni obrazac ponude / prijave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.
Obrazac strukture ponuđene cene – Uputstvo za popunjavanje obrasca:
Kolona 2: – Upisati jediničnu cenu po primerku bez PDV-a, Kolona 3: – Upisati jediničnu cenu po primerku sa PDV- om, Kolona 5: – Upisati ukupnu cenu za tiraž bez PDV-a Kolona 6: – Upisati ukupnu cenu za tiraž sa PDV-om. Kolona 8: – Upisati ukupnu cenu bez PDV-a za ukupan broj izlaženja Kolona 9: – Upisati ukupnu cenu sa PDV-om za ukupan broj izlaženja

 

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta –
Uz svaki traženi dokument privredni subjekt može da učita više dokumenata, ako se dokument sastoji od više delova.
Prilikom učitavanja dokumenata na Portal javnih nabavki privredni subjekt na Portalu označava da li je pojedini dokument ponude poverljiv (u skladu sa članom 38. Zakona o javnim nabavkama), navodi pravni osnov na osnovu kojeg su dokumenti označeni poverljivim i obrazlaže razlog(e) poverljivosti. U slučaju da određeni dokument ima samo pojedine delove poverljive, pre učitavanja tog dokumenta na Portal, potrebno je da privredni subjekt izdvoji poverljive delove u zasebni dokument, označi ga poverljivim, i tako ga učita na Portal javnih nabavki. Delove koji nisu poverljivi, potrebno je razdvojiti u zasebni dokument ili dokumente i tako ih učitati na Portal javnih nabavki. Niti jedan deo elektronske ponude / prijave ne potpisuje se, nije potreban pečat niti je potrebno skeniranje dokumenata.

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta popunjava se elektronski na Portalu.
Deo konkursne dokumentacije Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvom formiran je putem Portala i priložen konkursnoj dokumentaciji.
Način popunjavanja e-Izjave putem Portala:
vidi uputstvo
Popunjavanje Izjave putem Portala, prema definisanim kriterijumima sprovodi se na stranici postupka pod Prijave
/ Ponude  Nova Izjava ili Izjave u pripremi za ažuriranje izjave.
Članovi grupe, podizvođači ili drugi subjekti čije kapacitete privredni subjekt koristi popunjavaju svaki svoju e- Izjavu, a privredni subjekt može da preuzme popunjenu e-Izjavu putem Portala i da ju priloži uz ponudu / prijavu.

Delovi ponude / prijave koje nije moguće dostaviti elektronskim putem
U slučaju da deo ili delove ponude / prijave nije moguće dostaviti elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki (v. član 45. stav 3. Zakona o javnim nabavkama), privredni subjekt je dužan da navede u ponudi / prijavi tačan deo ili delove ponude / prijave koje podnosi sredstvima koja nisu elektronska.
Deo ili delove ponude / prijave koje nije moguće dostaviti elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki privredni subjekt podnosi Naručiocu do isteka roka za podnošenje ponuda / prijava putem pošte, kurirske službe ili neposredno, u koverti ili kutiji, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću da utvrdi da se prvi put otvara.
Deo ili delove ponude / prijave koje nije moguće dostaviti elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki privredni subjekt podnosi na adresu:
NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „LIBERTATEA” ŽARKA ZRENJANINA BR.7

26000 PANČEVO

Srbija
Sa naznakom:
Deo ponude / prijave za javnu nabavku: Usluge štampanja časopisa i novina
Referentni broj: 01/2021
Broj ponude:
NE OTVARATI
Prilikom pripreme ponude / prijave na Portalu, privredni subjekt navodi deo ili delove ponude / prijave koje će
dostaviti ne-elektronskim načinima.
Na poleđini koverte ili na kutiji treba navesti naziv i adresu privrednog subjekta. U slučaju da deo ili delove ponude / prijave podnosi grupa privrednih subjekata, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi privrednih subjekata i navesti nazive i adresu svih članova grupe.
Deo ili delovi ponude / prijave smatraju se blagovremenim ukoliko su primljeni od strane naručioca do
26.03.2021 do 11:00 časova.
Naručilac će privrednom subjektu predati potvrdu prijema. U potvrdi o prijemu Naručilac će navesti datum i vreme prijema.
Deo ili delove ponude / prijave koje Naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda / prijava, odnosno koji je primljen po isteku dana i sata do kojeg se ponude / prijave mogu podnositi, smatraće se neblagovremenim. Neblagovremeni deo ili delove ponude / prijave Naručilac će po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorene Ponuđaču, sa naznakom da su podneti neblagovremeno.

Priprema i podnošenje ponuda za partije Ovaj predmet nabavke je oblikovan u više partija Mogućnost podnošenja ponude za sve partije

Popunjavanje obrasca ponude
Predmet / Partija: 1 ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku
Cena se iskazuje u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač
ima u realizaciji predmetne javne nabavke.
Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)
Naziv: Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano da je isporuka izvršena
Jedinica mere: meseci
Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Minimalna dozvoljena vrednost: 6,00 Rezervni kriterijumi
Ukoliko dva ili više ponuđača imaju istu najnižu ponuđenu cenu,kao najpovoljnija ponuda biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži garantni rok

Predmet / Partija: 2 Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku

Cena se iskazuje u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač
ima u realizaciji predmetne javne nabavke.
Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)
Naziv: Rok izvršenja (štampanje i isporuka ) računajući od dana prijema pripreme za štampu
Jedinica mere: dani
Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Minimalna dozvoljena vrednost: 3,00
Maksimalna dozvoljena vrednost: 6,00
Naziv: Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano da je isporuka izvršena
Jedinica mere: meseci
Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Minimalna dozvoljena vrednost: 6,00 Rezervni kriterijumi
Ukoliko dva ili više ponuđača imaju istu najnižu ponuđenu cenu,kao najpovljnija ponuda biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudi kraći rok za isporuku

Predmet / Partija: 3 Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku
Cena se iskazuje u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač
ima u realizaciji predmetne javne nabavke.
Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)
Naziv: Rok izvršenja (štampanje i isporuka ) računajući od dana prijema pripreme za štampu
Jedinica mere: dani
Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Minimalna dozvoljena vrednost: 3,00
Maksimalna dozvoljena vrednost: 6,00
Naziv: Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano da je isporuka izvršena
Jedinica mere: meseci
Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Minimalna dozvoljena vrednost: 6,00 Rezervni kriterijumi
Ukoliko dva ili više ponuđača imaju istu najnižu ponuđenu cenu,kao najpovljnija ponuda biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudi kraći rok za isporuku

Predmet / Partija: 4 Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku

Cena se iskazuje u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač
ima u realizaciji predmetne javne nabavke.
Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)
Naziv: Rok izvršenja (štampanje i isporuka ) računajući od dana prijema pripreme za štampu
Jedinica mere: dani
Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Minimalna dozvoljena vrednost: 3,00
Maksimalna dozvoljena vrednost: 6,00
Naziv: Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano da je isporuka izvršena
Jedinica mere: meseci
Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Minimalna dozvoljena vrednost: 6,00 Rezervni kriterijumi
Ukoliko dva ili više ponuđača imaju istu najnižu ponuđenu cenu,kao najpovljnija ponuda biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudi kraći rok za isporuku

 

Rok i način plaćanja
Rok i način plaćanja:
Naručilac će plaćanje usluge štampanja vršiti na osnovu svake izvršene isporuke, po kvantitativnom i kvalitativnom prijemu i potpisanog prijema robe od strane naručioca, a u roku od 45 dana od dana prijema nesporne, ispravne i overene fakture.
Ponuda mora biti važeća 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Nakon unosa svih podataka privredni subjekt generiše obrazac ponude / prijave i može da pregleda podatke ponude / prijave pre nego podnese ponudu / prijavu.

Način izmene i dopune ponude / prijave
vidi uputstvo

Način opoziva ponude / prijave
vidi uputstvo

Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja
ispunjenja obaveza ponuđača

Privredni subjekt dužan je da u trenutku zaključenja ugovora dostavi Naručiocu, a najkasnije u roku od 3 kalendarska dana od dana zaključenja ugovora:
• Jednu registrovanu, potpisanu i overenu sopstvenu blanko solo menicu za dobro izvršenje posla;
• Menično – ovlašćenje za dobro izvršenje posla sa klauzulom «bez protesta»,na iznos od 10% od zbirno ugovorene vrednosti bez PDV-a, sa rokom važenja 10 dana dužim od konačnog izvršenja ugovora;

• Kopiju zahteva za registraciju menice overene od strane poslovne banke;
• Kopiju kartona deponovanih potpisa

Otvaranje ponuda / prijava
Podaci vezani uz otvaranje ponuda / prijava kako je navedeno u pozivu
Datum: 26.03.2021 Lokalno vreme: 11:00 Mesto:

Podaci o ovlašćenim licima i postupku otvaranja:
Naručilac nije isključio javnost iz postupka otvaranja ponuda. Na stranici postupka Ponude  Otvaranje ponuda ponuđač može pratiti odbrojavanje do otvaranja ponuda. Nakon što Portal otvori ponude formira se zapisnik o otvaranju ponuda koji je moguće preuzeti na stranici postupka a istovremeno se šalje ponuđačima.

Pojašnjenja ponude / prijave, oblik i način dostavljanja dokaza
Nakon otvaranja ponuda / prijava naručilac može da zahteva dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda / prijava, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača.
Ako su podaci ili dokumentacija, koju je privredni subjekt dostavio nepotpuni ili nejasni, naručilac može, poštujući načela jednakosti i transparentnosti, u primerenom roku koji nije kraći od pet dana, da putem Portala javnih nabavki zahteva od privrednog subjekta, da dostavi neophodne informacije ili dodatnu dokumentaciju.
vidi uputstvo

Zaštita prava
Zahtev za zaštitu prava može da podnese privredni subjekt, odnosno ponuđač koji je imao ili ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji ukazuje da je zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN oštećen ili bi mogla da nastane šteta usled dodele ugovora, protivno odredbama ZJN (u daljnjem tekstu: podnosilac zahteva).
Zahtev za zaštitu prava podnosi se elektronskim putem preko Portala javnih nabavki istovremeno naručiocu i Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija), odnosno u pisanom obliku, neposrednom predajom ili preporučenom poštom naručiocu, u kom slučaju je podnosilac zahteva dužan da kopiju zahteva dostavi Republičkoj komisiji.

