Achiziții publice

Obaveštenje o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka
JAVNI NARUČILAC
Ovo obaveštenje odnosi se na: Zaključenje ugovora o javnoj nabavci Zaključenje okvirnog sporazuma
Zaključenje ugovora na osnovu okvirnog sporazuma / sistema dinamične nabavke
Okončanje sistema dinamične nabavke Obustavu ili poništenje postupka

Odeljak I: Javni naručilac
I.1) Naziv i adrese (molimo navedite sve javne naručioce odgovorne za postupak)

Naziv: NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA „LIBERTATEA”
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101818894
Adresa: ŽARKA ZRENJANINA BR.7
Mesto: PANČEVO NSTJ oznaka: RS122
Poštanski broj: 26000 Država: Srbija
Osoba za kontakt: marinel petrika Telefon: +381 606050625
Elektronska pošta: marinel98406@yahoo.com
Faks:
Internet stranica(-e):
Glavna stranica: www.libertatea.rs
Stranica profila naručioca:

I.2) Centralizovana ili zajednička javna nabavka

Nabavku zajednički sprovodi više naručilaca
U slučaju nabavke naručioca u koju su uključeni naručioci iz država članica Evropske unije – navesti primenjiv nacionalni propis o javnim nabavkama:
Nabavku sprovodi telo za centralizovane javne nabavke

I.4) Vrsta javnog naručioca

Ministarstvo ili drugi državni organi, uključujući Pokrajinska ili lokalna agencija/kancelarija njihove područne ili lokalne jedinice

Javna agencija/kancelarija Pravna lica osnovana u cilju zadovoljavanja potreba u opštem interesu

Organi autonomne pokrajine ili organi jedinice Druga vrsta: lokalne samouprave

I.5) Osnovna delatnost

Opšte javne usluge Stambene i komunalne delatnosti

Odbrana Socijalna zaštita

Javni red i mir Rekreacija, kultura i religija

Zaštita životne sredine Prosveta

Privreda i finansije Druga delatnost: informisanje

Zdravstvo

Odeljak II: Predmet
II.1) Predmet nabavke

II.1.1) Naziv: Usluge štampanja časopisa i novina Referentni broj: 01/2021
II.1.2) Glavna CPV oznaka: 79820000 – Usluge u vezi sa štampanjem Dodatna CPV oznaka:
II.1.3) Vrsta predmeta nabavke  Radovi  Dobra  Usluge
II.1.4) Kratak opis:
Usluge štampanja časopisa i novina
II.1.6) Podaci o partijama
Ovaj predmet nabavke je oblikovan u više partija  da
ne
II.1.7) Ukupna vrednost nabavke (bez PDV-a)
Vrednost: 2.891.478,80 Valuta: RSD
(Molimo unesite konačnu ukupnu vrednost javne nabavke. Podatke o pojedinim ugovorima unesite u Odeljak V.) (za okvirne sporazume – ukupna maksimalna vrednost za njihovo ukupno trajanje)
(za sisteme dinamične nabavke – vrednost ugovora koja nije već uključena u prethodna obaveštenja o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka)
(za ugovore na osnovu okvirnih sporazuma, ako je to potrebno – vrednost ugovora koja nije već uključena u prethodna obaveštenja o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka)

II.2) Opis

II.2.1) Naziv: ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku Partija broj: 1
II.2.2) Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka: Dodatna CPV oznaka:
II.2.3) Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS122
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Adrese pretplatnika nedeljnika i adresa Naručioca
II.2.4) Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na rumunskom jeziku
II.2.5) Kriterijumi za dodelu ugovora
Ispod navedeni kriterijumi
Kriterijum kvaliteta – Naziv: Ponder:

Kriterijum troška – Naziv: Ponder:

Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci
II.2.11) Podaci o opcijama
Opcije  da  ne
Opis opcija:
II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije  da  ne Identifikacija projekta:
II.2.14) Dodatni podaci:

II.2.1) Naziv: Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku Partija broj: 2

