Achiziții publice

Concurs public pentru cofinaţarea subproiectului „Multiculturalismul pe Clic”

Concurs public pentru cofinaţarea subproiectului „Multiculturalismul pe Clic”

În baza articolului 24 alineatul 2 din Hotărârea Adunării Provinciei privind administraţia provincială („Bul. oficial al P.A.V.“ nr. 37/2014, 54/2014 – altă reglementare, 37/2016 , 29/2017 , 24/2019 şi 66/2020) raportat la articolul 11 şi 23 din Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2021 („Buletinul oficial al P.A.V.“, numărul 66/2020), şi raportat la Hotărârea Adunării Provinciei privind repartizarea mijloacelor bugetare pentru avansarea statutului minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale şi dezvoltarea multiculturalismului şi toleranţei („Buletinul oficial al P.A.V.“ numărul 8/19), în cadrul proiectului „Afirmarea multiculturalismului şi toleranţei în Voivodina”, Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale publică

entru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale, către persoanele juridice înregistrate (asociaţii, societăţii şi alţi subiecţi cu sediul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina) pentru organizarea a 6 concursuri cu premii de interes public general, pentru elevii şcolilor elementare şi medii din P.A. Voivodina, şi anume în domeniul multiculturalismului, toleranţei şi păstrării şi promovării diversităţii etnice şi a identităţii culturale a minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale din Voivodina.

Concursul public se publică pentru cuantumul total de 500.000,00 dinari.

I CONDIŢIILE GENERALE ALE CONCURSULUI

Mijloacele se acordă pentru organizarea a 6 concursuri publice cu premii pe parcursul anului 2021.

II CONDIŢIILE DE CONCURS

La concursul public se pot anunţa în exclusivitate persoanele juridice înregistrate – organizaţiile, societăţile, asociaţiile şi alţi subiecţi cu sediul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina.
La concursul public nu se pot anunţa beneficiarii bugetari direcţi şi indirecţi, societăţile comerciale şi consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale.
La concursul public se alocă mijloace pentru organizarea a 6 concursuri publice cu premii, conform următoarelor condiţii:
concursurile cu premii se publică pentru prezentarea lucrărilor pe teme alese din domeniul multiculturalismului, toleranţei şi păstrării şi promovării diversităţii etnice şi a identităţii culturale a minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale din Voivodina;
concursurile cu premii sunt destinate elevilor şcolilor elementare şi medii din P.A. Voivodina, dintre care 3 sunt destinate elevilor şcolilor elementare, iar 3 elevilor şcolilor medii;
concursurile cu premii sunt publice cu obligaţia beneficiarului selectat de a informa în scris (sau prin poşta electronică) toate instituţiile de învăţământ elementar şi mediu din P.A. Voivodina asupra condiţiilor şi termenelor concursului;
concursurile cu premii trebuie realizate în anul 2021.
Semnatarii cererilor la concursul public, pe lângă cerere prezintă obligatoriu şi:
elaborarea detaliată a planului subproiectului şi descrierea activităţilor;
propunerea dinamicii de realizare a activităţilor în anul 2021;
propunerea temelor şi formelor lucrărilor care vor fi obiectul concursurilor cu premii;
propunerea fondului de premii şi a formei de premiere;
propunerea bugetului subproiectului;
propunerea modelului de cooperare cu Secretariatul la realizarea subproiectului;
dovada oficială privind înregistrarea semnatarului cererii (fotocopia).

III CONDIŢII SPECIALE

Achiziţiile publice
În cazul în care beneficiarul din prezentul Concurs este supus reglementării legii privind achiziţiile publice, respectiv în cazul în care mijloacele realizate conform prezentului concurs se vor folosi pentru achiziţia lucrărilor, bunurilor sau serviciilor, iar participarea mijloacelor publice o constituie peste 50% din valoarea achiziţiei, beneficiarul va fi considerat achizitor şi va avea obligaţia de a aplica Legea privind achiziţiile publice.

IV MODUL DE APLICARE

Cererile se prezintă într-un exemplar, în exclusivitate pe formularele de concurs ale Secretariatului;
Documentaţia pentru concurs se poate prelua începând cu 14 aprilie 2021 în birourile Secretariatului sau pe web adresa www.puma.vojvodina.gov.rs
Semnatarul poate prezenta o singură cerere la Concurs;
Cererile la concurs se prezintă în limba sârbă sau în limba comunităţii naţionale care este în uz oficial în Provincia Autonomă Voivodina;
Cererile se prezintă personal, prin predarea la registratura organelor provinciale ale administraţiei din Novi Sad (edificiul Guvernului Provincial) sau se trimit prin poştă pe adresa:

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie
şi Minoritățile Naționale – Comunităţile Naţionale
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
Cu menţiunea: CONCURS PUBLIC PENTRU COFINANŢAREA SUBPROIECTULUI „МULTICULTURALISMUL PE CLIC”

Concursul este deschis până în data de 23 aprilie 2021.

V EVALUAREA PROIECTELOR ŞI DECIDEREA CU PRIVIRE LA ALOCAREA MIJLOACELOR

Cererile prezentate le examinează comisia pe care o numeşte secretarul provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale – comunităţile naţionale;
Comisia nu va lua în dezbatere cererile sosite după termenul prevăzut şi cererile incomplete sau completate incorect, cererile care nu sunt prezentate de către persoanele autorizate, cererile ilizibile sau cele scrise cu creionul, precum nici cererile care nu sunt obiectul Concursului;
Criteriile care se vor aplica la deciderea privind selectarea organizatorului competiţiilor:
propunerea formei lucrărilor şi tema concursurilor cu premii;
calitatea propunerii activităţilor, evaluarea eficacităţii şi posibilităţii de realizare în întregime a scopului şi temei concursului;
propunerea dinamicii de realizare a concursurilor cu premii pe parcursul anului 2021;
propunerea formei de premiere şi a bugetului subproiectului;
propunerea modelului de cooperare cu Secretariatul la realizarea subproiectului;
activităţile precedente ale semnatarului cererii cu privire la domeniile la care se referă concursurile cu premii.
Comisia nu va lua în dezbatere cererile semnatarilor cărora le-au fost alocate mijloace conform concursurilor precedente ale Secretariatului şi nu şi-au achitat obligaţiile preluate conform concursurilor respective;
Secretariatul îşi rezervă dreptul de a-i solicita semnatarului cererii, după necesitate, documentaţie şi informaţii suplimentare sau să iasă la faţa locului, respectiv pentru alocarea mijloacelor să stabilească îndeplinirea condiţiilor suplimentare;
Decizia privind alocarea mijloacelor o emite secretarul provincial, pe baza propunerii comisiei de concurs;
Cererea şi documentaţia anexată nu se restituie;
Cu semnatarul cererii căruia i-au fost aprobate mijloace, Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale va încheia contract privind cofinanţarea activităţilor în temeiul căruia vor fi vărsate mijloacele;
Rezultatele concursului se publică pe pagina web a Secretariatului în urma încheierii Concursului.

Informaţii suplimentare cu privire la concursul public se pot obţine la Secretariat, la numărul de telefon 021/ 487 4604, sau prin poşta electronică bojan.greguric@vojvodina.gov.rs.

Secretar provincial
s.s. Szakállas Zsolt

Articolul îl puteți citi în numărul 16 din 17 aprilie 2021