Podnošenje zahteva za zaštitu prava elektronskim putem
vidi uputstvo
Koraci:
– Kroz elektronski obrazac za zaštitu prava upisuju se podaci o činjenicama i dokazima o povredama propisa i automatski se povlače podaci o podnosiocu zahteva, naručiocu i postupku za koji se podnosi Zahtev
– Ukoliko podnosilac zahteva radnje u postupku preduzima preko punomoćnika može ovlastiti
punomoćnika putem Portala javnih nabavki
– Dokumenti koje je potrebno priložiti elektronskom zahtevu za zaštitu prava:
– Dokaz o uplati takse
– Dodatni dokumenti i dokazi koji potkrepljuju i/ili nadopunjuju podatke navedene kroz elektronski obrazac

– Podnosilac zahteva dokumente učitava u elektronskom obrascu zahteva na predviđenom mestu te generiše elektronski obrazac zahteva za zaštitu prava koji putem Portala dostavlja naručiocu i Republičkoj komisiji.

Precizne informacije o roku(ovima) za zaštitu prava
Zahtev za zaštitu prava može da se podnese u toku celog postupka javne nabavke, osim ako ZJN nije drugačije određeno, a najkasnije u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki odluke naručioca kojom se okončava postupak javne nabavke u skladu sa ZJN. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom javnog poziva i konkursnom dokumentacijom smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, bez obzira na način dostavljanja. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca preduzete nakon isteka roka za podnošenje ponuda podnosi se u roku od deset dana od dana objavljivanja odluke naručioca na Portalu javnih nabavki, odnosno od dana prijema odluke u slučajevima kada objavljivanje na Portalu javnih nabavki nije predviđeno ZJN. Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, podnosilac zahteva ne može da dopunjava zahtev iznošenjem razloga u vezi sa radnjama koje su predmet osporavanja u podnetom zahtevu ili osporavanjem drugih radnji naručioca sa kojima je bio ili mogao da bude upoznat pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, a koje nije istakao u podnetom zahtevu.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu da se osporavaju radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli da budu poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu ne mogu da se osporavaju radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao da zna prilikom podnošenja prethodnog zahteva. Predmet osporavanja u postupku zaštite prava ne mogu da budu eventualni nedostaci ili nepravilnosti dokumentacije o nabavci na koje nije ukazano u skladu sa članom 97. ZJN. Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava. Podnošenje zahteva za zaštitu prava zadržava nastavak postupka javne nabavke od strane naručioca do okončanja postupka zaštite prava. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži podatke iz člana 217. ZJN.
Ukoliko podnosilac zahteva radnje u postupku preduzima preko punomoćnika, uz zahtev za zaštitu prava dostavlja ovlašćenje za zastupanje u postupku zaštite prava. Podnosilac zahteva koji ima boravište ili prebivalište, odnosno sedište u inostranstvu dužan je da u zahtevu za zaštitu prava imenuje punomoćnika za primanje pismena u Republici Srbiji, uz navođenje svih podataka potrebnih za komunikaciju sa označenim licem.
Prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava naručiocu podnosilac zahteva je dužan da dostavi dokaz o uplati takse.
Dokaz je svaki dokument iz koga se može da se utvrdi da je transakcija izvršena na odgovarajući iznos iz člana
225. ZJN i da se odnosi na predmetni zahtev za zaštitu prava.
Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljen je na sajtu Republičke komisije. Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 186. – 234. ZJN
Taksa iznosi 120.000 dinara

Naručilac:
NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „LIBERTATEA” 101818894
Naziv postupka:
Usluge štampanja časopisa i novina
Referentni broj:
01/2021

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE
Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio
opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki

Naziv predmeta / partije: ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:
Cene
Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda:
Automatsko rangiranje

Naziv: Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano
da je isporuka izvršena

Jedinica mere: meseci
Ograničenja:
Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 6,00
Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi

Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)
Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač
mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje
naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati-

Rezervni kriterijumi
Ukoliko dva ili više ponuđača imaju istu najnižu ponuđenu cenu,kao najpovoljnija ponuda biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži garantni rok

Naručilac:
NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „LIBERTATEA” 101818894
Naziv postupka:
Usluge štampanja časopisa i novina
Referentni broj:
01/2021

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE
Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio
opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki

Naziv predmeta / partije: Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:
Cene
Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda:
Automatsko rangiranje

 

Naziv: Rok izvršenja (štampanje i isporuka ) računajući od dana prijema pripreme za štampu
Jedinica mere: dani
Ograničenja:
Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 3,00
Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi
Maksimalna dozvoljena vrednost: 6,00

Naziv: Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano
da je isporuka izvršena

Jedinica mere: meseci
Ograničenja:
Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 6,00
Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi

Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)
Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač
mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje
naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati-

Rezervni kriterijumi
Ukoliko dva ili više ponuđača imaju istu najnižu ponuđenu cenu,kao najpovljnija ponuda biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudi kraći rok za isporuku

Naručilac:
NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „LIBERTATEA” 101818894
Naziv postupka:
Usluge štampanja časopisa i novina
Referentni broj:
01/2021

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE
Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio
opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki

Naziv predmeta / partije: Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:
Cene
Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda:
Automatsko rangiranje

Naziv: Rok izvršenja (štampanje i isporuka ) računajući od dana prijema pripreme za štampu
Jedinica mere: dani
Ograničenja:
Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 3,00
Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi
Maksimalna dozvoljena vrednost: 6,00

Naziv: Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano
da je isporuka izvršena

Jedinica mere: meseci
Ograničenja:
Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 6,00
Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi

Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)
Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač
mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje
naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati-

Rezervni kriterijumi
Ukoliko dva ili više ponuđača imaju istu najnižu ponuđenu cenu,kao najpovljnija ponuda biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudi kraći rok za isporuku

 

 

Naručilac:
NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „LIBERTATEA” 101818894
Naziv postupka:
Usluge štampanja časopisa i novina
Referentni broj:
01/2021

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE
Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio
opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki

Naziv predmeta / partije: Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:
Cene
Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda:
Automatsko rangiranje

Naziv: Rok izvršenja (štampanje i isporuka ) računajući od dana prijema pripreme za štampu
Jedinica mere: dani
Ograničenja:
Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 3,00
Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi
Maksimalna dozvoljena vrednost: 6,00

Naziv: Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano
da je isporuka izvršena

Jedinica mere: meseci
Ograničenja:
Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 6,00
Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi

Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)
Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač
mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje
naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati-

Rezervni kriterijumi
Ukoliko dva ili više ponuđača imaju istu najnižu ponuđenu cenu,kao najpovljnija ponuda biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudi kraći rok za isporuku

УГОВОР

 о јавној набавци услуга штампања –  Новина-Недељника  LIBERTATEA

 

ЈН 1/2021 – ПАРТИЈА 1

 

Закључен у Панчеву  између:

Наручиоца НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА »LIBERTATEA«, Панчево, ул. Жарка Зрењанина бр. 7, ПИБ 101818894, матични број 08061475 коју заступа Маријана Стратулат , директор

……………………………………………………………………………………

са седиштем у …………………………………….., улица ……………………………………, ПИБ:…………………….. Матични број: ………………………………….

Број рачуна: …………………………………….. Назив банке:………………………………..,

Телефон:……………………….Телефакс:

кога заступа………………………………………………………….

даљем тексту: Привредни субјект )

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:

а) ________________________________________________________________

б) ________________________________________________________________

 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују да је:

 

– да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама спровео отворени поступак јавне набавке  чији је предмет набавка услуге штампања новина, часописа на румунском језику, број ЈН 01/2021, по партијама, за партију број 1 –  Новина-Недељникa  LIBERTATEA

 

– да је Привредни субјект  доставио понуду број ______ од ________ године.

– да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ______  од ___________ године  доделио уговор за јавну набавку услуга штампања;

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора су сукцесивне услуге штампања за партију број 1 – Новина-Недељника  LIBERTATEA за потребе Наручиоца, у свему према понуди Привредног субјекта  број _________ од __________. године и Техничким спецификацијама која се налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

 

 

НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 2

Извршење услуге  вршиће се сукцесивно сваке недеље.Наручилац готову припрему доставља привредном субјекту  у уторак. Испорука дистрибуција на адресе претплатника и на адресу Наручиоца најкасније у петак.

Члан 3.

Додатне услуге привредног субјекта  – Услуга лепљења адреса и паковање новина у пакете, један део тиража новина који се отпрема на Пошту по потреби се пакују у фолије или хартије према захтеву Наручиоца. Адресе које се лепе преузимају  од Наручиоца.

Затим предаја одређеног пакета часописа у пошту (наручилац плаћа трошкове птт услуга експедиције листа према потврди ПТТа), Остатак ће привредни субјект  испоставити на адресу  Наручиоца.

Наручилац припрему доставља привредном субјекту у електронском облику

 

 

 

 

 

КВАЛИТЕТ И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

Члан 5.

Наручилац је техничком спецификацијом утврдио ниво квалитета услуга који жели да обезбеди овом јавном набавком.

Контрола извршених услуга се врши приликом примопредаје, од стране представника Наручиоца , оценом да ли извршене услуге испуњавају уговорени квалитет.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга, пружалац услуге мора исте отклонити, најкасније у року од 1 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији.

У случају трајних оштећења добара приликом извршења услуге, пружалац услуге је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности услуге.

Уколико пружалац услуге не отклони недостатке у квалитету и обиму извршених услуга, или у случају трајних оштећења не надокнади штету Наручиоцу, Наручилац има право да једнострано раскине уговор.

 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 6.

Уговорена вредност за предметну услугу (партија 1.)  из члана 1. овог Уговора, према прихваћеној понуди понуђача износи________________ динара по броју без ПДВ), односно укупно _____________дин.  за целу услугу _______________без ПДВ.

У случају промене тиража меродавна је јединична цена.

Поред Услуге из члана 1. овог Уговора у цену су урачунат  остали сви пратећи трошкови:, трошкови превоза приликом испоруке готових одштампаних материјала и сви остали трошкови који терете предметну набавку .

Цена је фиксна, утврђена понудом.

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 7.

 

Наручилац ће плаћање извршити на следећи начин:

Наручилац ће плаћање услуге штампања вршити на основу сваке извршене испоруке, по квантитативном и квалитативном пријему и потписаног пријема робе од стране наручиоца, а у року од 45  дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре.

Пружаоцу услуге није дозвољено да захтева аванс.

Плаћање се врши уплатом на текући рачун Пружаоца услуге број________________________ који се води код ______________________.

 

 

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Привредни субјект је  је искључиво одговоран за испоруку тражене количине примерака. Привредни субјект гарантује за тражени квалитет услуге.

