Fără categorie

Hotărâre de anunţare a concursului public pentru alegerea directorului Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina

Hotărâre de anunţare a concursului public pentru alegerea directorului Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina

În baza articolului 35 alineatul 2 și articolului 36 din Legea Culturii („Monitorul oficial al Republicii Serbia” nr.72/2009, 13/2016, 30/2016-rect. și 6/2020), articolului 12 alineatul 1 punctul 8 din Hotărârea privind înființarea Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.” nr. 7/2008 şi 3/2010) și articolului 23 alineatul 1 punctul 8 din Statutul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Consiliul de Administrație al Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina în ședința din 22 aprilie 2021 a adus:

HOTĂRÂRE de anunţare a concursului public pentru alegerea directorului Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina

Mandatul de director durează 4 ani.
Concursul public pentru alegerea directorului Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina (în continuare: Institutul), îl realizează Consiliul de Administraţie al Institutului, care prin hotărârea sa a format Comisia pentru derularea procedurii concursului public.
Directorul Institutului este numit de Guvernul provincial al P.A.Voivodina, la propunerea Consiliului de Administraţie al Institutului, cu avizul prealabil al Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române.
I Director al Institutului poate fi numită persoana care, pe lângă condiţiile generale prevăzute de lege, îndeplineşte şi următoarele condiţii:

 1. pregătire şcolară universitară şi cel puţin cinci ani de vechime în muncă în domeniul culturii;
 2. cunoaşterea limbii române (care va fi verificată de Comisia formată de Consiliul de Administraţie al Institutului prin hotărârea sa, pentru fiecare candidat în parte);
 3. candidatul pentru postul de director este obligat să propună programul de activitate şi dezvoltare a Institutului pentru perioada mandatului – timp de 4 ani, ca parte integrantă a documentaţiei;
  II Conţinutul dosarului candidatului:
 4. prenumele și numele candidatului;
 5. data şi locul naşterii;
 6. adresa domiciliului, respectiv locuinței;
 7. datele privind pregătirea şcolară;
 8. date despre vechimea în muncă şi posturile ocupate până la predarea dosarului de către candidat, cu un scurt CV şi responsabilităţile pe care le-a avut la posturile de muncă (o scurtă biografie privind activitatea la posturile de muncă).
  III Documentaţia care se anexează cererii pentru concurs:
 9. diploma privind pregătirea şcolară în original sau copie legalizată;
 10. adeverinţa privind cetăţenia Republicii Serbia în original sau copie legalizată, nu mai veche de șase luni;
 11. certificatului de naştere în original sau copie legalizată;
 12. dovadă privind vechimea în muncă – contract de muncă, certificat al autorității competente și alte dovezi privind numărul minim necesar de ani cu vechime în muncă;
 13. certificat din cazierul juridic prin care se confirmă că împotriva candidatului nu este demarată anchetă și că nu este acuzat de infracțiuni care se sesizează din oficiu, nu mai vechi de șase luni;
 14. certificat din care reiese că persoana candidată nu este condamnată cu decizie definitivă, nu mai vechi de șase luni;
 15. Propunerea programului de activitate şi dezvoltare a Institutului pentru perioada mandatului – timp de 4 ani.
  IV Termenul pentru înaintarea cererii:
  Cererea pentru concurs cu documentele necesare se înaintează Consiliului de Administraţie al Institutului. Termenul pentru înaintarea cererii este de 15 zile de la publicarea concursului pe site-ul Serviciului Național pentru Angajare. Concursul va fi publicat și pe site-ul şi în încăperile ICRV, în cotidianul „Dnevnik“ și în săptămânalul „Libertatea“.
  V Prezentarea cererii la concurs:
  Cererea la concursul public cu dovezile menționate se prezintă în formă scrisă, prin scrisoare recomandată sau personal la adresa:
  Zavod za kulturu vojvođanskih Rumuna (Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina)
  Dr Miroslava Tirše 4
  23000 Zrenjanin
  (Pentru concursul public – alegerea directorului Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina)
  Cererile sosite după data limită, care nu împlinesc condițiile de concurs, neclare sau incomplete, precum și cererile care nu au atașate toate dovezile necesare vor fi respinse print actul Consiliului de Administrație, care poate fi atacat prin plângere depusă fondatorului în termen de trei zile de la data livrării actului.
  VI Persoana pentru informații suplimentare referitoare la concurs:
  Alina Iorga-Knežević, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, telefon 023/528-691 şi email: icrv.iuris@icrv.rs

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Marinel Bugar

Articolul îl puteți citi în numărul 18 din 1-8 mai 2021