II.2.2) Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka: Dodatna CPV oznaka:
II.2.3) Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS122
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Adresa Naručioca
II.2.4) Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na rumunskom jeziku
II.2.5) Kriterijumi za dodelu ugovora
Ispod navedeni kriterijumi
Kriterijum kvaliteta – Naziv: Ponder:

Kriterijum troška – Naziv: Ponder:

Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci
II.2.11) Podaci o opcijama
Opcije  da  ne
Opis opcija:
II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije  da  ne Identifikacija projekta:
II.2.14) Dodatni podaci:

II.2.1) Naziv: Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku Partija broj: 3
II.2.2) Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka: Dodatna CPV oznaka:
II.2.3) Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS122
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Adresa Naručioca
II.2.4) Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
Štampanje časopisa
»BUCURIA COPIILOR« na rumunskom jeziku
II.2.5) Kriterijumi za dodelu ugovora
Ispod navedeni kriterijumi
Kriterijum kvaliteta – Naziv: Ponder:

Kriterijum troška – Naziv: Ponder:

Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci

II.2.11) Podaci o opcijama
Opcije  da  ne
Opis opcija:
II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije  da  ne Identifikacija projekta:
II.2.14) Dodatni podaci:

II.2.1) Naziv: Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku Partija broj: 4
II.2.2) Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka: Dodatna CPV oznaka:
II.2.3) Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS122
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Adresa Naručioca
II.2.4) Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na rumunskom jeziku
II.2.5) Kriterijumi za dodelu ugovora
Ispod navedeni kriterijumi
Kriterijum kvaliteta – Naziv: Ponder:

Kriterijum troška – Naziv: Ponder:

Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci
II.2.11) Podaci o opcijama
Opcije  da  ne
Opis opcija:
II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije  da  ne Identifikacija projekta:
II.2.14) Dodatni podaci:

Odeljak IV: Postupak
IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka
Otvoreni postupak Restriktivni postupak
Konkurentni postupak sa pregovaranjem Konkurentni dijalog
Partnerstvo za inovacije
Dodela ugovora bez objavljivanja javnog poziva u slučajevima navedenima u nastavku (molimo popuniti Prilog D1)
Korišćenje kraćeg roka iz razloga opravdane hitnosti (samo u slučaju otvorenog postupka, restriktivnog postupka, ili konkurentnog postupka sa pregovaranjem)
Obrazloženje:
IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili sistemu dinamične nabavke Nabavka uključuje uspostavljanje okvirnog sporazuma Uspostavljen je sistem dinamične nabavke
IV.1.6) Podaci o elektronskoj licitaciji
Bila je sprovedena elektronska licitacija

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodno objavljeni oglasi u vezi sa ovim postupkom
Broj oglasa na Portalu javnih nabavki: 2021/S F02-0007581
(jedno od sledećeg: Javni poziv, Obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, Obaveštenje za dobrovoljnu prethodnu transparentnost)
IV.2.8) Podaci o okončanju sistema dinamične nabavke
Obaveštenje uključuje okončanje sistema dinamične nabavke koje je objavljeno u gore pomenutom javnom pozivu

Odeljak V: Dodela ugovora
Ugovor br.: 114 Partija br.: 1 Naziv: ŠTAMPANJE NOVINA – NEDELJNIK»LIBERTATEA na
rumunskom jeziku

Ugovor / ugovor za partiju je dodeljen  da
V.1) Podaci o nedodeljivanju ugovora

ne

Ugovor / ugovor za partiju nije dodelјen
Nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prijava Sve ponude su neprihvatljive
Drugi razlog za obustavu postupka (molimo navedite razlog pozivom na član 147. stav 1. Zakona o javnim nabavkama) ili poništenje postupka (molimo navedite razloge zbog kojih je postupak poništen)