За квалитет свих испоручених добара Пружалац даје гаранције од ___________ месеци (уписати дужину гаранције) рачунајући од дана примопредаји којим је констатовано да је испорука извршена

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Привредни субјект  дужан је да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу, а најкасније у року од 3 календарска  дана од дана закључења уговора:

 

 • Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла;
 • Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста»,на износ од 10% од збирно уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дужим од коначног извршења уговора;
 • Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке;
 • Копију картона депонованих потписа.

 

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати – уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако пружалац услуге :

– не испоштује одредбе уговора;

– не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року;

– не испоручи она добра која су тражена у погледу дате спецификације и

  траженог квалитета;

– повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.

За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза продужавају се и рокови важења средстава финансијског обезбеђења.

Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних овлашћења која води НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и меничних овлашћења НБС. Захтев за регистрацију менице дужник подноси својој пословној банци, а банка га оверава и даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује регистровану меницу. Меница и менично овлашћење треба да буду оверена у складу са статусном документацијом и потписани од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским средствима, који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју пружалац услуге наводи у меничном овлашћењу. Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова која је утврђена у самом уговору. Све евентулне спорове укључујући и спорове везане за средства финансијског обезбеђења решаваће надлежни суд у Панчеву .

Уколико Пружалац услуге приликом закључења уговора а најкасније у року од 3 календарска  дана од дана закључења уговора не достави меницу, менично овлашћење, копију захтева за регистрацију менице оверених од стране пословне банке као и копију картона депонованих потписа како је то захтевано конкурсном документацијом сматраће се да уговор није ни закључен.

 

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Уколико Пружалац услуге у уговореном року не изврши услугу, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,3 % вредности услуге, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ од 5 % вредности услуге.

Уговорне стране су сагласне да обавеза Привредног субјекта  за плаћање уговорне казне доспева самим падањем у доцњу у смислу одредби из овог члана Уговора, без обавезе Наручиоца да га о томе упозори, а Наручилац је овлашћен да уговорну казну наплати, односно да износ уговорне казне одбије на терет потраживања Привредног субјекта од Наручиоца насталих по овом Уговору, с тим да је Наручилац дужан да о извршеној наплати/одбијању, обавести Привредног субјекта , достављањем обрачуна.

Привредни субјект  се ослобађа од плаћања уговорне казне, ако је до неиспуњења или неуредног испуњења дошло због узрока за које је одговоран Наручилац.

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 11.

Уговор ступа на снагу даном потписивања, а закључује се и важи 12 месеци од дана закључења или до истека  средстава предвиђених за предметну партију.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској  2022. години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће наручиоцу за ту намену бити одобрене у тој буџетској години.

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране наручиоца.

 

 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе важећих законских прописа.

У случају објаве стечаја једне од уговорних страна, друга уговорна страна има право да раскине овај уговор.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења.

 

Члан 13.

 

Пружалац услуга је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Члан 14.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Панчеву.

Члан 15.

Овај уговор сачињен је у  4(четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

 

НАРУЧИЛАЦ                                                                                 ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ

 

________________                                                                          _____________________

 

 

УГОВОР

 о јавној набавци услуга штампања – часописа TINERETEA

 

ЈН 1/2021 – ПАРТИЈА 2

 

Закључен у Панчеву  између:

Наручиоца НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА »LIBERTATEA«, Панчево, ул. Жарка Зрењанина бр. 7, ПИБ 101818894, матични број 08061475 коју заступа Маријана Стратулат , директор (у даљем тексту: наручилац)  и

……………………………………………………………………………………

са седиштем у …………………………………….., улица ……………………………………, ПИБ:…………………….. Матични број: ………………………………….

Број рачуна: …………………………………….. Назив банке:………………………………..,

Телефон:……………………….Телефакс:

кога заступа………………………………………………………….

даљем тексту: Привредни субјект )

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:

а) ________________________________________________________________

б) ________________________________________________________________

 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују да је:

 

– да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама спровео отворени поступак јавне набавке  чији је предмет набавка услуге штампања новина, часописа на румунском  језику, број ЈН 01/2021, по партијама, за партију број 2 –  часописа TINERETEA

 

– да је Привредни субјект  доставио понуду број ______ од ________ године.

– да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ______  од ___________ године  доделио уговор за јавну набавку услуга штампања партију број 2 –  часописа TINERETEA

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора су  сукцесивне услуге штампања за партију број 2 –  часописа TINERETEA за потребе Наручиоца, у свему према понуди Привредног субјекта  број _________ од __________. године и Техничким спецификацијама која се налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

 

 

НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 2

Извршење вршиће се сукцесивно, а  динамику утврђује Наручилац .

Наручилац доставља готову припрему у електронском облику и све што је неопходно за реализацију предметне услуге.

Пружалац услуга се обавезује да предмет јавне набавке изврши и испоручи Наручиоцу штампани материјал у року од ____ дана од момента преузимања материјала за штампу од Наручиоца.

МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 3..

Након извршене услуге,Пружалац услуга се обавезује штампане  материјале преда на адресу седишта Наручиоца

 

 

 

 

 

КВАЛИТЕТ И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

Члан 4.

Наручилац је техничком спецификацијом утврдио ниво квалитета услуга који жели да обезбеди овом јавном набавком.

Контрола извршених услуга се врши приликом примопредаје, од стране представника Наручиоца , оценом да ли извршене услуге испуњавају уговорени квалитет.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга, пружалац услуге мора исте отклонити, најкасније у року од 1 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији.

У случају трајних оштећења добара приликом извршења услуге, пружалац услуге је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности услуге.

Уколико пружалац услуге не отклони недостатке у квалитету и обиму извршених услуга, или у случају трајних оштећења не надокнади штету Наручиоцу, Наручилац има право да једнострано раскине уговор.

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 5.

Уговорена вредност за предметну услугу (партија 2.)  из члана 1. овог Уговора, према прихваћеној понуди понуђача износи________________ динара по броју без ПДВ), односно укупно _____________дин.  за целу услугу _______________без ПДВ.

У случају промене тиража меродавна је јединична цена.

Поред Услуге из члана 1. овог Уговора у цену су урачунат  остали сви пратећи остали трошкови који терете предметну набавку.

Цена је фиксна, утврђена понудом.

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 6.

 

Наручилац ће плаћање извршити на следећи начин:

Наручилац ће плаћање услуге штампања вршити на основу сваке извршене испоруке, по квантитативном и квалитативном пријему и потписаног пријема робе од стране наручиоца, а у року од 45  дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре.

Привредном субјекту  није дозвољено да захтева аванс.

Плаћање се врши уплатом на текући рачун Пружаоца услуге број________________________ који се води код ______________________.

 

 

ГАРАНТНИ РОК

Члан 7.

За квалитет свих испоручених добара Привредни субјект даје гаранције од ___________ месеци (уписати дужину гаранције) рачунајући од дана примопредаји којим је констатовано да је испорука извршена

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Привредни субјект  дужан је да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу, а најкасније у року од 3 календарска  дана од дана закључења уговора:

 

 • Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла;
 • Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста»,на износ од 10% од збирно уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дужим од коначног извршења уговора;
 • Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке;
 • Копију картона депонованих потписа.

 

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати – уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако пружалац услуге :

– не испоштује одредбе уговора;

– не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року;

– не испоручи она добра која су тражена у погледу дате спецификације и

  траженог квалитета;

– повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.

За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза продужавају се и рокови важења средстава финансијског обезбеђења.

Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних овлашћења која води НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и меничних овлашћења НБС. Захтев за регистрацију менице дужник подноси својој пословној банци, а банка га оверава и даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује регистровану меницу. Меница и менично овлашћење треба да буду оверена у складу са статусном документацијом и потписани од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским средствима, који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју пружалац услуге наводи у меничном овлашћењу. Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова која је утврђена у самом уговору. Све евентулне спорове укључујући и спорове везане за средства финансијског обезбеђења решаваће надлежни суд у Панчеву .

Уколико Пружалац услуге приликом закључења уговора а најкасније у року од 3 календарска  дана од дана закључења уговора не достави меницу, менично овлашћење, копију захтева за регистрацију менице оверених од стране пословне банке као и копију картона депонованих потписа како је то захтевано конкурсном документацијом сматраће се да уговор није ни закључен.

 

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Уколико Пружалац услуге у уговореном року не изврши услугу, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,3 % вредности услуге, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ од 5 % вредности услуге.

Уговорне стране су сагласне да обавеза Привредног субјекта  за плаћање уговорне казне доспева самим падањем у доцњу у смислу одредби из овог члана Уговора, без обавезе Наручиоца да га о томе упозори, а Наручилац је овлашћен да уговорну казну наплати, односно да износ уговорне казне одбије на терет потраживања Привредног субјекта од Наручиоца насталих по овом Уговору, с тим да је Наручилац дужан да о извршеној наплати/одбијању, обавести Привредног субјекта , достављањем обрачуна.

Привредни субјект  се ослобађа од плаћања уговорне казне, ако је до неиспуњења или неуредног испуњења дошло због узрока за које је одговоран Наручилац.

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном потписивања, а закључује се и важи 12 месеци од дана закључења.или до истека  средстава предвиђених за предметну партију.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској  2022. години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће наручиоцу за ту намену бити одобрене у тој буџетској години.

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране наручиоца.

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе важећих законских прописа.

У случају објаве стечаја једне од уговорних страна, друга уговорна страна има право да раскине овај уговор.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења.

Члан 12.

 

Пружалац услуга је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Члан 13.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Панчеву.

Члан 14.

Овај уговор сачињен је у  4(четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

 

НАРУЧИЛАЦ                                                                                 ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ

 

________________                                                                          _____________________

 

 

УГОВОР

 о јавној набавци услуга штампања – часописа BUCURIA COPIILOR

 

ЈН 1/2021 – ПАРТИЈА 3

 

Закључен у Панчеву  између:

Наручиоца НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА »LIBERTATEA«, Панчево, ул. Жарка Зрењанина бр. 7, ПИБ 101818894, матични број 08061475 коју заступа Маријана Стратулат , директор (у даљем тексту: наручилац)  и

……………………………………………………………………………………

са седиштем у …………………………………….., улица ……………………………………, ПИБ:…………………….. Матични број: ………………………………….

Број рачуна: …………………………………….. Назив банке:………………………………..,

Телефон:……………………….Телефакс:

кога заступа………………………………………………………….

даљем тексту: Привредни субјект )

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:

а) ________________________________________________________________

б) ________________________________________________________________

 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују да је:

 

– да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама спровео отворени поступак јавне набавке  чији је предмет набавка услуге штампања новина, часописа на румунском  језику, број ЈН 01/2021, по партијама, за партију број 3 –  часописа BUCURIA COPIILOR

 

– да је Привредни субјект  доставио понуду број ______ од ________ године.

– да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ______  од ___________ године  доделио уговор за јавну набавку услуга штампања партију број 2 –  часописа BUCURIA COPIILOR

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора су  услуге штампања за партију број 3 –  часописа BUCURIA COPIILOR за потребе Наручиоца, у свему према понуди Привредног субјекта  број _________ од __________. године и Техничким спецификацијама која се налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

 

 

НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 2

Извршење вршиће се сукцесивно, а  динамику утврђује Наручилац .

Наручилац доставља готову припрему у електронском облику и све што је неопходно за реализацију предметне услуге

Пружалац услуга се обавезује да предмет јавне набавке изврши и испоручи Наручиоцу штампани материјал у року од ____ дана од момента преузимања материјала за штампу од Наручиоца.

МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 3..

Након извршене услуге,Пружалац услуга се обавезује штампане  материјале преда на адресу седишта Наручиоца

 

КВАЛИТЕТ И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

Члан 4.

Наручилац је техничком спецификацијом утврдио ниво квалитета услуга који жели да обезбеди овом јавном набавком.

Контрола извршених услуга се врши приликом примопредаје, од стране представника Наручиоца , оценом да ли извршене услуге испуњавају уговорени квалитет.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга, пружалац услуге мора исте отклонити, најкасније у року од 1 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији.

У случају трајних оштећења добара приликом извршења услуге, пружалац услуге је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности услуге.

Уколико пружалац услуге не отклони недостатке у квалитету и обиму извршених услуга, или у случају трајних оштећења не надокнади штету Наручиоцу, Наручилац има право да једнострано раскине уговор.

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 5.

Уговорена вредност за предметну услугу (партија 3.)  из члана 1. овог Уговора, према прихваћеној понуди понуђача износи________________ динара по броју без ПДВ), односно укупно _____________дин.  за целу услугу _______________без ПДВ.

У случају промене тиража меродавна је јединична цена.

Поред Услуге из члана 1. овог Уговора у цену су урачунат  остали сви пратећи остали трошкови који терете предметну набавку.

Цена је фиксна, утврђена понудом.

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 6.

 

Наручилац ће плаћање извршити на следећи начин:

Наручилац ће плаћање услуге штампања вршити на основу сваке извршене испоруке, по квантитативном и квалитативном пријему и потписаног пријема робе од стране наручиоца, а у року од 45  дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре.

Привредном субјекту  није дозвољено да захтева аванс.

Плаћање се врши уплатом на текући рачун Пружаоца услуге број________________________ који се води код ______________________.

 

 

ГАРАНТНИ РОК

Члан 7.

За квалитет свих испоручених добара Привредни субјект даје гаранције од ___________ месеци (уписати дужину гаранције) рачунајући од дана примопредаји којим је констатовано да је испорука извршена

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Привредни субјект  дужан је да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу, а најкасније у року од 3 календарска  дана од дана закључења уговора:

 

 • Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла;
 • Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста»,на износ од 10% од збирно уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дужим од коначног извршења уговора;
 • Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке;
 • Копију картона депонованих потписа.

 

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати – уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако пружалац услуге :

– не испоштује одредбе уговора;

– не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року;

– не испоручи она добра која су тражена у погледу дате спецификације и

  траженог квалитета;

– повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.

За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза продужавају се и рокови важења средстава финансијског обезбеђења.

Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних овлашћења која води НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и меничних овлашћења НБС. Захтев за регистрацију менице дужник подноси својој пословној банци, а банка га оверава и даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује регистровану меницу. Меница и менично овлашћење треба да буду оверена у складу са статусном документацијом и потписани од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским средствима, који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју пружалац услуге наводи у меничном овлашћењу. Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова која је утврђена у самом уговору. Све евентулне спорове укључујући и спорове везане за средства финансијског обезбеђења решаваће надлежни суд у Панчеву .

Уколико Пружалац услуге приликом закључења уговора а најкасније у року од 3 календарска  дана од дана закључења уговора не достави меницу, менично овлашћење, копију захтева за регистрацију менице оверених од стране пословне банке као и копију картона депонованих потписа како је то захтевано конкурсном документацијом сматраће се да уговор није ни закључен.

 

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Уколико Пружалац услуге у уговореном року не изврши услугу, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,3 % вредности услуге, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ од 5 % вредности услуге.

Уговорне стране су сагласне да обавеза Привредног субјекта  за плаћање уговорне казне доспева самим падањем у доцњу у смислу одредби из овог члана Уговора, без обавезе Наручиоца да га о томе упозори, а Наручилац је овлашћен да уговорну казну наплати, односно да износ уговорне казне одбије на терет потраживања Привредног субјекта од Наручиоца насталих по овом Уговору, с тим да је Наручилац дужан да о извршеној наплати/одбијању, обавести Привредног субјекта , достављањем обрачуна.

Привредни субјект  се ослобађа од плаћања уговорне казне, ако је до неиспуњења или неуредног испуњења дошло због узрока за које је одговоран Наручилац.

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном потписивања, а закључује се и важи 12 месеци од дана закључења.или до истека  средстава предвиђених за предметну партију.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској  2022. години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће наручиоцу за ту намену бити одобрене у тој буџетској години.

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране наручиоца.

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе важећих законских прописа.

У случају објаве стечаја једне од уговорних страна, друга уговорна страна има право да раскине овај уговор.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења.

Члан 12.

 

Пружалац услуга је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Члан 13.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Панчеву.

Члан 14.

Овај уговор сачињен је у  4(четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

 

НАРУЧИЛАЦ                                                                                 ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ

 

________________                                                                          _____________________

 

 

УГОВОР

 о јавној набавци услуга штампања – часописа   за књижевност „LUMINA“

 

ЈН 1/2021 – ПАРТИЈА 4

 

Закључен у Панчеву  између:

Наручиоца НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА »LIBERTATEA«, Панчево, ул. Жарка Зрењанина бр. 7, ПИБ 101818894, матични број 08061475 коју заступа Маријана Стратулат , директор (у даљем тексту: наручилац)  и

……………………………………………………………………………………

са седиштем у …………………………………….., улица ……………………………………, ПИБ:…………………….. Матични број: ………………………………….

Број рачуна: …………………………………….. Назив банке:………………………………..,

Телефон:……………………….Телефакс:

кога заступа………………………………………………………….

даљем тексту: Привредни субјект )

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:

а) ________________________________________________________________

б) ________________________________________________________________

 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују да је:

 

– да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама спровео отворени поступак јавне набавке  чији је предмет набавка услуге штампања новина, часописа на румунском  језику, број ЈН 01/2021, по партијама, за партију број 4 –  часописа  за књижевност „LUMINA“

– да је Привредни субјект  доставио понуду број ______ од ________ године.

– да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ______  од ___________ године  доделио уговор за јавну набавку услуга штампања партију број 2 –  часописа BUCURIA COPIILOR

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора су услуге штампања за партију број 4 –  часописа за књижевност „LUMINA“за потребе Наручиоца, у свему према понуди Привредног субјекта  број _________ од __________. године и Техничким спецификацијама која се налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

 

 

НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 2

Извршење вршиће се сукцесивно, а  динамику утврђује Наручилац .

Наручилац доставља готову припрему у електронском облику и све што је неопходно за реализацију предметне услуге

Пружалац услуга се обавезује да предмет јавне набавке изврши и испоручи Наручиоцу штампани материјал у року од ____ дана од момента преузимања материјала за штампу од Наручиоца.

МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 3..

Након извршене услуге,Пружалац услуга се обавезује штампане  материјале преда на адресу седишта Наручиоца

 

КВАЛИТЕТ И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

Члан 4.

Наручилац је техничком спецификацијом утврдио ниво квалитета услуга који жели да обезбеди овом јавном набавком.

Контрола извршених услуга се врши приликом примопредаје, од стране представника Наручиоца , оценом да ли извршене услуге испуњавају уговорени квалитет.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга, пружалац услуге мора исте отклонити, најкасније у року од 1 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији.

У случају трајних оштећења добара приликом извршења услуге, пружалац услуге је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности услуге.

Уколико пружалац услуге не отклони недостатке у квалитету и обиму извршених услуга, или у случају трајних оштећења не надокнади штету Наручиоцу, Наручилац има право да једнострано раскине уговор.

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 5.

Уговорена вредност за предметну услугу (партија 4.)  из члана 1. овог Уговора, према прихваћеној понуди понуђача износи________________ динара по броју без ПДВ), односно укупно _____________дин.  за целу услугу _______________без ПДВ.

У случају промене тиража меродавна је јединична цена.

Поред Услуге из члана 1. овог Уговора у цену су урачунат  остали сви пратећи остали трошкови који терете предметну набавку.

Цена је фиксна, утврђена понудом.

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 6.

 

Наручилац ће плаћање извршити на следећи начин:

Наручилац ће плаћање услуге штампања вршити на основу сваке извршене испоруке, по квантитативном и квалитативном пријему и потписаног пријема робе од стране наручиоца, а у року од 45  дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре.

Привредном субјекту  није дозвољено да захтева аванс.

Плаћање се врши уплатом на текући рачун Пружаоца услуге број________________________ који се води код ______________________.

 

 

ГАРАНТНИ РОК

Члан 7.

За квалитет свих испоручених добара Привредни субјект даје гаранције од ___________ месеци (уписати дужину гаранције) рачунајући од дана примопредаји којим је констатовано да је испорука извршена

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Привредни субјект  дужан је да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу, а најкасније у року од 3 календарска  дана од дана закључења уговора:

 

 • Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла;
 • Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста»,на износ од 10% од збирно уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дужим од коначног извршења уговора;
 • Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке;
 • Копију картона депонованих потписа.

 

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати – уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако пружалац услуге :

– не испоштује одредбе уговора;

– не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року;

– не испоручи она добра која су тражена у погледу дате спецификације и

  траженог квалитета;

– повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.

За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза продужавају се и рокови важења средстава финансијског обезбеђења.

Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних овлашћења која води НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и меничних овлашћења НБС. Захтев за регистрацију менице дужник подноси својој пословној банци, а банка га оверава и даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује регистровану меницу. Меница и менично овлашћење треба да буду оверена у складу са статусном документацијом и потписани од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским средствима, који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју пружалац услуге наводи у меничном овлашћењу. Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова која је утврђена у самом уговору. Све евентулне спорове укључујући и спорове везане за средства финансијског обезбеђења решаваће надлежни суд у Панчеву .