V.2) Dodela ugovora

V.2.1) Datum zaključenja ugovora: 13.04.2021 Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
Trajanje u mesecima: 12 ili Trajanje u danima:
ili Početak:
/ Završetak:
V.2.2) Podaci o ponudama
Broj primljenih ponuda: 2
Broj primljenih ponuda od privrednih subjekata koji su mikro, mala i srednja pravna lica ili preduzetnici: 0 Broj primljenih ponuda od ponuđača iz država članica EU: 0
Broj primljenih ponuda od ponuđača iz država koje nisu članice EU: 2 Broj ponuda primljenih elektronskim sredstvima: 2
Ugovor je dodeljen grupi privrednih subjekata  da  ne
V.2.3) Naziv i adresa ugovarača
Naziv: D.o.o. Magyar Szo Kft., Novi Sad Poreski identifikacioni broj (PIB): 102033806
Adresa: Vojvode Mišića 1
Mesto: Novi Sad NSTJ oznaka: RS123 Poštanski broj: 21000 Država: Srbija
Elektronska pošta: kalocsai@magyarszo.rs
Telefon: +381 457700
Internet stranica: www.magyarszo.rs
Faks:
Ugovarač je mikro, malo ili srednje pravno lice ili preduzetnik  da  ne
V.2.4) Podaci o vrednosti ugovora/partije (bez PDV-a)
Početna procenjena ukupna vrednost ugovora/partije: 2.272.727,27 Valuta: RSD
(za okvirne sporazume ili sisteme dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupno trajanje ove partije)
Ukupna vrednost ugovora/partije: 2.221.440,00 Valuta: RSD
(za okvirne sporazume – ukupna maksimalna vrednost za ovu partiju)
(za sistem dinamične nabavke – vrednost ugovora za ovu partiju koja nije uključena u prethodna obaveštenja o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka)
(za ugovore na osnovu okvirnih sporazuma, ako je to potrebno – vrednost ugovora za ovu partiju koja nije uključena u prethodna obaveštenja o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka)

V.2.5) Podaci o podizvođenju
Deo ugovora biće poveren podizvođaču
Vrednost ili dеo ugovora koji će biti poveren podizvođaču
Vrednost bez PDV-a: Valuta: RSD Deo:
Kratak opis dela ugovora koji će biti poveren podizvođaču:

Ugovor br.: 117 Partija br.: 2 Naziv: Partija 2 : Štampanje časopisa„TINERETEA“na
rumunskom jeziku

Ugovor / ugovor za partiju je dodeljen  da
V.1) Podaci o nedodeljivanju ugovora

ne

Ugovor / ugovor za partiju nije dodelјen
Nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prijava Sve ponude su neprihvatljive
Drugi razlog za obustavu postupka (molimo navedite razlog pozivom na član 147. stav 1. Zakona o javnim nabavkama) ili poništenje postupka (molimo navedite razloge zbog kojih je postupak poništen)

V.2) Dodela ugovora

V.2.1) Datum zaključenja ugovora: 16.04.2021 Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
Trajanje u mesecima: 12 ili Trajanje u danima:
ili Početak:
/ Završetak:
V.2.2) Podaci o ponudama
Broj primljenih ponuda: 5
Broj primljenih ponuda od privrednih subjekata koji su mikro, mala i srednja pravna lica ili preduzetnici: 0 Broj primljenih ponuda od ponuđača iz država članica EU: 0
Broj primljenih ponuda od ponuđača iz država koje nisu članice EU: 5 Broj ponuda primljenih elektronskim sredstvima: 5
Ugovor je dodeljen grupi privrednih subjekata  da  ne
V.2.3) Naziv i adresa ugovarača
Naziv: BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD Poreski identifikacioni broj (PIB): 105007638
Adresa: ATANASIJA PULJE, 22
Mesto: Beograd (Zemun) NSTJ oznaka: RS110 Poštanski broj: 11080 Država: Srbija
Elektronska pošta: tender@birograf.rs
Telefon: +381 113075055
Internet stranica: www.birograf.rs
Faks: +381 112194752
Ugovarač je mikro, malo ili srednje pravno lice ili preduzetnik  da  ne