Уколико Пружалац услуге приликом закључења уговора а најкасније у року од 3 календарска  дана од дана закључења уговора не достави меницу, менично овлашћење, копију захтева за регистрацију менице оверених од стране пословне банке као и копију картона депонованих потписа како је то захтевано конкурсном документацијом сматраће се да уговор није ни закључен.

 

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Уколико Пружалац услуге у уговореном року не изврши услугу, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,3 % вредности услуге, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ од 5 % вредности услуге.

Уговорне стране су сагласне да обавеза Привредног субјекта  за плаћање уговорне казне доспева самим падањем у доцњу у смислу одредби из овог члана Уговора, без обавезе Наручиоца да га о томе упозори, а Наручилац је овлашћен да уговорну казну наплати, односно да износ уговорне казне одбије на терет потраживања Привредног субјекта од Наручиоца насталих по овом Уговору, с тим да је Наручилац дужан да о извршеној наплати/одбијању, обавести Привредног субјекта , достављањем обрачуна.

Привредни субјект  се ослобађа од плаћања уговорне казне, ако је до неиспуњења или неуредног испуњења дошло због узрока за које је одговоран Наручилац.

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном потписивања, а закључује се и важи 12 месеци од дана закључења.или до истека  средстава предвиђених за предметну партију.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској  2022. години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће наручиоцу за ту намену бити одобрене у тој буџетској години.

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране наручиоца.

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе важећих законских прописа.

У случају објаве стечаја једне од уговорних страна, друга уговорна страна има право да раскине овај уговор.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења.

Члан 12.

 

Пружалац услуга је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Члан 13.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Панчеву.

Члан 14.

Овај уговор сачињен је у  4(четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

 

НАРУЧИЛАЦ                                                                                 ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ

 

________________                                                                          _____________________

Образац структуре цене партија 1

Р. б. Опис позиције Стопа пдв у % Једнична цена по примерку Тираж Цена за тираж примерака Број излажења Укупна цена
Без ПДВ Са ПДВ Без ПДВ Са ПДВ Без ПДВ Са ПДВ
1 2 3 4 5 (2×4) 6 (3×4) 7 8 (5×7) 9 (6×7)
1 Услуге штампање новина “LIBERTATEA” на румунском језику у складу са спецификацијом Наручиоца 10 2400 52

 

Понуђена цена укључује поред цене услуге штампања и све остале трошкове који терете предметну набавку

Упутство за попуњавање обрасца:
Колона 2: – Уписати јединичну цену по примерку без ПДВ-а, Колона 3: – Уписати јединичну цену по примерку са ПДВ-ом, Колона 5: – Уписати укупну цену за тираж без ПДВ-а Колона 6: – Уписати укупну цену за тираж са ПДВ-ом. Колона 8: – Уписати укупну цену без ПДВ-а за укупан број излажења Колона 9: – Уписати укупну цену са ПДВ-ом за укупан број излажења

Образац структуре цене партија 2

Р. б. Опис позиције Стопа пдв у % Једнична цена по примерку Тираж Цена за тираж примерака Број излажења Укупна цена
Без ПДВ Са ПДВ Без ПДВ Са ПДВ Без ПДВ Са ПДВ
1 2 3 4 5 (2×4) 6 (3×4) 7 8 (5×7) 9 (6×7)
1 Услуге штампање часописа »TINERETIA” на румунском језику у складу са спецификацијом Наручиоца 10 450 10

Понуђена цена укључује поред цене услуге штампања , цена испоруке и све остале трошкове који терете предметну набавку

Упутство за попуњавање обрасца:
Колона 2: – Уписати јединичну цену по примерку без ПДВ-а, Колона 3: – Уписати јединичну цену по примерку са ПДВ-ом, Колона 5: – Уписати укупну цену за тираж без ПДВ-а Колона 6: – Уписати укупну цену за тираж са ПДВ-ом. Колона 8: – Уписати укупну цену без ПДВ-а за укупан број излажења Колона 9: – Уписати укупну цену са ПДВ-ом за укупан број излажења

Образац структуре цене партија 3

Р. б. Опис позиције Стопа пдв у % Једнична цена по примерку Тираж Цена за тираж примерака Број излажења Укупна цена
Без ПДВ Са ПДВ Без ПДВ Са ПДВ Без ПДВ Са ПДВ
1 2 3 4 5 (2×4) 6 (3×4) 7 8 (5×7) 9 (6×7)
1 Услуге штампање часописа ”BUCURIA COPIILOR” на румунском језику у складу са спецификацијом Наручиоца 10 550 10

Понуђена цена укључује поред цене услуге штампања , цена испоруке и све остале трошкове који терете предметну набавку

Упутство за попуњавање обрасца:
Колона 2: – Уписати јединичну цену по примерку без ПДВ-а, Колона 3: – Уписати јединичну цену по примерку са ПДВ-ом, Колона 5: – Уписати укупну цену за тираж без ПДВ-а Колона 6: – Уписати укупну цену за тираж са ПДВ-ом. Колона 8: – Уписати укупну цену без ПДВ-а за укупан број излажења Колона 9: – Уписати укупну цену са ПДВ-ом за укупан број излажења

Образац структуре цене партија 4

Р. б. Опис позиције Стопа пдв у % Једнична цена по примерку Тираж Цена за тираж примерака Број излажења Укупна цена
Без ПДВ Са ПДВ Без ПДВ Са ПДВ Без ПДВ Са ПДВ
1 2 3 4 5 (2×4) 6 (3×4) 7 8 (5×7) 9 (6×7)
1 Услуге штампање часописа за књижевност ”Lumina“ на румунском језику у складу са спецификацијом Наручиоца 10 180 4
Образац структуре цене партија 4

Понуђена цена укључује поред цене услуге штампања , цена испоруке и све остале трошкове који терете предметну набавку

Упутство за попуњавање обрасца:
Колона 2: – Уписати јединичну цену по примерку без ПДВ-а, Колона 3: – Уписати јединичну цену по примерку са ПДВ-ом, Колона 5: – Уписати укупну цену за тираж без ПДВ-а Колона 6: – Уписати укупну цену за тираж са ПДВ-ом. Колона 8: – Уписати укупну цену без ПДВ-а за укупан број излажења Колона 9: – Уписати укупну цену са ПДВ-ом за укупан број излажења

 

 

ПАРТИЈА 1 НОВИНА – НЕДЕЉНИК »LIBERTATEA« на румунском језику:

ФОРМАТ 28×40
ОБИМ 24 странe (14 црно-бeла + 10 колор страница)
ШТАМПА Офсeт ротациа
ТИРАЖ 2400 примeрака по броју – 52 излажeња
ХАРТИЈА Рото-новинска 45 гр
ПОВЕЗ Савијeно на Ц-4
ПРИПРЕМА Наручилац доставља готову припрeму у електронском облику
ТЕХ.УРЕЂЕЊЕ Наручилац
ПИСМО Латиница – румунски

Наручилац готову припрему доставља привредном субјекту у уторак. Испорука дистрибуција на адресе претплатника и на адресу Наручиоца најкасније у петак
Место испоруке: на адресе претплатника часописа на основу списка добијеног од Наручиоца. Остатак на адресу Наручиоца.
Привредни субјект је је искључиво одговоран за испоруку тражене количине примерака Привредни субјект гарантује за тражени квалитет услуге.
Рок плаћања: 45 дана од дана испоставе фактуре од стране привредног субјекта
Додатне услуге привредног субјекта – Услуга лепљења адреса и паковање новина у пакете, један део тиража новина који се отпрема на Пошту по потреби се пакују у фолије или хартије према захтеву Наручиоца. Адресе које се лепе преузимају од Наручиоца. Затим предаја одређеног пакета часописа у пошту (наручилац плаћа трошкове птт услуга експедиције листа према потврди ПТТа), Остатак ће привредни субјект испоставити на адресу Наручиоца
Наручилац припрему доставља извршиоцу услуге у електронском облику.
У случају промене дана изласка због државног или верског празника на снагу ступа писмени договор о промени распореда слања на обострано задовољство.
Испорука материјала се врши сукцесивно,сваке недеље
Наручилац је техничком спецификацијом утврдио ниво квалитета услуга који жели да обезбеди овом јавном набавком. Контрола извршених услуга се врши приликом примопредаје, од стране представника Корисника услуге, оценом да ли извршене услуге испуњавају уговорени квалитет. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга, понуђач мора исте отклонити, најкасније у року од 1 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији. У случају трајних оштећења добара приликом извршења услуге, понуђач је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности услуге.
За квалитет испоручених добара понуђач даје гаранције од минимум 6 месеци рачунајући од дана потписивања записника о квантитативној и квалитативној примопредаји којим је констатовано да је испорука извршена (минимум 6 месеци)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
I
Партија 2 УСЛУГЕ ШТАМАЊА ЧАСОПИСА »TINERETEA« на румунском језику:

ФОРМАТ 21 x 29,7 цм
ОБИМ 28 стр.
ШТАМПА 4 + 4 боје
ТИРАЖ 450 примерака по броју -10 излажења/броја
ХАРТИЈА Кунстдрук сјајни 115 гр
ПОВЕЗ Шивено жицом кроз превој, паковано по адресама
ПРИПРЕМА Наручилац доставља готову припрему у електронском облику
ТЕХ.УРЕЂЕЊЕ Наручилац
ПИСМО Латиница – румунски

Рок извршења (штампање и испорука ) за наведене количине по броју 3 – 6 календарских дана од дана пријема припреме за штампу
Место испоруке: на адресу Наручиоца.
Привредни субјект је је иксључиво одговоран за испоруку тражене количине примерака,. Привредни субјект гарантује за тражени квалитет услуге.
Рок плаћања: 45 дана од дана испоставе фактуре од стране привредног субјекта
Наручилац доставља готову припрему у електронском облику и све што је неопходно за реализацију предметне услуге
У случају промене дана изласка због државног или верског празника на снагу ступа писмени договор о промени распореда слања на обострано задовољство.
Испорука материјала се врши сукцесивно, Динамику извршења услуга одређује Наручиоц писаним захтевом (укључујући е-маил)
Наручилац је техничком спецификацијом утврдио ниво квалитета услуга који жели да обезбеди овом јавном набавком. Контрола извршених услуга се врши приликом примопредаје, од стране представника Корисника услуге, оценом да ли извршене услуге испуњавају уговорени квалитет. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга, понуђач мора исте отклонити, најкасније у року од 1 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији. У случају трајних оштећења добара приликом извршења услуге, понуђач је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности услуге.
За квалитет испоручених добара понуђач даје гаранције од минимум 6 месеци рачунајући од дана потписивања записника о квантитативној и квалитативној примопредаји којим је констатовано да је испорука извршена (минимум 6 месеци

ТЕННИЧКА СПЕЦИФКАЦИЈА
ПАРТИЈА 3 ЧАСОПИС »BUCURIA COPIILOR« на румунском језику

ФОРМАТ 21 X 29,7 цм
ОБИМ 28 стр.
ШТАМПА 4 + 4 боја;
ТИРАЖ 550 примерака по броју – 10 бројева
ХАРТИЈА Кунстдук сјајни 115гр
ПОВЕЗ Шивено жицом кроз превој, паковано по адресама
ПРИПРЕМА Наручилац доставља готову припрему
ПИСМО Латиница – румунски ( румунско писмо)
ЕXП. Доставити на адресу Наручиоца

Рок извршења (штампање и испорука ) за наведене количине по броју : 3 – 6 календарских дана од дана пријема припреме за штампу
Место испоруке: на адресу Наручиоца.
Привредни субјект је је иксључиво одговоран за испоруку тражене количине примерака,. Привредни субјект гарантује за тражени квалитет услуге.
Рок плаћања: 45 дана од дана испоставе фактуре од стране привредног субјекта
Наручилац доставља готову припрему у електронском облику и све што је неопходно за реализацију предметне услуге
У случају промене дана изласка због државног или верског празника на снагу ступа писмени договор о промени распореда слања на обострано задовољство.
Испорука материјала се врши сукцесивно, Динамику извршења услуга одређује Наручиоц писаним захтевом (укључујући е-маил)
Наручилац је техничком спецификацијом утврдио ниво квалитета услуга који жели да обезбеди овом јавном набавком. Контрола извршених услуга се врши приликом примопредаје, од стране представника Корисника услуге, оценом да ли извршене услуге испуњавају уговорени квалитет. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга, понуђач мора исте отклонити, најкасније у року од 1 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији. У случају трајних оштећења добара приликом извршења услуге, понуђач је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности услуге.
За квалитет испоручених добара понуђач даје гаранције од минимум 6 месеци рачунајући од дана потписивања записника о квантитативној и квалитативној примопредаји којим је констатовано да је испорука извршена (минимум 6 месеци

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ „LUMINA“

ФОРМАТ 16 X 23 цм
ОБИМ 128 страна + корице са клапнама
ШТАМПА корице 4 + 0 боја + пластика сјајна табаци 1 + 1
ХАРТИЈА биндекот 250 г табаци офсетна 100 г
ПОВЕЗ броширано,лепљено у корице,шлајфнирано појединачно,лепљење адресе
ПРИПРЕМА НИУ »ЛИБЕРТАТЕА« –
ТИРАЖ 180 примерака по броју (4 излажења)
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ „LUMINA“

Рок извршења (штампање и испорука ) за наведене количине по броју : 3 – 6 календарских дана од дана пријема припреме за штампу
Место испоруке: на адресу Наручиоца.
Привредни субјект је је иксључиво одговоран за испоруку тражене количине примерака,без обзира
на начин испоруке. Привредни субјект гарантује за тражени квалитет услуге.
Рок плаћања: 45 дана од дана испоставе фактуре од стране привредног субјекта
Наручилац доставља готову припрему у електронском облику и све што је неопходно за реализацију предметне услуге
У случају промене дана изласка због државног или верског празника на снагу ступа писмени договор о промени распореда слања на обострано задовољство.
Испорука материјала се врши сукцесивно, Динамику извршења услуга одређује Наручиоц писаним захтевом (укључујући е-маил)
Наручилац је техничком спецификацијом утврдио ниво квалитета услуга који жели да обезбеди овом јавном набавком. Контрола извршених услуга се врши приликом примопредаје, од стране представника Корисника услуге, оценом да ли извршене услуге испуњавају уговорени квалитет. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга, понуђач мора исте отклонити, најкасније у року од 1 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији. У случају трајних оштећења добара приликом извршења услуге, понуђач је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности услуге.
За квалитет испоручених добара понуђач даје гаранције од минимум 6 месеци рачунајући од дана потписивања записника о квантитативној и квалитативној примопредаји којим је констатовано да је испорука извршена (минимум 6 месеци

NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „LIBERTATEA”
PIB: 101818894
ŽARKA ZRENJANINA BR.7
26000 PANČEVO
Republika Srbija
Datum: 31.03.2021
Broj: 84-2
Na osnovu člana 146. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19), naručilac donosi,
ODLUKA O DODELI UGOVORA
Naručilac: NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „LIBERTATEA”
Referentni broj: 01/2021
Naziv nabavke: Usluge štampanja časopisa i novina
Broj oglasa na Portalu javnih nabavki: 2021/S F02-0007581
Vrsta ugovora 0 Radovi 0 Dobra 1 Usluge
Glavna CPV oznaka: 79820000
Naziv predmeta / partije: ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku
Procenjena vrednost predmeta / partije (bez PDV-a): 2.272.727,27 Valuta: RSD
Ugovor se dodeljuje privrednom subjektu:
D.o.o. Magyar Szo Kft., Novi Sad, 102033806, Vojvode Mišića 1, Novi Sad, 21000, Srbija

Vrednost ugovora (bez PDV): 2.221.440,00
Vrednost ugovora (sa PDV): 2.443.584,00
Valuta: RSD

OBRAZLOŽENJE

Podaci o postupku
Naziv postupka Usluge štampanja časopisa i novina
Ref. broj 01/2021
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju 84, 12.03.2021
Procenjena vrednost 2.860.000,00
Tehnika
CPV 79820000-Usluge u vezi sa štampanjem
Kratak opis nabavke Usluge štampanja časopisa i novina
Podeljen u partije DA
Broj oglasa 2021/S F02-0007581
Vrsta oglasa Javni poziv
Objavljeno 17.03.2021
Rok za podnošenje 26.03.2021 11:00:00

Članovi komisije za javnu nabavku
Ime i prezime
Srđan Krampa
Valentin Mik
Danuc Mata

Podaci o predmetu / partijama
Broj partije 1
Naziv partije ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku
Procenjena vrednost 2.272.727,27
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu Cene

Zahtevi nabavke
Naziv zahteva
Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano da je isporuka izvršena

Podaci o otvaranju
Datum i vreme otvaranja: 26.03.2021 11:00:00
Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 26.03.2021 11:01:17
Broj partije 1
Naziv partije ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku
Broj pristiglih ponuda / prijava 2

Ponuđač Oblik ponude Oznaka / broj ponude Podizvođači Datum i vreme podnošenja
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KOMAZEC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU INĐIJA, Kralja Petra I, bb, 22320, Inđija, Srbija Samostalno 65/21 NE 17.3.2021. 10:52:24
D.o.o. Magyar Szo Kft., Novi Sad, Vojvode Mišića 1, 21000, Novi Sad, Srbija Samostalno 02/2021 NE 25.3.2021. 13:05:48

Analitički prikaz podnetih ponuda
Broj partije : 1
Naziv partije: ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano da je isporuka izvršena [meseci ] Rok i način plaćanja Rok važenja ponude
D.o.o. Magyar Szo Kft., Novi Sad 2221440.00 2443584.00 RSD 12.00 45 dana od dana prijema fakture 60
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KOMAZEC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU INĐIJA 4992000.00 5491200.00 RSD 6.00 45 dana na t-r 30

Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki
Broj partije : 1
Naziv partije: ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano da je isporuka izvršena [meseci ] Rok i način plaćanja Rok važenja ponude
D.o.o. Magyar Szo Kft., Novi Sad 2221440.00 2443584.00 RSD 12.00 45 dana od dana prijema fakture 60
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KOMAZEC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU INĐIJA 4992000.00 5491200.00 RSD 6.00 45 dana na t-r 30

Stručna ocena
Broj partije 1
Naziv partije ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku

Ponuđač Prihvatljivo Odbijeno ili se ne razmatra Iznos Iznos (sa PDV) Valuta
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KOMAZEC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU INĐIJA NE DA 4.992.000,00 5.491.200,00 RSD
Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja: Ponuđena cena prelazi procenjenu vrednost za predmetnu partiju.
Razlog za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:
ponuda prelazi iznos procenjene vrednosti predmeta javne nabavke ili raspoloživih sredstava
D.o.o. Magyar Szo Kft., Novi Sad DA NE 2.221.440,00 2.443.584,00 RSD

Broj partije 1
Naziv partije ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku
Ugovor će se dodeliti DA
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete
Dodatni podaci / Napomena

Ponuđač Rang Obrazloženje ranga Izabire se
D.o.o. Magyar Szo Kft., Novi Sad 1 Cena ponude: 2.221.440,00 RSD DA

Obrazloženje izbora
Nakon stručne ocene ponuda,izabrana je ponuda predmetnog ponuđača.

Nakon stručne ocene ponuda,izabrana je ponuda predmetnog ponuđača.
Uputstvo o pravom sredstvu:
Protiv ove odluke, ponuđač može da podnese zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19)

NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „LIBERTATEA”
PIB: 101818894
ŽARKA ZRENJANINA BR.7
26000 PANČEVO
Republika Srbija
Datum: 31.03.2021
Broj: 84-3
Na osnovu člana 146. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19), naručilac donosi,
ODLUKA O DODELI UGOVORA
Naručilac: NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „LIBERTATEA”
Referentni broj: 01/2021
Naziv nabavke: Usluge štampanja časopisa i novina
Broj oglasa na Portalu javnih nabavki: 2021/S F02-0007581
Vrsta ugovora 0 Radovi 0 Dobra 1 Usluge
Glavna CPV oznaka: 79820000
Naziv predmeta / partije: Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku
Procenjena vrednost predmeta / partije (bez PDV-a): 272.727,27 Valuta: RSD
Ugovor se dodeljuje privrednom subjektu:
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD, 105007638, ATANASIJA PULJE, 22, Beograd (Zemun), 11080, Srbija

Vrednost ugovora (bez PDV): 277.560,00
Vrednost ugovora (sa PDV): 305.316,00
Valuta: RSD

OBRAZLOŽENJE

Podaci o postupku
Naziv postupka Usluge štampanja časopisa i novina
Ref. broj 01/2021
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju 84, 12.03.2021
Procenjena vrednost 2.860.000,00
Tehnika
CPV 79820000-Usluge u vezi sa štampanjem
Kratak opis nabavke Usluge štampanja časopisa i novina
Podeljen u partije DA
Broj oglasa 2021/S F02-0007581
Vrsta oglasa Javni poziv
Objavljeno 17.03.2021
Rok za podnošenje 26.03.2021 11:00:00