V.2.4) Podaci o vrednosti ugovora/partije (bez PDV-a)
Početna procenjena ukupna vrednost ugovora/partije: 272.727,27 Valuta: RSD
(za okvirne sporazume ili sisteme dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupno trajanje ove partije)
Ukupna vrednost ugovora/partije: 277.560,00 Valuta: RSD
(za okvirne sporazume – ukupna maksimalna vrednost za ovu partiju)
(za sistem dinamične nabavke – vrednost ugovora za ovu partiju koja nije uključena u prethodna obaveštenja o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka)
(za ugovore na osnovu okvirnih sporazuma, ako je to potrebno – vrednost ugovora za ovu partiju koja nije uključena u prethodna obaveštenja o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka)
V.2.5) Podaci o podizvođenju
Deo ugovora biće poveren podizvođaču
Vrednost ili dеo ugovora koji će biti poveren podizvođaču
Vrednost bez PDV-a: Valuta: RSD Deo:
Kratak opis dela ugovora koji će biti poveren podizvođaču:

Ugovor br.: 115 Partija br.: 3 Naziv: Štampanje časopisa »BUCURIA COPIILOR« na
rumunskom jeziku

Ugovor / ugovor za partiju je dodeljen  da
V.1) Podaci o nedodeljivanju ugovora

ne

Ugovor / ugovor za partiju nije dodelјen
Nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prijava Sve ponude su neprihvatljive
Drugi razlog za obustavu postupka (molimo navedite razlog pozivom na član 147. stav 1. Zakona o javnim nabavkama) ili poništenje postupka (molimo navedite razloge zbog kojih je postupak poništen)

V.2) Dodela ugovora

V.2.1) Datum zaključenja ugovora: 16.04.2021 Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
Trajanje u mesecima: 12 ili Trajanje u danima:
ili Početak:
/ Završetak:
V.2.2) Podaci o ponudama
Broj primljenih ponuda: 5
Broj primljenih ponuda od privrednih subjekata koji su mikro, mala i srednja pravna lica ili preduzetnici: 0 Broj primljenih ponuda od ponuđača iz država članica EU: 0
Broj primljenih ponuda od ponuđača iz država koje nisu članice EU: 5 Broj ponuda primljenih elektronskim sredstvima: 5
Ugovor je dodeljen grupi privrednih subjekata  da  ne
V.2.3) Naziv i adresa ugovarača

Naziv: BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD Poreski identifikacioni broj (PIB): 105007638
Adresa: ATANASIJA PULJE, 22
Mesto: Beograd (Zemun) NSTJ oznaka: RS110 Poštanski broj: 11080 Država: Srbija
Elektronska pošta: tender@birograf.rs
Telefon: +381 113075055
Internet stranica: www.birograf.rs
Faks: +381 112194752
Ugovarač je mikro, malo ili srednje pravno lice ili preduzetnik  da  ne
V.2.4) Podaci o vrednosti ugovora/partije (bez PDV-a)
Početna procenjena ukupna vrednost ugovora/partije: 241.818,18 Valuta: RSD
(za okvirne sporazume ili sisteme dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupno trajanje ove partije)
Ukupna vrednost ugovora/partije: 299.750,00 Valuta: RSD
(za okvirne sporazume – ukupna maksimalna vrednost za ovu partiju)
(za sistem dinamične nabavke – vrednost ugovora za ovu partiju koja nije uključena u prethodna obaveštenja o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka)
(za ugovore na osnovu okvirnih sporazuma, ako je to potrebno – vrednost ugovora za ovu partiju koja nije uključena u prethodna obaveštenja o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka)
V.2.5) Podaci o podizvođenju
Deo ugovora biće poveren podizvođaču
Vrednost ili dеo ugovora koji će biti poveren podizvođaču
Vrednost bez PDV-a: Valuta: RSD Deo:
Kratak opis dela ugovora koji će biti poveren podizvođaču:

Ugovor br.: 116 Partija br.: 4 Naziv: Štampanje časopisa za književnost „LUMINA na
rumunskom jeziku

Ugovor / ugovor za partiju je dodeljen  da
V.1) Podaci o nedodeljivanju ugovora

ne

Ugovor / ugovor za partiju nije dodelјen
Nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prijava Sve ponude su neprihvatljive
Drugi razlog za obustavu postupka (molimo navedite razlog pozivom na član 147. stav 1. Zakona o javnim nabavkama) ili poništenje postupka (molimo navedite razloge zbog kojih je postupak poništen)