Članovi komisije za javnu nabavku
Ime i prezime
Srđan Krampa
Valentin Mik
Danuc Mata

Podaci o predmetu / partijama
Broj partije 2
Naziv partije Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku
Procenjena vrednost 272.727,27
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu Cene

Zahtevi nabavke
Naziv zahteva
Rok izvršenja (štampanje i isporuka ) računajući od dana prijema pripreme za štampu
Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano da je isporuka izvršena

Podaci o otvaranju
Datum i vreme otvaranja: 26.03.2021 11:00:00
Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 26.03.2021 11:01:17
Broj partije 2
Naziv partije Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku
Broj pristiglih ponuda / prijava 5

Ponuđač Oblik ponude Oznaka / broj ponude Podizvođači Datum i vreme podnošenja
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD, ATANASIJA PULJE, 22, 11080, Beograd (Zemun), Srbija Samostalno 74 NE 22.3.2021. 13:45:55
SAJNOS DOO NOVI SAD, Momčila Tapavice, 2, 21000, Novi Sad, Srbija Samostalno 1059-21/2 NE 22.3.2021. 14:25:49
FUTURA DOO NOVI SAD, Dr Nikole Krstića, 8, 21000, Novi Sad, Srbija Samostalno 0326-2/21 NE 25.3.2021. 12:07:41
JP SLUŽBENI GLASNIK, JOVANA RISTIĆA, 1, 11000, Beograd (Savski Venac), Srbija Samostalno 07-2914 od 24.03.2021. NE 25.3.2021. 14:08:05
PREDUZEĆE ZA GRAFIČKU, IZDAVAČKU I TRGOVINSKU DELATNOST GRAFIKA GALEB DOO, NIŠ, MATEJEVAČKI PUT BR.13, 18000, NIŠ, Srbija Samostalno 019 NE 26.3.2021. 09:28:23

Analitički prikaz podnetih ponuda
Broj partije : 2
Naziv partije: Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano da je isporuka izvršena [meseci ] Rok i način plaćanja Rok izvršenja (štampanje i isporuka ) računajući od dana prijema pripreme za štampu [dani ] Rok važenja ponude
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD 277560.00 305316.00 RSD 6.00 45 dana uplatom na račun ponuđača 6.00 30
FUTURA DOO NOVI SAD 301500.00 331650.00 RSD 6.00 45 dana od dana prijema nesporne, ispravne i overene fakture, uplatom na račun ponuđača 6.00 30
JP SLUŽBENI GLASNIK 283680.00 312048.00 RSD 6.00 45 dana, odlozeno 6.00 30
PREDUZEĆE ZA GRAFIČKU, IZDAVAČKU I TRGOVINSKU DELATNOST GRAFIKA GALEB DOO, NIŠ 382500.00 420750.00 RSD 6.00 45 dana od dana prijema ispravne fakture, uplatom na račun ponuđača. 5.00 30
SAJNOS DOO NOVI SAD 292500.00 321750.00 RSD 6.00 45 dana po fakturi 6.00 45

Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki
Broj partije : 2
Naziv partije: Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano da je isporuka izvršena [meseci ] Rok i način plaćanja Rok izvršenja (štampanje i isporuka ) računajući od dana prijema pripreme za štampu [dani ] Rok važenja ponude
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD 277560.00 305316.00 RSD 6.00 45 dana uplatom na račun ponuđača 6.00 30
FUTURA DOO NOVI SAD 301500.00 331650.00 RSD 6.00 45 dana od dana prijema nesporne, ispravne i overene fakture, uplatom na račun ponuđača 6.00 30
JP SLUŽBENI GLASNIK 283680.00 312048.00 RSD 6.00 45 dana, odlozeno 6.00 30
PREDUZEĆE ZA GRAFIČKU, IZDAVAČKU I TRGOVINSKU DELATNOST GRAFIKA GALEB DOO, NIŠ 382500.00 420750.00 RSD 6.00 45 dana od dana prijema ispravne fakture, uplatom na račun ponuđača. 5.00 30
SAJNOS DOO NOVI SAD 292500.00 321750.00 RSD 6.00 45 dana po fakturi 6.00 45

Stručna ocena
Broj partije 2
Naziv partije Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku

Ponuđač Prihvatljivo Odbijeno ili se ne razmatra Iznos Iznos (sa PDV) Valuta
JP SLUŽBENI GLASNIK DA NE 283.680,00 312.048,00 RSD
SAJNOS DOO NOVI SAD DA NE 292.500,00 321.750,00 RSD
FUTURA DOO NOVI SAD DA NE 301.500,00 331.650,00 RSD
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD DA NE 277.560,00 305.316,00 RSD
PREDUZEĆE ZA GRAFIČKU, IZDAVAČKU I TRGOVINSKU DELATNOST GRAFIKA GALEB DOO, NIŠ DA NE 382.500,00 420.750,00 RSD

Broj partije 2
Naziv partije Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku
Ugovor će se dodeliti DA
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete
Dodatni podaci / Napomena

Ponuđač Rang Obrazloženje ranga Izabire se
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD 1 Cena ponude: 277.560,00 RSD DA
JP SLUŽBENI GLASNIK 2 Cena ponude: 283.680,00 RSD NE
SAJNOS DOO NOVI SAD 3 Cena ponude: 292.500,00 RSD NE
FUTURA DOO NOVI SAD 4 Cena ponude: 301.500,00 RSD NE
PREDUZEĆE ZA GRAFIČKU, IZDAVAČKU I TRGOVINSKU DELATNOST GRAFIKA GALEB DOO, NIŠ 5 Cena ponude: 382.500,00 RSD NE

Obrazloženje izbora
Primenom kriterijuma cene izabrana je ponuda predmetnog ponuđača

Primenom kriterijuma cene izabrana je ponuda predmetnog ponuđača.Naručilac je prihvatio ponudu koja prelazi procenjenu vrednost predmetne partije.
Uputstvo o pravom sredstvu:
Protiv ove odluke, ponuđač može da podnese zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19)

NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „LIBERTATEA”
PIB: 101818894
ŽARKA ZRENJANINA BR.7
26000 PANČEVO
Republika Srbija
Datum: 31.03.2021
Broj: 84-4
Na osnovu člana 146. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19), naručilac donosi,
ODLUKA O DODELI UGOVORA
Naručilac: NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „LIBERTATEA”
Referentni broj: 01/2021
Naziv nabavke: Usluge štampanja časopisa i novina
Broj oglasa na Portalu javnih nabavki: 2021/S F02-0007581
Vrsta ugovora 0 Radovi 0 Dobra 1 Usluge
Glavna CPV oznaka: 79820000
Naziv predmeta / partije: Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku
Procenjena vrednost predmeta / partije (bez PDV-a): 241.818,18 Valuta: RSD
Ugovor se dodeljuje privrednom subjektu:
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD, 105007638, ATANASIJA PULJE, 22, Beograd (Zemun), 11080, Srbija

Vrednost ugovora (bez PDV): 299.750,00
Vrednost ugovora (sa PDV): 329.725,00
Valuta: RSD

OBRAZLOŽENJE

Podaci o postupku
Naziv postupka Usluge štampanja časopisa i novina
Ref. broj 01/2021
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju 84, 12.03.2021
Procenjena vrednost 2.860.000,00
Tehnika
CPV 79820000-Usluge u vezi sa štampanjem
Kratak opis nabavke Usluge štampanja časopisa i novina
Podeljen u partije DA
Broj oglasa 2021/S F02-0007581
Vrsta oglasa Javni poziv
Objavljeno 17.03.2021
Rok za podnošenje 26.03.2021 11:00:00

Članovi komisije za javnu nabavku
Ime i prezime
Srđan Krampa
Valentin Mik
Danuc Mata

Podaci o predmetu / partijama
Broj partije 3
Naziv partije Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku
Procenjena vrednost 241.818,18
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu Cene

Zahtevi nabavke
Naziv zahteva
Rok izvršenja (štampanje i isporuka ) računajući od dana prijema pripreme za štampu
Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano da je isporuka izvršena

Podaci o otvaranju
Datum i vreme otvaranja: 26.03.2021 11:00:00
Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 26.03.2021 11:01:17
Broj partije 3
Naziv partije Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku
Broj pristiglih ponuda / prijava 5

Ponuđač Oblik ponude Oznaka / broj ponude Podizvođači Datum i vreme podnošenja
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD, ATANASIJA PULJE, 22, 11080, Beograd (Zemun), Srbija Samostalno 75 NE 22.3.2021. 13:45:55
SAJNOS DOO NOVI SAD, Momčila Tapavice, 2, 21000, Novi Sad, Srbija Samostalno 1059-21/3 NE 22.3.2021. 14:25:49
FUTURA DOO NOVI SAD, Dr Nikole Krstića, 8, 21000, Novi Sad, Srbija Samostalno 0326-3/21 NE 25.3.2021. 12:07:41
JP SLUŽBENI GLASNIK, JOVANA RISTIĆA, 1, 11000, Beograd (Savski Venac), Srbija Samostalno 07-2914/1 od 24.03.2021. NE 25.3.2021. 14:10:00
PREDUZEĆE ZA GRAFIČKU, IZDAVAČKU I TRGOVINSKU DELATNOST GRAFIKA GALEB DOO, NIŠ, MATEJEVAČKI PUT BR.13, 18000, NIŠ, Srbija Samostalno 019 NE 26.3.2021. 09:28:23

Analitički prikaz podnetih ponuda
Broj partije : 3
Naziv partije: Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano da je isporuka izvršena [meseci ] Rok i način plaćanja Rok izvršenja (štampanje i isporuka ) računajući od dana prijema pripreme za štampu [dani ] Rok važenja ponude
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD 299750.00 329725.00 RSD 6.00 45 dana uplatom na račun ponuđača 6.00 30
FUTURA DOO NOVI SAD 338250.00 372075.00 RSD 6.00 45 dana od dana prijema nesporne, ispravne i overene fakture, uplatom na račun ponuđača 6.00 30
JP SLUŽBENI GLASNIK 303600.00 333960.00 RSD 6.00 45 dana, odlozeno 6.00 30
PREDUZEĆE ZA GRAFIČKU, IZDAVAČKU I TRGOVINSKU DELATNOST GRAFIKA GALEB DOO, NIŠ 385000.00 423500.00 RSD 6.00 45 dana od dana prijema ispravne fakture, uplatom na račun ponuđača. 5.00 30
SAJNOS DOO NOVI SAD 328900.00 361790.00 RSD 6.00 45 dana po fakturi 6.00 45

Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki
Broj partije : 3
Naziv partije: Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano da je isporuka izvršena [meseci ] Rok i način plaćanja Rok izvršenja (štampanje i isporuka ) računajući od dana prijema pripreme za štampu [dani ] Rok važenja ponude
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD 299750.00 329725.00 RSD 6.00 45 dana uplatom na račun ponuđača 6.00 30
FUTURA DOO NOVI SAD 338250.00 372075.00 RSD 6.00 45 dana od dana prijema nesporne, ispravne i overene fakture, uplatom na račun ponuđača 6.00 30
JP SLUŽBENI GLASNIK 303600.00 333960.00 RSD 6.00 45 dana, odlozeno 6.00 30
PREDUZEĆE ZA GRAFIČKU, IZDAVAČKU I TRGOVINSKU DELATNOST GRAFIKA GALEB DOO, NIŠ 385000.00 423500.00 RSD 6.00 45 dana od dana prijema ispravne fakture, uplatom na račun ponuđača. 5.00 30
SAJNOS DOO NOVI SAD 328900.00 361790.00 RSD 6.00 45 dana po fakturi 6.00 45

Stručna ocena
Broj partije 3
Naziv partije Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku

Ponuđač Prihvatljivo Odbijeno ili se ne razmatra Iznos Iznos (sa PDV) Valuta
FUTURA DOO NOVI SAD DA NE 338.250,00 372.075,00 RSD
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD DA NE 299.750,00 329.725,00 RSD
PREDUZEĆE ZA GRAFIČKU, IZDAVAČKU I TRGOVINSKU DELATNOST GRAFIKA GALEB DOO, NIŠ DA NE 385.000,00 423.500,00 RSD
SAJNOS DOO NOVI SAD DA NE 328.900,00 361.790,00 RSD
JP SLUŽBENI GLASNIK DA NE 303.600,00 333.960,00 RSD

Broj partije 3
Naziv partije Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku
Ugovor će se dodeliti DA
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete
Dodatni podaci / Napomena

Ponuđač Rang Obrazloženje ranga Izabire se
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD 1 Cena ponude: 299.750,00 RSD DA
JP SLUŽBENI GLASNIK 2 Cena ponude: 303.600,00 RSD NE
SAJNOS DOO NOVI SAD 3 Cena ponude: 328.900,00 RSD NE
FUTURA DOO NOVI SAD 4 Cena ponude: 338.250,00 RSD NE
PREDUZEĆE ZA GRAFIČKU, IZDAVAČKU I TRGOVINSKU DELATNOST GRAFIKA GALEB DOO, NIŠ 5 Cena ponude: 385.000,00 RSD NE

Obrazloženje izbora
Primenom kriterijuma cene izabrana je ponuda predmetnog ponuđača

Primenom kriterijuma cene izabrana je ponuda predmetnog ponuđača .Naručilac je prihvatio ponudu koja prelazi procenjenu vrednost predmetne partije.
Uputstvo o pravom sredstvu:
Protiv ove odluke, ponuđač može da podnese zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19)

 

NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „LIBERTATEA”
PIB: 101818894
ŽARKA ZRENJANINA BR.7
26000 PANČEVO
Republika Srbija
Datum: 31.03.2021
Broj: 84-5
Na osnovu člana 146. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19), naručilac donosi,
ODLUKA O DODELI UGOVORA
Naručilac: NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „LIBERTATEA”
Referentni broj: 01/2021
Naziv nabavke: Usluge štampanja časopisa i novina
Broj oglasa na Portalu javnih nabavki: 2021/S F02-0007581
Vrsta ugovora 0 Radovi 0 Dobra 1 Usluge
Glavna CPV oznaka: 79820000
Naziv predmeta / partije: Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku
Procenjena vrednost predmeta / partije (bez PDV-a): 72.727,27 Valuta: RSD
Ugovor se dodeljuje privrednom subjektu:
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD, 105007638, ATANASIJA PULJE, 22, Beograd (Zemun), 11080, Srbija

Vrednost ugovora (bez PDV): 92.728,80
Vrednost ugovora (sa PDV): 102.001,68
Valuta: RSD

OBRAZLOŽENJE

Podaci o postupku
Naziv postupka Usluge štampanja časopisa i novina
Ref. broj 01/2021
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju 84, 12.03.2021
Procenjena vrednost 2.860.000,00
Tehnika
CPV 79820000-Usluge u vezi sa štampanjem
Kratak opis nabavke Usluge štampanja časopisa i novina
Podeljen u partije DA
Broj oglasa 2021/S F02-0007581
Vrsta oglasa Javni poziv
Objavljeno 17.03.2021
Rok za podnošenje 26.03.2021 11:00:00

Članovi komisije za javnu nabavku
Ime i prezime
Srđan Krampa
Valentin Mik
Danuc Mata

Podaci o predmetu / partijama
Broj partije 4
Naziv partije Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku
Procenjena vrednost 72.727,27
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu Cene

Zahtevi nabavke
Naziv zahteva
Rok izvršenja (štampanje i isporuka ) računajući od dana prijema pripreme za štampu
Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano da je isporuka izvršena

Podaci o otvaranju
Datum i vreme otvaranja: 26.03.2021 11:00:00
Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 26.03.2021 11:01:17
Broj partije 4
Naziv partije Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku
Broj pristiglih ponuda / prijava 5

Ponuđač Oblik ponude Oznaka / broj ponude Podizvođači Datum i vreme podnošenja
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD, ATANASIJA PULJE, 22, 11080, Beograd (Zemun), Srbija Samostalno 76 NE 22.3.2021. 13:45:55
SAJNOS DOO NOVI SAD, Momčila Tapavice, 2, 21000, Novi Sad, Srbija Samostalno 1059-21/4 NE 22.3.2021. 14:25:49
FUTURA DOO NOVI SAD, Dr Nikole Krstića, 8, 21000, Novi Sad, Srbija Samostalno 0326-4/21 NE 25.3.2021. 12:07:41
JP SLUŽBENI GLASNIK, JOVANA RISTIĆA, 1, 11000, Beograd (Savski Venac), Srbija Samostalno 07-2914/2 od 24.03.2021. NE 25.3.2021. 14:11:59
PREDUZEĆE ZA GRAFIČKU, IZDAVAČKU I TRGOVINSKU DELATNOST GRAFIKA GALEB DOO, NIŠ, MATEJEVAČKI PUT BR.13, 18000, NIŠ, Srbija Samostalno 019 NE 26.3.2021. 09:28:23

Analitički prikaz podnetih ponuda
Broj partije : 4
Naziv partije: Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano da je isporuka izvršena [meseci ] Rok i način plaćanja Rok izvršenja (štampanje i isporuka ) računajući od dana prijema pripreme za štampu [dani ] Rok važenja ponude
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD 92728.80 102001.68 RSD 6.00 45 dana uplatom na račun ponuđača 6.00 30
FUTURA DOO NOVI SAD 105120.00 115632.00 RSD 6.00 45 dana od dana prijema nesporne, ispravne i overene fakture, uplatom na račun ponuđača 6.00 30
JP SLUŽBENI GLASNIK 117806.40 129587.04 RSD 6.00 45 dana, odlozeno 6.00 30
PREDUZEĆE ZA GRAFIČKU, IZDAVAČKU I TRGOVINSKU DELATNOST GRAFIKA GALEB DOO, NIŠ 135360.00 148896.00 RSD 6.00 45 dana od dana prijema ispravne fakture, uplatom na račun ponuđača. 5.00 30
SAJNOS DOO NOVI SAD 115560.00 127116.00 RSD 6.00 45 dana po fakturi 6.00 45

Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki
Broj partije : 4
Naziv partije: Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Garancija računajući od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kojim je konstatovano da je isporuka izvršena [meseci ] Rok i način plaćanja Rok izvršenja (štampanje i isporuka ) računajući od dana prijema pripreme za štampu [dani ] Rok važenja ponude
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD 92728.80 102001.68 RSD 6.00 45 dana uplatom na račun ponuđača 6.00 30
FUTURA DOO NOVI SAD 105120.00 115632.00 RSD 6.00 45 dana od dana prijema nesporne, ispravne i overene fakture, uplatom na račun ponuđača 6.00 30
JP SLUŽBENI GLASNIK 117806.40 129587.04 RSD 6.00 45 dana, odlozeno 6.00 30
PREDUZEĆE ZA GRAFIČKU, IZDAVAČKU I TRGOVINSKU DELATNOST GRAFIKA GALEB DOO, NIŠ 135360.00 148896.00 RSD 6.00 45 dana od dana prijema ispravne fakture, uplatom na račun ponuđača. 5.00 30
SAJNOS DOO NOVI SAD 115560.00 127116.00 RSD 6.00 45 dana po fakturi 6.00 45

Stručna ocena
Broj partije 4
Naziv partije Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku

Ponuđač Prihvatljivo Odbijeno ili se ne razmatra Iznos Iznos (sa PDV) Valuta
SAJNOS DOO NOVI SAD DA NE 115.560,00 127.116,00 RSD
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD DA NE 92.728,80 102.001,68 RSD
JP SLUŽBENI GLASNIK DA NE 117.806,40 129.587,04 RSD
FUTURA DOO NOVI SAD DA NE 105.120,00 115.632,00 RSD
PREDUZEĆE ZA GRAFIČKU, IZDAVAČKU I TRGOVINSKU DELATNOST GRAFIKA GALEB DOO, NIŠ DA NE 135.360,00 148.896,00 RSD

Broj partije 4
Naziv partije Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku
Ugovor će se dodeliti DA
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete
Dodatni podaci / Napomena

Ponuđač Rang Obrazloženje ranga Izabire se
BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD 1 Cena ponude: 92.728,80 RSD DA
FUTURA DOO NOVI SAD 2 Cena ponude: 105.120,00 RSD NE
SAJNOS DOO NOVI SAD 3 Cena ponude: 115.560,00 RSD NE
JP SLUŽBENI GLASNIK 4 Cena ponude: 117.806,40 RSD NE
PREDUZEĆE ZA GRAFIČKU, IZDAVAČKU I TRGOVINSKU DELATNOST GRAFIKA GALEB DOO, NIŠ 5 Cena ponude: 135.360,00 RSD NE

Obrazloženje izbora
Primenom kriterijuma cene izabrana je ponuda predmetnog ponuđača

Primenom kriterijuma cene izabrana je ponuda predmetnog ponuđača.Naručilac je prihvatio ponudu koja prelazi procenjenu vrednost predmetne partije
Uputstvo o pravom sredstvu:
Protiv ove odluke, ponuđač može da podnese zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19)