V.2) Dodela ugovora

V.2.1) Datum zaključenja ugovora: 16.04.2021 Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
Trajanje u mesecima: 12 ili Trajanje u danima:
ili Početak:
/ Završetak:
V.2.2) Podaci o ponudama
Broj primljenih ponuda: 5
Broj primljenih ponuda od privrednih subjekata koji su mikro, mala i srednja pravna lica ili preduzetnici: 0 Broj primljenih ponuda od ponuđača iz država članica EU: 0
Broj primljenih ponuda od ponuđača iz država koje nisu članice EU: 5 Broj ponuda primljenih elektronskim sredstvima: 5
Ugovor je dodeljen grupi privrednih subjekata  da  ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovarača
Naziv: BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD Poreski identifikacioni broj (PIB): 105007638
Adresa: ATANASIJA PULJE, 22
Mesto: Beograd (Zemun) NSTJ oznaka: RS110 Poštanski broj: 11080 Država: Srbija
Elektronska pošta: tender@birograf.rs
Telefon: +381 113075055
Internet stranica: www.birograf.rs
Faks: +381 112194752
Ugovarač je mikro, malo ili srednje pravno lice ili preduzetnik  da  ne
V.2.4) Podaci o vrednosti ugovora/partije (bez PDV-a)
Početna procenjena ukupna vrednost ugovora/partije: 72.727,27 Valuta: RSD
(za okvirne sporazume ili sisteme dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupno trajanje ove partije)
Ukupna vrednost ugovora/partije: 92.728,80 Valuta: RSD
(za okvirne sporazume – ukupna maksimalna vrednost za ovu partiju)
(za sistem dinamične nabavke – vrednost ugovora za ovu partiju koja nije uključena u prethodna obaveštenja o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka)
(za ugovore na osnovu okvirnih sporazuma, ako je to potrebno – vrednost ugovora za ovu partiju koja nije uključena u prethodna obaveštenja o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka)
V.2.5) Podaci o podizvođenju
Deo ugovora biće poveren podizvođaču
Vrednost ili dеo ugovora koji će biti poveren podizvođaču
Vrednost bez PDV-a: Valuta: RSD Deo:
Kratak opis dela ugovora koji će biti poveren podizvođaču:

Odeljak VI: Dopunski podaci
VI.3) Dodatni podaci:

VI.4) Zaštita prava

VI.4.1) Telo nadležno za zaštitu prava
Naziv: Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Adresa: Nemanjina 22-26
Mesto: Beograd Poštanski broj: 11 000 Država: RS
Elektronska pošta: republicka.komisija@kjn.gov.rs
Telefon: +381 112060905
Internet stranica: http://kjn.rs
Faks: +381 112060918
VI.4.3) Postupak zaštite prava
Precizne informacije o roku(ovima) za zaštitu prava:
Zahtev za zaštitu prava može da se podnese u toku celog postupka javne nabavke, osim ako ZJN nije drugačije određeno, a najkasnije u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki odluke naručioca kojom se okončava postupak javne nabavke u skladu sa ZJN. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom javnog poziva i konkursnom dokumentacijom smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, bez obzira na način dostavljanja. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca preduzete nakon isteka roka za podnošenje ponuda podnosi se u roku od deset dana od dana objavljivanja odluke naručioca na Portalu javnih nabavki, odnosno od dana prijema odluke u slučajevima kada objavljivanje na Portalu javnih nabavki nije predviđeno ZJN. Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, podnosilac zahteva ne može da dopunjava zahtev iznošenjem razloga u vezi sa radnjama koje su predmet osporavanja u podnetom zahtevu ili osporavanjem drugih radnji naručioca sa kojima je bio ili mogao da bude upoznat pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, a koje nije istakao u podnetom zahtevu.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu da se osporavaju radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli da budu poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu ne mogu da se osporavaju radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao da zna prilikom podnošenja prethodnog zahteva. Predmet osporavanja u postupku zaštite prava ne mogu da budu eventualni nedostaci ili nepravilnosti dokumentacije o nabavci na koje nije ukazano u skladu sa članom 97. ZJN. Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava. Podnošenje zahteva za zaštitu prava zadržava nastavak postupka javne nabavke od strane naručioca do okončanja postupka zaštite prava. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži podatke iz člana 217. ZJN.
Ukoliko podnosilac zahteva radnje u postupku preduzima preko punomoćnika, uz zahtev za zaštitu prava dostavlja ovlašćenje za zastupanje u postupku zaštite prava. Podnosilac zahteva koji ima boravište ili prebivalište, odnosno sedište u inostranstvu dužan je da u zahtevu za zaštitu prava imenuje punomoćnika za primanje pismena u Republici Srbiji, uz navođenje svih podataka potrebnih za komunikaciju sa označenim licem.
Prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava naručiocu podnosilac zahteva je dužan da dostavi dokaz o uplati takse.
Dokaz je svaki dokument iz koga se može da se utvrdi da je transakcija izvršena na odgovarajući iznos iz člana 225. ZJN i da se odnosi na predmetni zahtev za zaštitu prava.
Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke
komisije, objavljen je na sajtu Republičke komisije. Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 186. – 234. ZJN
Taksa iznosi 120.000 dinara
VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti informacije o zaštiti prava
Naziv:
Adresa:
Mesto: Poštanski broj:  Država: Srbija
Elektronska pošta: Telefon:
Internet stranica: Faks:

VI.5) Datum slanja ovog oglasa: 27.04.2021

Odgovornost je naručioca da obezbedi usklađenost sa drugim važećim propisima.

Prilog D1
Obrazloženje dodele ugovora bez objavljivanja javnog poziva
JAVNI NARUČIOCI

1. Obrazloženje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva u skladu sa članom 61. Zakona o javnim nabavkama
Nije primljena nijedna ponuda/prijava ili nijedna odgovarajuća ponuda/prijava u: otvorenom postupku
restriktivnom postupku
Predmetna dobra proizvode se isključivo za potrebe istraživanja, eksperimentisanja, proučavanja ili razvoja prema uslovima navedenim u Zakonu
Radove, dobra ili usluge može da isporuči samo određeni privredni subjekt zbog sledećeg razloga: nepostojanje konkurencije iz tehničkih razloga
cilj nabavke je stvaranje ili kupovina jedinstvenog umetničkog dela ili umetničkog izvođenja
zaštita ekskluzivnih prava, uključujući prava intelektualne svojine
Izuzetna hitnost prouzrokovana događajima koje javni naručilac nije mogao da predvidi i u skladu sa strogim uslovima navedenim u Zakonu
Dodatne isporuke od strane prvobitnog isporučioca prema strogim uslovima navedenim u Zakonu
Novi radovi/usluge koji se sastoje od ponavljanja sličnih radova/usluga i koji se dodeljuju prema strogim uslovima navedenim u Zakonu
Ugovor o uslugama dodeljuje se nagrađenom kandidatu ili jednom od nagrađenih kandidata u skladu sa pravilima konkursa za dizajn
Nabavka dobara koja se kotiraju i kupuju na robnim berzama Nabavka dobara i usluga po posebno povoljnim uslovima
od isporučioca koji je trajno obustavio poslovne aktivnosti
od stečajnog ili likvidacionog upravnika u okviru odgovarajućeg postupka, pogodbe sa poveriocima ili drugog
odgovarajućeg postupka prema propisima države privrednog subjekta

2. Drugo obrazloženje za dodelu ugovora bez objavljivanja javnog poziva
Javna nabavka je izuzeta od primene Zakona o javnim nabavkama

3. Objašnjenje

Molimo objasnite na jasan i razumljiv način zašto je dodela ugovora bez objavljivanja javnog poziva zakonita, navodeći
relevantne činjenice i, prema potrebi, pravne zaključke u skladu sa Zakonom: